top of page

Verhalen lezen

De branden van 1885

4 verslagen uit kranten - juni 1885 (Bram Boerman)


Op 4 juni 1885 ontstond er in Papendrecht nabij de veerdam een grote brand, waarbij een boerenhofstede, 7 woningen en 2 schepen een prooi der vlammen werden. De oorzaak dat die brand zulk een omvang heeft genomen, is voor het grootste deel te wijten aan den lagen waterstand, waardoor de twee spuiten van Papendrecht na eenigen tijd gepompt te hebben, genoodzaakt waren op te houden, daar voor het grootste deel modder werd opgepompt, wel had men meer water kunnen krijgen, zoo de slangen langer waren en men tot verder verwijderde sloten had kunnen komen. Ook de stoomspuit van Dordt had, wanneer zij daartoe order had gekregen, geen hulp kunnen verlenen, daar zij ongeveer 300 meter slang te weinig hadden.


Men kan zich de ontsteltenis voorstellen die zich van het geheele dorp had meester gemaakt, daar men geen hulp kon verlenen en genoodzaakt was alles lijdelijk aan te zien. Toch al heeft de brand onberekenbare schade aangericht, er zou nog meer in de asch gelegd zijn wanneer men niet door met emmers water in het laatst aangetaste huis te werpen den voortgang der vlammen had gestuit, dit werd nog veel vergemakkelijkt toen twee afdeelingen pontonniers waren aangerukt en geregeld elkaar emmers water aangaven om die in het laatst aangetaste huis te werpen.


Nauwelijks 14 dagen na den zwaren brand werd Papendrecht opnieuw getroffen door een brand, waarbij 5 grootere en kleinere gebouwen met schuren, bewoond door 9 gezinnen in de asch gelegd zijn. Omstreeks 1 uur terwijl de bewoners aan het middagmaal zaten, werd vuur ontdekt op het rieten dak nabij den schoorsteen van het perceel b 113 aan het Westeinde, bewoond door de gezinnen van de heer en van dalen, hetwelk zich met zoo groote snelheid uitbreidde, dat het gehele gebouw in lichterlaaie stond alvorens iets gered kon worden. Door een krachtige storm uit het zuidwesten aangewakkerd sloegen de vlammen spoedig over op de aan de langs de overzijde van den dijk liggende gebouwen, waar zij in de rieten daken ruimschoots voedsel vonden


Gelukkig was het water hoog, zodat de pogingen tot bestrijding van het vuur, niet zoals de vorige maal, door gebrek aan water werden bemoeilijkt, niettemin werden de gebouwen in den asch gelegd, waarbij de gehele inboedel, gereedschap etc. Verloren gingen, ook 2 honden en eenige kippen en konijnen zijn in de vlammen omgekomen. Een aangrenzend groot gebouw, waarvan het rieten dak reeds door het vuur was aangetast, werd met behulp van zeilen en emmers water gered.


Een dergenen die bij den brand van 4 dezer huis en inboedel had verloren, en jaren geleden zijn assurantie had opgezegd, deed kort na den brand een aanzoek bij eene verzekeringsmaatschappij om opname onder haar vezekerde, hij ontving geen antwoord. Hoe vreemd keek hij op, toen er een agent van de assurantiemaatschappij waarbij hij vroeger verzekerd was de schade op kwam nemen, en hem uitbetaling van de gehele verzekerde som van fl. 800,00 toezegde, wat toen bleek het geval te zijn ? Den dag nadat de man zijne assurantie had opgezegd, was de vrouw naar den agent gegaan en had dezen verzocht de verzekering ten haren naam te doen doorlopen, nooit had zij haar man iets doen bemerken.

22 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page