top of page

Verhalen lezen

De omnibus

Diverse artikelen uit kranten - 1906 (Bram Boerman)


Dat er in 1906 met het openbaar vervoer, wat toen nog in de kinderschoenen stond, het een en ander mis was is duidelijk, de couranten waren er blij mee, het regende ingezonden stukken, wat dan vervolgens weer tot een verhoogde oplage resulteerde. Wij hebben 3 van deze ingezonden stukken op een rij gezet, om een indruk te geven wat er speelde.

 

Mijnheer de redacteur.


Ter rectificatie van berichten in uw geacht blad, over een automobieldienst tusschen Papendrecht en Hardinxveld diene , dat er hier slechts sprake is van een proef met slechts 1 enkele autobus, welke eenige maanden dag in dag uit een geregelde dienst heeft moeten doen, de gebrekkige dienst ligt dan ook zeer zeker niet aan de beproefde omnibus zelve, deze heeft, met in achtneming van de zeer ongunstige omstandigheden, voldoende bewijzen van bekwaamheid geleverd. Dit ter vookoming van verkeerde gevolgtrekkingen, voortspruitende uit oppervlakkige beoordelingen.


A j m van houten - Papendrecht

 

Mijnheer de redacteur


Tot mijn verwondering zag ik in uw blad een ingezonden stuk van de heer van houten, waarin aanmerkelijk gemaakt werd op den inhoud der door mij opgezonden berichten aangaande de autobusdienst Papendrecht - Hardinxveld, laat ik even dat stuk, het welk ten doel heeft, die berichten te rectificeren. Zelf aan rectificatie onderwerpen. De heer van houten stelt de zaak voor, als hadde ik er niet op gewezen, dat er sprake is van een proefneming, ik verzoek den heer van h. ,mijne berichten nog eens na te lezen, en dan zal hij tot de ontdekking komen, dat ik daar wel degelijk op gewezen heb, in dit opzicht schoot ik dus niet tekort. In de tweede zou ik van h. Willen vragen, of hij niets van een tweeden autobus weet, omdat hij beweert dat de proef met slechts 1 autobus genomen werd, dat is niet waar er zijn er twee geweest, of kent van h. Die gele niet, die slechts een paar keer dienst deed, en toen van het toneel verdween, omdat hij totaal onbruikbaar was.


Dat de andere nu dag in dag uit dienst heeft moeten doen gedurende eenige maanden is waar, maar dat hij dag in dag uit gereden heeft is niet waar, ik verzoek den heer van h., ter voorkoming van verkeerde gevolgtrekkingen omtrent de betrouwbaarheid mijner berichten, dit niet verkeerd voor te stellen. Tot heden wordt de autobus door alle inwoners van Sliedrecht en Papendrecht, zonder te overdrijven, beschouwd als een vervoermiddel, waarop men totaal geen staat kan maken. De resultaten van de proefnemingen zijn dan ook alles behalve schitterend, ik hoop maar dat den heer van h. Het mij niet kwalijk zal nemen, wanneer ik hem verklaar, dat ik van de degelijkheid van de autobus nog niets gemerkt heb


De correspondent - Sliedrecht

 

Mijnheer de redacteur


Beleefd verzoek ik u nog een plaatsje in uw geacht blad, om uwen correspondent te Sliedrecht gerust te stellen. Het doel van mijn schrijven was niet in het minst tegen hem gericht, doch tegen den verkeerden indruk dien zun berichten, waarschijnlijk goed bedoeld, moesten teweeg brengen. Uit zijn ingezonden stuk blijkt, dat hij in het geheel niet weet hoe de vork in de steel zit, daar hij mij blijkt te beschouwen als de ondernemer van deze dienst, en naar het schijnt mij een verwijt wil maken over deze dienst. Het feit waarop alles neerkomt is, dat ik van mijn opdrachtgever met 1 autobus moet rijden, en dat ten gevolge de hoogst ongunstige weersomstandigheden, geen geregelde dienst gereden kon worden


U mijnheer de redacteur, beleefd dankzeggend voor de opneming


A j m van houten - Papendrecht

7 weergaven0 opmerkingen

留言


bottom of page