top of page

Verhalen lezen

1875 - De 1e scholen in Papendrecht

Ingezonden door: anoniem.

In 1874 is een aanvang genomen met de bouw van zowel de westelijke - als de oostelijke openbare school, de aanbesteding van deze bouw vond plaats op 4 maart 1874. Volgens het jaarverslag van de papendrechtse gemeenteraad over 1871 was 1 openbare school voldoende. Het jaarverslag over 1872 maakt melding dat 1 school in de gemeente onvoldoende is. In het jaarverslag over 1873 wordt vermeld, dat voor de bouw van een nieuwe school door het rijk en de provincie een belangrijke subsidie zal worden verleend. In het jaarverslag over 1874 is vermeld, dat de westelijke openbare school gebouwd zal worden voor f.23.900.-- en de oostelijke openbare school voor een bedrag van f.16.778,-- totaal dus f.40.678.-- de gemeente heeft voor de bouw van genoemde scholen slechts f. 8.000,-- betaald, het restant is betaald - ieder de helft - door het rijk en de provincie.


Bij raadsbesluit van 15 april 1875 is het aantal openbare scholen bepaald op 2, de nieuwe scholen zijn geopend op 1 mei 1875. De oostelijke school was echter niet “onderheid” maar op zand gebouwd, en begon dan ook na enige tijd tekenen van verzakking te vertonen, in 1ste instantie koesterde men de hoop, dat de verzakkingen niet ernstig zouden zijn. De verzakkingen namen echter dusdanige vormen aan, dat voor ongelukken werd gevreesd. De gemeenteraad heeft dan ook in zijn vergadering van 6 augustus 1879 besloten tot restauratie over te gaan, en vooraf de muren van een heifundering door middel van tonnen te voorzien


Burgemeester en wethouders hebben echter bij brief van 16 augustus 1879 aan gedeputeerde staten verzocht het schoolgebouw door een door gedeputeerde staten aan te wijzen deskundige te laten opnemen. Op 4 september 1879 is het schoolgebouw door de hoofdingenieur opgenomen. Naar aanleiding hiervan hebben gedeputeerde staten, burgemeester en wethouders bericht, dat de toestand van de in 1874 gebouwde school met onderwijzerswoning van dien aard was, dat het afbreken van het gehele gebouw wenselijk was.


Hiervan hebben burgemeester en wethouders de raad op de hoogte gesteld, waarna de raad besloot tot afbraak van de in 1874 gebouwde school en tevens op dezelfde plaats een nieuwe school te bouwen, op grond van artikel 36 van de toenmalige lager onderwijswet is een bijdrage voor de bouw van deze school verzocht aan de provincie en het rijk. Op 23 maart 1880 is de bouw aanbesteed, terwijl in 1880 ook met de bouw een aanvang is genomen, de bouw is in 1881 opgeleverd, de architect was a vermaes uit sliedrecht.

4 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page