top of page

Verhalen lezen

De burgemeesters bonten en bonten - deel 2

Ingezonden door: Bram Boerman.

Wij hebben in Papendrecht 2 burgemeesters gehad met de naam bonten, a. Bonten nz. Was burgemeester van 1870 tot 1904, zijn zoon n. Bonten az. Volgde hem op in 1905 en was burgemeester tot 1924, piet van rees volgde hem op, hoe dit allemaal te werk is gegaan leest u in het bijgaande verhaal, in verband met de lengte hiervan hebben wij er 2 delen van gemaakt.Deel 2

De jonge bonten wordt op 30 januari 1905 benoemd als burgemeester van Papendrecht, de meningsverschillen onder de gemeentenaren was zeer groot, had de oude heer bonten bekend gestaan als een liberaal, nu had men dan een anti-revolutionair als hoofd der gemeente, een ijveraar, dat bewees het verleden, voor het bijzonder onderwijs, het hoofd der bijzondere school rijsdijk had zelf zijn neef p. Rijsdijk, voorzitter van de centrale anti-revolutienaire kiesvereniging te Sliedrecht, over 's heeren bonten's benoeming bij het tot stand komen dier school ingelicht, en deze had er over gesproken met het gewezen kamerlid voor Sliedrecht, den eerste-minister dr. Abraham kuyper zelf, ook had de heer rombouts, brievengaarder te Papendrecht, een lijst laten rondgaan ten gunste van bouten's sollicitatie naar het burgemeesterschap, welke lijst, voorzien van de handtekeningen van een aantal "kleine luyden".


De notabelen hielden zich meer gereserveerd, naar den haag was gezonden een schrijven, omtrend het reilen en zeilen van de nieuwe burgemeester, - deze laatste bijzonderheden zijn ons medegedeeld door den heer martinus visser jr. Doctorandus in de letteren te Papendrecht, bestuurslid der anti-revolutionaire kiesvereniging aldaar, zelf indertijd een der promotors van den burgemeester, de heer rombouts wenschte ons over deze dingen niet te woord te staan.


Doch tegenover vreugde in het anti-revolutionaire kamp stond onstemming bij andere gemeentenaren, men kende de te papendrecht opgegroeiden nieuwe gunsteling van dr. Kuyper zoo van haver tot aver, en vreesde dat het hem aan ontwikkeling, inzicht en gezag zou ontbreken, om het gemeentebestuur te maken zoo als dat behoorde te zijn. En daags voor de installatie des heeren bonten, kwamen op uitnodiging van den bovengenoemden heer j. Visser gz. Een aantal liberaal-gezinde notabele ingezetenen in het cafe central te Dordrecht bijeen om te beraden welke houding zij zouden aannemen tegenover de feiten die niet meer te keeren waren.


Beeldstormers kon men het half dozijn vergaderden niet noemen, de heer visser als oudste gemeenteraadslid geroepen bij de installatie het woord tot den nieuwe burgervader te richten, wilde daarbij wel uiting geven aan de ontstemming en de ongerustheid van een deel der burgerij, doch de anderen rieden hem dit dringend af ter willen van den lieven vrede. De heer visser zou dus geen rede houden, maar omdat hij toch iets zeggen moest, sprak hij bij de installatie het volgende : "ik had eerst het vaste voornemen om bij deze gelegenheid een rede te houden als oudste raadslid, ter wille van de feestvreugde zie ik daar van af, het was mijn plan geweest te spreken over het verleden, het heden en de toekomst van den burgemeester, maar wanneer je wilt regeren hier in de gemeente volgens plicht en geweten, zoals je eed je voorschrijft, zonder aanzien des persoons, dan kan je ook op mijn medewerking rekenen. Aldus onvriendelijk, werd burgemeester bonten door het andere deel zijner burgerij ontvangen.

38 weergaven0 opmerkingen

댓글


bottom of page