top of page

Verhalen lezen

Het verontreinigde drinkwater

Artikel uit Dordrechtsche courant - 27 jul 1897 (Bram Boerman)In de afgelopen week circuleerde hier het volgende adres


Aan den edelachtbaren raad der gemeente.


Wij geven met gepasten eerbied te kennen, de ondergeteekenden allen ingezetenen dezer gemeente, en wel meer bepaald van dat gedeelte, hetwelk zich eenige minuten gaans ten oosten en ten westen van den veerdam uitstrekt.


  1. Dat vooral in den laatsten tijd, het water, dat zij voor hun dagelijksch gebruik noodig hebben, weder op onverantwoordelijke wijze is verontreinigd, en dat wel in een tijd, waarin zoo algemeen de nadruk wordt gelegd op de waarde van zuiver drinkwater en het verschaffen daar van.

  2. Dat zij jaar in jaar uit van die verontreiniging grooten last en nadeel ondervinden en blootgesteld zijn aan de gevaren die daar aan onvermijdelijk zijn verbonden,

  3. Dat naar hunne bescheiden meening, met betrekkelijk weinig kosten in dien toestand verbetering zou zijn te brengen, door zoowel de verontreiniging te beletten als het op linke wijze in rechtstreekschen verbinding brengen van de oost en westgeul waardoor eene betere strooming en verversching van het water en een betere afvoer van voor de gezondheid schadelijke stoffen zouden worden in het leven geroepen.


Redenen, waarom zij beleefd verzoeken die maatregelen te treffen, welke aan den bestaanden toestand voorgoed een einde kunnen maken.

4 weergaven0 opmerkingen
bottom of page