top of page

Verhalen lezen

Een kordate vrouw

Artikel uit een krant - 1911 (Bram Boerman)


Men meldt uit Stavenisse : Tijdens den hevigen storm van jongstleden zaterdag, heeft zich op de hoog opgezweepte scheldegolven voor deze gemeente een tooneel afgespeeld, waardig te worden geboekstaafd. Een eind uit den wal lag de ijzeren aak van schipper van wijnen uit Papendrecht, om steenen te lossen op het onlangs voor den oud-kempenshofstedepolder gezonken oeverstuk. De schipper was, na geankerd te zijn, met de boot naar den oever geroeid, terwijl zijn vrouw met drie jeugdige kinderen op het schip bleef, de wind zwelt aan, meer en meer maar dat geeft noch de vrouw, noch de man reden tot onrust.


Maar plotseling, daar steekt de storm op, en maakt het van wijnen onmogelijk naar de zijnen terug te keren, zoodat aan de vrouw alleen de zorg voor hare kleinen en zichzelf is opgedragen. De toestand van beiden, niet ver van elkander, maar toch volstrekt gescheiden, geheel onmachtig tot vereeniging, het ware een onderwerp voor een tragedie.


Bij het steeds feller bulderen van den storm en de hooger en sterker aanloeiende golven houden de ankers van den boot zich goed, maar het anker van de aak zal het spoedig begeven, dat voorziet de vrouw, en wat doet zij de manmoedige ? Zij tracht het kritieke moment voor te zijn, zij bindt hare twee oudste kinderen stevig aan den boegspriet vast, en het jongste, twee en een half jaar oud, voor haar borst, en wacht dan, wel anstig, maar besloten, den slag die vallen zal.


En de slag valt, het anker slaat los, reeds voor dit rampzalige oogenblik heeft zij met sterke hand het roer omklemd, en stuurt zij het vaartuig recht op den zeedijk aan, voortgestuwd door wind en golven, en botst met den boeg tegen den wachter onzer polders, den zeedijk. Het was toen nog in den vooravond, voor het invallen der duisternis, in doodsangst en verkleumd heeft die manhaftige moeder met haren kleinen daar, op die wankele plaats enige uren doorgebracht, toen zij, na middernacht was het reeds, licht ziende, haar hoogen nood boven het bulderen van den storm uit vermocht te doen hooren. De hulp kwam in den persoon van j moerland uit sint annaland, die den toestand van den dijk kwam verkennen, onderwijl haar man die de stranding heeft gezien de zijnen verdronken waande, werden de moedige moeder en haar kleinen van het schip gehaald en onder een gastvrij dak ondergebracht.

16 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page