top of page

Verhalen lezen

Het bedorven vlees

Krantenartikel - 6 sept 1893 (Bram Boerman)


Mijnheer de redacteur.


Met het plaatsen van onderstaand artikel zult u mij ten zeerste verplichten. In uw blad van heden komt onder plaatselijk nieuws een bericht voor, afkeuring van vleesch, reden miltvuur. De betrokken vervoerder hiervan was ondergetekende, ik wensch dit met een enkel woord nader toe te lichten, ten einde het publiek in de gelegenheid te stellen, hierover zelf te oordelen. De ware toedracht der zaak is aldus : voor de door mij in te voeren hoeveelheid vleesch vervoegde ik mij bij den keurmeester, den heer ellerman. Ik verzocht hem ten mijnent te willen komen keuren, wat door hem positief geweigerd werd, hij geeft echter na mijn gedaan verzoek, vergunning zonder biljet het vleesch in te voeren. Ik rekende mij na deze mondelinge verklaring niet genoegzaam verantwoord, ik heb daarna aan het bureau van politie de toedracht der zaak verteld, waarop mij door een der ambtenaren, met den meeste bereidwilligheid de nodige assistentie verleend werd, ter voorkoming van een eventuele bekeuring.


Aan het keurhuis aangekomen, was de bejegening van de zijde van den keurmeester alles behalve beleefd te noemen. Die heer verklaarde mij toen, niet meer bij mij te willen komen keuren, noch vrijen invoer te verleenen, de oorzaak hiervoor, zei hij mij te moeten zoeken, naar aanleiding eener vergadering van slagers, hier ter stede gehouden, waarop ik mijne belangen verdedigde, ik verzoek thans den heer ellerman, mijn leugens van dien avond, liefst langs dezen weg te bewijzen.


Na dit onderhoud ving het microscopisch onderzoek aan, ik ben leek, doch wil dit even aanroeren, hoe zoo'n microscopisch onderzoek toegaat, drie der stukken vleesch worden uit den wagen genomen en ....... Zonder microscopisch onderzoek gestempeld, dus goedgekeurd voor de comsumptie. De overige drie stukken, waaronder een gedeelte van het zelfde vleesch, waarvan de drie stukken goedgekeurd waren, werden afgekeurd na microscopisch onderzocht te zijn. In twee dezer stukken werden miltvuur bacterien aangetroffen, het derde stuk echter werd afgekeurd, omdat dit met die twee stukken in aanraking geweest is. Nu, mijnheer de redacteur, vraag ik hier den heer ellerman openlijk te verklaren, of hij er voor kan instaan dat het goedgekeurde vleesch, niet in aanraking kwam met het afgekeurde. Ik was vervoerder, doch ik moet zwijgen, waar de wetenschap aan het woord is, de keurmeester is gediplomeerd en beeedigd, hij drage de verantwoording voor de gevolgen. Wij slagers kunnen niet zien met het bloote oog wat langs microscopischen weg moet worden aangetoond.


Een ieder beoordeele verder uw bericht en toetse het aan bovenstaande waarheid.


U dankzeggend voor de opname


Flip van hechten

5 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page