top of page

Verhalen lezen

De verzekeringen in 1898

Artikel uit Dordrechtsche courant - 1898 (Bram Boerman)


Door de firma john kievits & van reede cz., fabrikanten van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeesters te Papendrecht, is, ten behoeve van hunne werklieden, een ziekenfonds gesticht. Zoovele honderden guldens door hen aan arbeidsloon worden uitbetaald, zoovele guldens storten zij in dat fonds, ten einde daaruit te gemoet te komen aan het geldelijke nadeel, waaraan een werkman door ziekte is blootgesteld. De werkman zelf draagt alzoo niets aan het fonds bij.


En hoewel alle werklieden zonder onderscheid daarin deelen, zijn toch de uitkeringen van progressieven aard. Is bijvoorbeeld een zieke gedurende 3 maanden op de fabriek werkzaam geweest, dan ontvangt hij voor een bepaalden tijd een derde, was hij onafgebroken een jaar werkzaam, dan krijgt hij uit dat fonds de helft van zijn weekloon. Natuurlijk moet daarbij telkens eene verklaring van den betrokken geneesheer worden overlegd. Wordt iemand na een onafgebroken diensttijd van 25 jaren, ongeschikt voor zijn werk, dan wordt hem blijvend een derde van zijn arbeidsloon uitbetaald.


Tevens hebben de genoemde fabrikanten hun volk bij een nederlandsche maatschappij verzekerd op het leven, tegen ongelukken en invaliditeit. Het doel met dit fonds en verzekering beoogd, is de werklieden meer aan de inrichting te binden en ook daardoor aan de belangen der inrichting bevordelijk te zijn.

4 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page