verhalen door papendrechters

heeft u een leuk verhaal van voor 1960, uit eigen ervaring of uit de overlevering van uw ouders / grootouders, zet het op papier en mail het ons, wij plaatsen het graag op de site.

EEN KORDATE VROUW door : BRAM BOERMAN

MEN MELDT UIT STAVENISSE :

TIJDENS DEN HEVIGEN STORM VAN JONGSTLEDEN ZATERDAG, HEEFT ZICH OP DE HOOG OPGEZWEEPTE SCHELDEGOLVEN VOOR DEZE GEMEENTE EEN TOONEEL AFGESPEELD, WAARDIG TE WORDEN GEBOEKSTAAFD.

EEN EIND UIT DEN WAL LAG DE IJZEREN AAK VAN SCHIPPER VAN WIJNEN UIT PAPENDRECHT, OM STEENEN TE LOSSEN OP HET ONLANGS VOOR DEN OUD-KEMPENSHOFSTEDEPOLDER GEZONKEN OEVERSTUK.

DE SCHIPPER WAS, NA GEANKERD TE ZIJN, MET DE BOOT NAAR DEN OEVER GEROEID, TERWIJL ZIJN VROUW MET DRIE JEUGDIGE KINDEREN OP HET SCHIP BLEEF, DE WIND ZWELT AAN, MEER EN MEER MAAR DAT GEEFT NOCH DE VROUW, NOCH DE MAN REDEN TOT ONRUST.

MAAR PLOTSELING, DAAR STEEKT DE STORM OP, EN MAAKT HET VAN WIJNEN ONMOGELIJK NAAR DE ZIJNEN TERUG TE KEREN, ZOODAT AAN DE VROUW ALLEEN DE ZORG VOOR HARE KLEINEN EN ZICHZELF IS OPGEDRAGEN. DE TOESTAND VAN BEIDEN, NIET VER VAN ELKANDER, MAAR TOCH VOLSTREKT GESCHEIDEN, GEHEEL ONMACHTIG TOT VEREENIGING, HET WARE EEN ONDERWERP VOOR EEN TRAGEDIE.

BIJ HET STEEDS FELLER BULDEREN VAN DEN STORM EN DE HOOGER EN STERKER AANLOEIENDE GOLVEN HOUDEN DE ANKERS VAN DEN BOOT ZICH GOED, MAAR HET ANKER VAN DE AAK  ZAL HET SPOEDIG BEGEVEN, DAT VOORZIET DE VROUW, EN WAT DOET ZIJ DE MANMOEDIGE ? ZIJ TRACHT HET KRITIEKE MOMENT VOOR TE ZIJN, ZIJ BINDT HARE TWEE OUDSTE KINDEREN STEVIG AAN DEN BOEGSPRIET VAST, EN HET JONGSTE, TWEE EN EEN HALF JAAR OUD, VOOR HAAR BORST, EN WACHT DAN, WEL ANSTIG, MAAR BESLOTEN, DEN SLAG DIE VALLEN ZAL.

EN DE SLAG VALT, HET ANKER SLAAT LOS, REEDS VOOR DIT RAMPZALIGE OOGENBLIK HEEFT ZIJ MET STERKE HAND HET ROER OMKLEMD, EN STUURT ZIJ HET VAARTUIG RECHT OP DEN ZEEDIJK AAN, VOORTGESTUWD DOOR WIND EN GOLVEN, EN BOTST MET DEN BOEG TEGEN DEN WACHTER ONZER POLDERS, DEN ZEEDIJK.

HET WAS TOEN NOG IN DEN VOORAVOND, VOOR HET INVALLEN DER DUISTERNIS, IN DOODSANGST EN VERKLEUMD HEEFT DIE MANHAFTIGE MOEDER MET HAREN KLEINEN DAAR, OP DIE WANKELE PLAATS ENIGE UREN DOORGEBRACHT, TOEN ZIJ, NA MIDDERNACHT WAS HET REEDS, LICHT ZIENDE, HAAR HOOGEN NOOD BOVEN HET BULDEREN VAN DEN STORM UIT VERMOCHT TE DOEN HOOREN.

DE HULP KWAM IN DEN PERSOON VAN J MOERLAND UIT SINT ANNALAND, DIE DEN TOESTAND VAN DEN DIJK KWAM VERKENNEN, ONDERWIJL HAAR MAN DIE DE STRANDING HEEFT GEZIEN DE ZIJNEN VERDRONKEN WAANDE, WERDEN DE MOEDIGE MOEDER EN HAAR KLEINEN VAN HET SCHIP GEHAALD EN ONDER EEN GASTVRIJ DAK ONDERGEBRACHT.

 

bron : artikel uit een krant van 1911,  met dank voor de foto aan de familie van wijnen.

 

 

 

OPROERIGE KRABBELS door : N.N.

""ÖNDERMIJNEN"" ........... MAAR DOOR WIE ?

IN ""DE NEDERLANDER"" VAN EEN DEZER DAGEN VOND IK LOF EN BLAAM AAN HET ADRES VAN DIT BOEKJE, DE LOF WAS STREELEND OMDAT MEN SLOTEMAKER DE BRUINE VOOR DEN SCHRIJVER HIELD MAAR PRECIES OM DEZELFDE REDEN WAS DE BLAAM ONWELKOM EN DEED DIE KRITIEK WONDERLIJK AAN.

VAN RHEDE VAN DER KLOOT ALS PRESIDENT DER RECHTERS DIE OVER DE RADDRAAIERS VAN PAPENDRECHT BESLISSEN MOETEN, DAT DRONG MIJ EEN GRIJNS AF VAN WRANGEN SPOT, MET DE DUBBELE MORAAL DEZER SAMENLEVING, ZIEDAAR WAT DE NEDERLANDER ONDERMIJNEN NOEMT, DE INHOUD TAST DEN PERSOON AAN, VAN DEN PRESIDENT VAN DEN RECHTBANK, DE RECHTER WORDT IN ZIJN GEZAG ONDERGRAVEN

EEN VRIEND VAN MIJ, DIE UW OORDEEL LAS, ZEIDE ER VAN : DE BRUINE IS PAS LATER ZICH MET POLITIEKE DINGEN GAAN BEZIG HOUDEN, EN WEET NIET GOED MEER, WAT DAT EIGENLIJK WAS : DE PAPENDRECHTSCHE STRAFZAAK, MOGE DIT JUIST BLIJKEN, WANT ANDERS ZOUDT GIJ DE BEZORGER ZIJN VAN EEN HEILLOOS PLEIT IN DIT GEVAL.

DE JONGENS STONDEN TERECHT EN MOETEN STRAKS ZWAAR BOETEN, EN HUN VONNIS UIT DEZE HANDEN AANVAARDEN, OMDAT ZIJ GEWELD EN RECHT VERWARD HEBBEN, EN IN GEWELD BEVREDIGING ZOCHTEN VOOR GESCHOKT RECHTSGEVOEL.

DE RECHTER HEEFT DE ZWAARST DENKBARE TAAK, EDELE MOTIEVEN EN GEVAARLIJKE MIDDELEN DOEN OPWEGEN TEGEN ELKAAR OP DE WEEGSCHAAL DER GERECHTIGHEID, HIJ MOET FIJNER ONDERSCHEIDEN EN ZUIVERDER OVERWEGEN DAN DE POVERE SIRE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE DIE MET BOMBARIE MEENDE TE VOLSTAAN, EN DIE TAAK IS IN HANDEN VAN DEZEN VAN RHEDE VAN DE KLOOT, DE RECHTER-KOMMISSARIS VAN PAPENDRECHT, WEET GIJ WAT DIT ZEGGEN WIL, DE BEEEDIGDE GETUIGEN VAN DORDRECHT, DEN HAAG EN ARNHEM, WEET GIJ WAT DIT ZEGGEN WIL, KENT GIJ DE HISTORIE VAN DE VLOERMAT, HET CACHOT, HET RAADHUISVENSTER VAN PAPENDRECHT, WEET GIJ OF DEZE MAN EENIG GEZAG HEEFT, LAAT STAAN OF MEN HET ONDERGRAVEN KON, WEET GIJ HOE DEZE RECHTER GETOOND HEEFT TE BESEFFEN, DAT HET RECHT HET GEWELD MOET KEEREN, MAAR NIET MET ALLE MIDDELEN DEKKEN MOET.

INDIEN GIJ NIET WEET, LEES DAN DE VERSLAGEN, DE RAPPORTEN, DE KAMERDEBATTEN VAN TOEN, EN DAARNA OORDEEL ANDERMAAL.

 

bron : oproerige krabbels

ER WAREN EENS 7 GANZEN ..... door : BRAM BOERMAN

ZEVEN VETTE GANZEN SLETEN, ONBEWUST VAN HET DROEVE LOT, DAT HUN TE WACHTEN STOND, DE LAATSTE DAGEN OP EEN ERF IN PAPENDRECHT, REEDS WAREN HUN UREN GETELD, WANT KERSTMIS WAS NABIJ, TOEN HET GROOTE AVONTUUR OVER HEN KWAM.

MET ZIJN ZEVENEN ZIJN ZE NAAR HET WATER GEWAGGELD OM TE ZWEMMEN, SCHOTSEN KWAMEN AANGEDREVEN EN ZIJ OMRINGDEN WELDRA DE VETTE LIJVEN, DE STROOM NAM DE SCHOTSEN MEE, DE SCHOTSEN HIELDEN DE GANZEN VAST EN VERDER EN VERDER DREVEN DE DIEREN VAN HONK. GEEN WAS ER, DIE OP HUN ANSTIG ROEPEN ACHT SLOEG.

LANGZAAM GING HET DE NOORD AF, HENDRIK IDO AMBACHT WERD GEPASSEERD, EN KINDERDIJK, SLIKKERVEER EN IJSELMONDE DE OUDE PLANTAGE MET DE WATERTOREN KWAM IN ZICHT EN VERDWEEN WEER ZOETJES AAN ACHTER HEN, LANGS HET MAASSTATION GING HET LANGS DE NOSTERKADE, ONDER DE SPOORBRUG DOOR, ONDER DE WILLEMSBRUG DOOR, DE BOOMPJES LANGS, TOEN DREVEN DE SCHOTSEN VERDER UITEEN, EN ZIJ LIETEN HUN BUIT LOS, ZEVEN VETTE GANZEN ZWOMMEN LANGS DE STAD.

SLEEPBOOTKAPITEINS ZAGEN HET SCHOOLTJE ZWEMMEN, EN SOMMIGE LIKTEN ZICH AL DEN BAARD, EEN ONGEORGANISEERDE KLOPJACHT  ONTSTOND EN DE GANZEN KWAMEN AAN BOORD VAN VERSCHILLENDE BOOTEN, MAAR DE RIVIERPOLITIE KON ZICH HIER NIET MEE VEREENIGEN EN TROK ER OP UIT OM DE GANZEN WEER TER BESCHIKKEN VAN DE EIGENAAR TE KRIJGEN, VIJF GANZEN ZIJN OPGESPOORD, VAN DE TWEE ANDERE WERD AANGENOMEN, DAT ZIJ WEL IN EEN KERSTPOT ZOUDEN BELANDEN, MEN WIST ALLEEN NIET WAAR .......

 

bron : artikel uit de Dordrechtsche Courant van 1928

 

 

DICTATUUR VAN DE BURGEMEESTER door : BRAM BOERMAN

DE SNARENZANGERS.

WANNEER MEN SPREEKT OF SCHRIJFT OVER DE SNARENZANGERS, DAN WEET IEDEREEN DAT DAARMEDE DE BEIDE ROTTERDAMSCHE ZANGERS, DE HEEREN JAN V D HORST EN ROUGE WORDEN BEDOELD, DIE IN VELE PLAATSEN WAAR UITVOERINGEN WORDEN GEGEVEN, HET BESTE VAN DE AVOND VULLEN MET HUN IMMER GEESTIGE VOORDRACHTEN EN TONEELSTUKKEN, VANDAAR DAN OOK HUN GOEDE REPUTATIE WELKE ZIJ BIJ HET LUISTERENDE PUBLIEK, EN DE PERS GENIETEN.

BOVENGENOEMDE SNARENZANGERS HADDEN ALHIER BIJ DEN BURGEMEESTER VERGUNNING GEVRAAGD OM OOK TE PAPENDRECHT EEN AVOND TE MOGEN OPTREDEN, DE VOORBEREIDINGEN ZOOALS ZAALHUUR EN AANPLAKBILJETTEN WAREN REEDS GETROFFEN, HET TWEETAL ZOU OPTREDEN DEN 9 DE JULI IN DE BLAUWE ZAAL.

WIE BESCHRIJFT ECHTER HUNNE VERBAZING TOEN DE BURGEMEESTER DE HEER P VAN REES, HUN WEIGERDE VERGUNNING TE VERLENEN OM OP TE TREDEN, DE GEMAAKTE ONKOSTEN BLEVEN BIJ DEN BURGEMEESTER BUITEN BESCHOUWING, HIJ DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN PAPENDRECHT, ZOU MET DEZE WEIGERING EENS LATEN ZIEN DAT HET ONDER ZIJN GEMEENTELIJK BESTUURSBELEID EENS ANDERS ZOU GAAN DAN BIJ ZIJN VOORGANGER DE HEER BONTEN, DIE MENSCHEN ALS V D HORST EN ROUGE  MET ZEER GUNSTIGE PERSBEOORDELINGEN EN ONSCHULDIGE REPERTOIRES NIMMER ZOU GEWEIGERD HEBBEN.

INDIEN DE HEER VAN REES, VAN MEENING IS MET EEN DERGELIJKE HOUDING DE SYMPATHIE TE VERWERVEN VAN DE VRIJHEIDSLIEVENDE PAPENDRECHTERS, DAN WARE HET HEM BETER OM MAAR MET ZIJN DICTATORSMANIEREN ERGENS ANDERS EEN PLAATSJE OP DEN AARDBODEM TE ZOEKEN.

 

bron : artikel uit de Dordrechtsche Courant van 1928

 

 

 

PROFESSOR OTTO OTTO door : N.N.

TOEN BEKEND WERD DAT PROFESSOR OTTO OTTO NAAR DORDRECHT ZOU KOMEN, LIEP HET WEER STORM OM KAARTEN, BEHALVE ENKELE EERSTE RANGSPLAATSEN DIE ONBEZET BLEVEN, WAS DAN OOK DE ZAAL VAN KUNSTMIN GEHEEL VOL.

ZEER FRAPANTE GEVALLEN WERDEN BEHANDELD : HET EERST EEN ECHTPAAR UIT SLIEDRECHT, BEIDE WAREN 75 JAAR, DE VROUW LEED AL 16 JAAR AAN RHEUMATISCHE PIJNEN, EN KON HEEL MOEILIJK LOPEN, DE MAN HAD ONGEVEER EEN JAAR GELEDEN EEN BEROERTE GEHAD.  DE VROUW LIEP NA DE BEHANDELING HET TONEEL OVER, HET TRAPJE AF, EN DE ZAAL DOOR, OOK DE MAN LIEP NA DE BEHANDELING WEER VRIJ VLUG.

 

EEN 56 JARIGE MAN UIT PAPENDRECHT HAD GEDURENDE 10 JAAR PIJNEN IN HET HOOFD, RUG EN LEDEMATEN, HIJ KON ALLEEN MET STOK EN DAN NOG UITERST MOEILIJK LOOPEN, TOEN HIJ BEHANDELD WAS LIEP, NEEN DRAAFDE HIJ OVER HET TONEEL, VOERDE ENIGE OEFENINGEN UIT OM TE DOEN ZIEN HOE VLUG HIJ WEL WAS, EN LIEP DAARNA HEEL VLUG HET TRAPJE OP EN AF, ONDER DAVEREND APPLAUS VAN HET PUBLIEK LIEP HIJ, DEN STOK ONDER DEN ARMEN DE ZAAL UIT, KLAARBLIJKELIJK VOORNEMENS DE REIS NAAR PAPENDRECHT TE VOET TE ONDERNEMEN.

EEN 62 JARIGE WEDUWE UIT DODRECHT KREEG DAARNA EEN BEURT ............ DEZE KON SINDS 2 JAAR GEEN TRAP MEER OP EN AF, ZE WOONDE OP EEN BOVENHUIS EN WAS MET TWEE MAN NAAR BENEDEN GEBRACHT, ZE WERD BEHANDELD EN HET RESULTAAT WAS, DAT ZE VRIJ VLUG OVER HET TONEEL, VAN HET TRAPJE EN DOOR DE ZAAL LIEP.

en zo zijn er nog veel meer ""behandeld"" die avond, teveel om in een kort verhaal te vermelden

PROFESSOR OTTO OTTO NAM OP HERHAALD AANDRINGEN VAN DE NOG AANWEZIGEN, NOG EEN PAAR GEVALLEN IN BEHANDELING, MAAR HET WAS HEM AAN TE ZIEN DAT HIJ ZEER VERMOEID WAS, HOEWEL OOK HIER NOG VERBETERINGEN TE CONSTATEREN WAREN, GING HET NIET ZO GOED MEER ALS IN HET BEGIN VAN DEN AVOND, NATUURLIJK BLEVEN OOK THANS WEER VERSCHILLENDE TELEURGESTELDEN OVER, MAAR DE GEZICHTEN KLAARDEN NA DE STELLIGE VERKLARING, DAT DIT NIET DE LAATSTE MAAL ZOU ZIJN DAT HIJ NAAR DORDRECHT ZOU KOMEN, TOCH AL WEER EEN BEETJE OP

BUITEN STOND NOG EEN MENIGTE OTTO OTTO OP TE WACHTEN, TOEN ZIJN AUTO WEGREED, WERD ER DOOR DE MENIGTE EEN KRACHTIG HOERA AANGEHEVEN.

 

bron : artikel uit een krant van 1928

 

DE FORENSENBELASTING door : BRAM BOERMAN

VOLGENS DE VREDESINDELING VAN ONS LEGER LIGGEN DE BEIDE COMPAGNIEEN PONTONNIERS IN GARNIZOEN TE DORDRECHT.

TOT ENKELE JAREN GELEDEN WAS ALS OEFENTERREIN AANGEWEZEN DE WESTELIJKE PUNT VAN DE STAART IN DORDRECHT, TEGENOVER HET VEER NAAR PAPENDRECHT.

DE GEMEENTE DORDRECHT HAD ECHTER MET DIT TERREIN ANDERE PLANNEN, EN NA VELE ONDERHANDELINGEN, HEEFT ENIGE JAREN GELEDEN DORDRECHT EEN HAVEN EN EEN OEFENTERREIN AAN DEN NOORDELIJKE OEVER VAN DE MERWEDE INGERICHT.

MAAR DAT OEFENTERREIN LIGT IN DE GEMEENTE PAPENDRECHT, EN DEZE GEMEENTE HEEFT DE OPVATTING, DAT HET PERSONEEL VAN DE PONTONNIERS TE PAPENDRECHT FORENSENBELASTING MOET BETALEN.

IN HOOFDZAAK WORDT HET PERSONEEL MET EEN EIGEN MOTORBOOT NAAR HET OEFENTERREIN GEBRACHT, DE HAVEN TE PAPENDRECHT WORDT DOOR DE GENIE ONDERHOUDEN, GAAT HET PERSONEEL OVER MET DE VEERPONTEN VAN DE GEMEENTE DORDRECHT, DAN LOOPT HET OVER DEN VEERDAM, DIE DOOR DE GEMEENTE DORDRECHT ONDERHOUDEN WORDT, NAAR ZIJN OEFENTERREIN, GEEN DUIMBREED GROND, DIEN PAPENDRECHT MOET ONDERHOUDEN, WORDT DUS BETREDEN,  HET PERSONEEL MOET TE DORDRECHT WONEN, MOET TE PAPENDRECHT OEFENEN, EN VOLGENS PAPENDRECHTSCHE OPVATTINGEN OOK DAAR FORENSENBELASTING BETALEN.

MOCHT DEZE BELASTING OOIT VAN KRACHT WORDEN, DAN OPENT DAT PERSPECTIEF VOOR ANDERE GEMEENTEN, IMMERS HET GARNIZOEN DEN BOSCH OEFENT TE VUGHT, BREDA TE TETERINGEN, ENZ, ENZ.

 

bron : artikel uit de Dordrechtsche Courant van 1926

 

 

EEN HARTELOOS OPTREDEN door : BRAM BOERMAN

DOOR HET BESTUUR VAN WONINGBOUWVERENIGING ONS BELANG TE PAPENDRECHT, IS VIA DEURWAARDER SCHOUTEN, AAN ALLE HUURDERS DIE ACHTERSTAND HEBBEN, HOE KLEIN OF DIE OOK ZIJ, EEN SOMMATIE GEZONDEN, MET BEDREIGING TOT UITZETTING DER WONING.

WE VERNEMEN DAT BURGEMEESTER VAN REES TOT DEZE HANDELING HEEFT AANGEZET, HET LIJKT ONS TOCH WEL VREEMD, DAT HET BESTUUR OP BEVEL VAN DE BURGEMEESTER TOT EEN DERGELIJKE MAATREGEL OVERGAAT.

 

 

EEN HUURDER DIE ENKELE MAANDEN GELEDEN DOOR WERKLOOSHEID EEN ACHTERSTAND HAD VAN 140 GULDEN, MAAR DEZE, DOOR ZEER SOBER TE LEVEN, TERUG HAD GEBRACHT TOT 7 GULDEN KREEG OOK EEN DERGELIJK SCHRIJVEN, VEEL RUGGEGRAAT SCHIJNEN DE BESTUURDERS VAN DE WONINGBOUWVERENIGING NIET TE BEZITTEN, DOOR ZO'N AKTIE UIT TE VOEREN, WAARDOOR MENSCHEN ZOALS BOVENSTAAND DE DUPE DREIGEN TE WORDEN,

WE VERNEMEN DAT DE VOORZITTER - TEVENS RAADSLID - VAN DEN HERIK, PLANNEN HEEFT NAAR AANLEIDING VAN BOVENGENOEMDE MAATREGEL, ZIJN FUNCTIE NEER TE LEGGEN.

HET HAD ONS INZIENS , VAN MEER DURF BLIJK GEGEVEN, ALS HIJ ZICH KRACHTDADIG VAN HET BEGIN AF TEGEN EEN ZODANIG OPTREDEN HAD VERZET.

 

bron : artikel uit de Dordrechtsche Courant van 1929

 

 

""GEWELTER"" IN PAPENDRECHT door : N.N.

DE ZOON VAN EEN WERKLOZE HAD HET "GELUK" WEKELIJKS f 13.20 ZIEKENGELD TE TREKKEN, DE VROME AMBTENAAR, DIE BELAST IS MET DE BEOORDELING VAN WIE WEL, EN WIE NIET IN AANMERKING KOMT VOOR ONDERSTEUNING, VOND DAT DIT BEDRAG GENOEG WAS OM EEN GEZIN VAN 5 PERSONEN TE ONDERHOUDEN, DE WERKLOZE VADER KRAAG ALZOO GEEN STEUN.

VERLEDEN DONDERDAG WAS DE ZOON UITGETROKKEN, EN NU DACHT DE VADER DUS WEER OPNIEUW VOOR STEUN IN AANMERKING TE KOMEN, HIJ HAD MISGEREKEND, DE LAATSTE DERTIEN GULDEN TWINTIG MOESTEN MAAR VOOR 16 DAGEN DIENST DOEN.

DE MAN IS DAAROP NAAR DE KAMERADEN VAN HET WSC GEGAAN, DIE HEBBEN ER ZICH VOOR GESPANNEN EN HEBBEN BEREIKT DAT DE MAN ZIJN STEUN WEER KREEG, EN NOG WEL DIENZELFDE AVOND.

TEGEN DEZE PRAKTIJKEN MOETEN ALLE WERKLOOZEN VAN PAPENDRECHT DEN STRIJD AANBINDEN, HET FEIT DAT HET NU AAN DE KAMERADEN VAN HET WSC GELUKTE DEZEN KEER DIT AF TE WENDEN, MOET VOOR ALLEN EEN AANSPORING ZIJN HET WSC TE VERSTERKEN EN MET ONS DEN STRIJD TEGEN DE AANVALLEN DER REGEERING, AANGEKONDIGD IN HET RAPPORT WELTER TE VOEREN.

TOT UIT HET KLEINSTE DORP MOET OP DEN ROODEN DINSDAG IN DEN HAAG DE STRIJDKREET KLINKEN : """WEG MET DE REGEERING VAN DEN HONGER ! WEG MET RUYS EN WELTER '''"

DE OUDEJAARSAVOND door : BRAM BOERMAN

DE 37 JARIGE KAPITEIN JOHAN DE GROOT ZWERFT AL WAT JAREN IN EUROPA ROND, OVERAL WAAR HAVENWERKEN WORDEN UITGEVOERD IS HIJ MET ZIJN BOOT AANWEZIG, 

MET ZIJN BEJAARDE VADER IS HIJ EIGENAAR VAN DE SLEEPBOOT EN DE LAATSTE JAREN HEEFT HIJ ZIJN GEZIN AAN BOORD, ZIJN 35-JARIGE VROUW, HUN 14 JARIGE ZOON, DIE DE FUNCTIE VAN MATROOS VERVULT EN HUN 13 JARIGE DOCHTER, MACHINIST AAN BOORD IS DE 59-JARIGE JAN GRAVENDEEL UIT PAPENDRECHT.

EIND APRIL 1955 GINGEN ZIJ NAAR LEITH IN ENGELAND OM SLEEPWERK TE VERRICHTEN VOOR EEN AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ DIE DAAR HAVENWERKEN UITVOERDE, DAT WERK WAS EVEN VOOR KERSTMIS AFGELOPEN EN DE FAMILIE DE GROOT BESLOOT NAAR HUIS TE GAAN, KAPITEIN DE GROOT, DIE GEEN ZEEDIPLOMA BEZIT, MOEST VOOR DE OVERSTEEK OVER DE NOORDZEE EEN GEDIPLOMEERD STUURMAN AANNEMEN, HIJ VOND DEZE IN DE ENGELSE CAPTAIN-PILOT JOSEPH EDWARD NOBLE UIT RAMSGATE, WIENS WERK HET IS SCHEPEN UIT TE BRENGEN, EN DAARNA ALS PASSAGIER TERUG TE KEREN, DAAGS VOOR KERSTMIS VERTROKKEN ZIJ UIT LEITH.

OP EERSTE KERSTDAG WERD HET WEER ZO STORMACHTIG, DAT ZIJ MOESTEN BESLUITEN EEN VLUCHTHAVEN OP TE ZOEKEN EN TE SCHUILEN, HET WERD NEWCASTLE, VIER DAGEN ZIJN ZE DAAR GEBLEVEN, OP DONDERDAG 29 DECEMBER WAAGDEN ZIJ ZICH WEER OP ZEE, ALLES GING GOED TOT ZIJ VRIJDAGAVOND OM 6 UUR EEN SCHUILPLAATS VOOR DE WEER OPGESTOKEN STORM MOESTEN ZOEKEN IN DE HAVEN VAN GREAT YARMOUTH, ZIJ BLEVEN DAAR DE NACHT OVER, HOEWEL HET WEER NIET VEEL VERBETERDE, WAAGDEN ZIJ HET ER OP IN DE VROEGE MORGEN VAN OUDEJAARSDAG WEER ZEE TE KIEZEN, VOOR HET LAATSTE TRAJECT NAAR DE WATERWEG, DE OVERTOCHT WAS ROERIG MAAR OM HALF ZEVEN KWAM DE WATERWEG IN ZICHT.

EEN HALF UUR LATER LIEP DE JOHAN OP DE NOORDERPIER, ONGEVEER HALVERWEGE DE DAM, OP DE PLAATS WAAR DRIE JAAR GELEDEN DE FAUSTUS DOOR DE NOORDERPIER BRAK, DAAR BLEEF HET SCHEEPJE AAN DE ZEEZIJDE OP DE STENEN ZITTEN, STOTEN DEED HET NIET, WANT HET WAS VALLEND WATER.

BIJNA WAS HET EEN DRAMATISCHE OUDEJAARSAVOND GEWOTDEN VOOR DE VIJF NEDERLANDERS ONDER WIE TWEE VROUWEN, EEN ENGELSE CAPTAIN-PILOT EN EEN SCHEEPSHOND, TOEN IN HET ZICHT VAN DE HAVEN HUN SCHEEPJE STRANDDE OP DE NOORDERPIER VAN HOEK VAN HOLLAND, IN EEN FELLE BUI MISTEN ZIJ HET ZICHT OP DE TWEE LICHTBOEIEN BUITENGAATS, ZIJ LIEPEN DE MOND VAN DE WATERWEG MIS EN DENKEND HUN FOUT TE HERSTELLEN, STUURDEN ZIJ HET KLEINE SCHIP, DE SLECHTS 23 TON METENDE SLEEPBOOT JOHAN, BOVEN OP DE DAM, DIRECT BEGONNEN ZWARE ZEEEN OVER HET SCHEEPJE TE LOPEN, ZE ZONDEN VUURPIJLEN DE LUCHT IN, DIE OPGEMERKT WERDEN DOOR DE BEZETTING VAN DE HOEKSE SEINPOST, SLEEPDIENST EN REDDINGSWEZEN WERDEN GEALLARMEERD, EN OM 10 OVER ZEVEN IN DE DONKERE AVOND VOER DE REDDINGSBOOT PRESIDENT JAN LELY UIT, HET WERD EEN REDDING ZOALS ER WEINIG VOORKOMEN, NAMELIJK MET DE REDDINGSBROEK, OM KWART VOOR NEGEN KLONK HET ZEGEVIEREND DOOR DE RADIO : WE HEBBEN DE ZESDE NU OOK AAN BOORD EN KOMEN BINNEN.

IN HEEL WAT HOEKSE GEZINNEN IS HET EERSTE DEEL VAN DE OUDEJAARSAVOND NIET NAAR DE RADIO PROGRAMMA'S GELUISTERD, IEDEREEN HAD TOEN DE STRANDING BEKEND WERD , DE NOODGOLF BIJSTAAN EN ZO KON MEN DE LOOP VAN DE REDDING VOLGEN, ER ONTWIKKELDE ZICH EEN REGELMATIGE RADIO-TELEFONISCHE CORRESPONDENTIE TUSSEN DE REDDINGSBOOT EN DE SEINPOST, MET KORTE TUSSENPOZEN MELDDE DE RADIO, DAT MEN WEER EEN SCHIPBREUKELING AAN BOORD HAD GEKREGEN, OM PRECIES KWART VOOR NEGEN KWAM DE STEM UIT DE LUIDSPREKER : WE HEBBEN DE ZESDE AAN BOORD EN KOMEN BINNEN...

OM NEGEN UUR DRAAIDE DE REDDINGSBOOT MET DE GEREDDEN VAN DE JOHAN, DE BERGHAVEN IN EN MEERDE AAN DE NIEUWE STEIGER, MEN HIELP EERST DE VROUWEN, DE ECHTGENOTE VAN DE GEZAGVOERDER WEIGERDE DE DEKEN DIE MEN HAAR OM WILDE SLAAN, IK BEN HELEMAAL NIET NAT ZEI ZE.

IN HOTEL AMERIKA, TOEVLUCHT SINDS DECENNIA VOOR ZO MENIG SCHIPBREUKELING, KONDEN ZIJ EEN WARM BAD NEMEN EN DROGE KLEREN AANTREKKEN, KAPITEIN DE GROOT HAD KANS GEZIEN VOOR HIJ HET SCHIP VERLIET ENIGE KOFFERS MET KLEDING TE VULLEN, DIE WAREN MET HEM AAN BOORD VAN DE REDDINGSBOOT GEHAALD, ZO KON HET GEBEUREN DAT TEGEN 11 UUR ALLEN OP ZIJN ZONDAGS GEKLEED, RUSTIG ALSOF ZE ENKELE UREN GELEDEN NIET DE DOOD VOOR OGEN HADDEN GEHAD, ROND EEN TAFELTJE IN DE GROTE ZAAL VAN AMERIKA ZATEN, IN AFWACHTING VAN DE JAARWISSELING, OP DE MET KERSTGROEN VERSIERDE TAFEL BRANDDE EEN GROTE KAARS, EN DE KLEINE SCHEEPSHOND HET MALTHEZER LEEUWTJE BLANKA, ZAT OP DE SCHOOT VAN MEVROUW DE GROOT, TOCH OUDEJAAR IN NEDERLAND.

== DE JOHAN IS IN DE VROEGE MORGEN VAN NIEUWJAARSDAG BIJ GUNSTG TIJ GEBORGEN DOOR HET BERGINGSVAARTUIG ZEELEEUW EN DE SLEEPBOOT WATERWEG DIE DE JOHAN VAN DE NOORDERPIER AF SLEEPTEN, DE JOHAN IS SLECHTS LICHT BESCHADIGD ==

 

bron : een landelijk ochtendblad van januari 1956.

 

 

DE DORPSDOKTER door : BRAM BOERMAN

RIETVELD IS DE NAAM, OM PRECIES TE ZIJN CORNELIS FREDERIK WILLEM RIETVELD, GEBOREN OP 25 JANUARI 1906 TE UTRECHT.

OP 24 AUGUSTUS 1932 BEGON DOKTER RIETVELD ZIJN PRAKTIJK AAN HET OUDE VEER nr 13 IN PAPENDRECHT, DE DAG ERNA WERD HIJ AL BENOEMD TOT GEMEENTEARTS, EEN SLIMME ZET NATUURLIJK OM DIT TE ACCEPTEREN, ZIJN PRAKTIJK ZAT GELIJK VOL, ER WAS IN PAPENDRECHT IN DIE JAREN VEEL WERKLOOSHEID DOOR HET SLUITEN VAN AL DIE SCHEEPSWERVEN DIE WE HADDEN, DE EX-WERKNEMERS HIERVAN ZATEN OF IN DE BIJSTAND OF IN DE WEKVERSCHAFFING, EN WERDEN ONDERHOUDEN DOOR DE GEMEENTE PAPENDRECHT.

IN DE PERIODE ERNA WERD HIJ ONDERMEER VOORZITTER VAN DE PLAATSELIJKE E H B O  VERENIGING EN GAF OP DE OEFENAVONDEN E H B O CURSUSSEN ( zie de film E H B O op deze site ) , HIJ WERD MEDISCH VERZORGER VAN DE VOETBALVERENIGING PAPENDRECHT, EN MEDISCH ADVISEUR VAN DE STICHTING BEJAARDENZORG.

IN DE JAREN VAN DE 2de WERELDOORLOG WAS HIJ ZEER ACTIEF IN HET VERZET, ZO HAD HIJ EEN TIJD ONDERDUIKERS, MEESTAL JOODSE MENSEN IN DE KELDER VAN ZIJN HUIS, DIE HIJ MET GEVAAR VOOR EIGEN LEVEN, HIELP OVERZETTEN NAAR BEVRIJD GEBIED, OP ZIJN KELDERDEUR HAD HIJ EEN BORDJE ZITTEN, MET DE TEKST BESMET GEBIED, GEEN DUITSER DIE HET IN ZIJN HOOFD HAALDE OM DAAR NAAR BINNEN TE GAAN, UIT DE OVERLEVERING GAAT EEN VERHAAL, DAT DE DUITSERS HET 1 X GECONTROLEERD HEBBEN, GELUKKIG VOOR DOKTER RIETVELD WAS ER OP DAT MOMENT NIEMAND AANWEZIG, VERVOLGENS WEES HIJ OP HET BORDJE BESMETTING BIJ DE KELDERDEUR, EN MAAKTE DE DUITSERS WIJS, DAT ZIJ EEN INJECTIE NODIG HADDEN, ZO GEZEGD ZO GEDAAN NATUURLIJK, WANT ZE WAREN ALS DE DOOD DAT ZE WAT OPGELOPEN HADDEN, DOKTER RIETVELD HAD DE SPUITEN ECHTER GEVULD MET EEN OF ANDER LAXEREND MIDDEL, TOEN WERDEN ZE PAS ECHT ZIEK, EN ZIJN DAARNA NOOIT MEER BINNEN GEWEEST.

TIJDENS DE WATERSNOODRAMP IN 1953, WAARBIJ PAPENDRECHT ONDER WATER KWAM TE STAAN, WAS HIJ EEN VAN DE EERSTE SLACHTOFFERS, ACHTER HET OUDE VEER WAS TOEN NOG DE GANTEL DIE VOLSTROOMDE , MET ALS GEVOLG DAT AL DE KELDERS, EN DE HUISJES DIE OP nr 9 EN 11 STONDEN VOL LIEPEN MET WATER, DOKTER RIETVELD WAS IN DIE DAGEN, DAG EN NACHT IN DE WEER, OM HULP TE BIEDEN WAAR NODIG WAS, ZIJN EIGEN PAND KWAM ALS LAATSTE AAN DE BEURT..

AL DEZE WERKZAAMHEDEN ZULLEN ER ZEKER TOE BIJGEDRAGEN HEBBEN DAT ZIJN 25 JARIG JUBILEUM ALS HUISARTS IN 1957 OP GROOTSE WIJZE WERD HERDACHT, DE HUIS AAN HUIS COLLECTE DIE VOOR HEM WERD GEHOUDEN, BRACHT ZOVEEL GELD OP, DAT HEM EEN SCOOTER KON WORDEN AANGEBODEN.

OP 23 JANUARI 1971, BIJ HET BEREIKEN VAN ZIJN A O W LEEFTIJD WERD HIJ MET ALGEMENE STEMMEN VAN DE RAAD, TOT EREBURGER VAN PAPENDRECHT BENOEMD, HIJ HEEFT NIET LANG VAN ZIJN A O W MOGEN GENIETEN, NA EEN AKELIG ZIEKBED WAARVOOR HIJ WAS VERHUISD NAAR 1 VAN ZIJN DOCHTERS IN NIEUWKOOP OVERLEED HIJ DAAR OP 21 DECEMBER 1972.

ZEG MAAR EENS : DOKTER RIETVELD TEGEN EEN OUDE PAPENDRECHTER, DAN KOMEN DE VERHALEN VANZELF, ZO WERD HIJ "S NACHTS EEN KEER WAKKER GEBELD VOOR EEN BEVALLING, HIJ STAPTE IN ZIJN PYJAMA OP DE SCOOTER EN GING DE BEVALLING DOEN, ZO HEEFT HIJ OOK ZIJN ZOON KLAAS, DIE NOG STUDEERDE VOOR ARTS, EENS NAAR EEN BEVALLING GESTUURD, HIJ WIST DAT HET DAAR ALTIJD GOED GING, DUS KWAAD KON HET NIET, ALS HET BIJ EEN HUISBEZOEK s'ZOMERS TE LANG DUURDE VOORDAT DE DEUR OPEN GING, KROOP HIJ DOOR EEN RAAM NAAR BINNEN, s'WINTERS KWAM HIJ MET EEN HAND VOL SNEEUW BINNEN EN STOPTE HET IN JE NEK, WAS GOED TEGEN DE KOORTS ZEI HIJ DAN, HIJ IS EENS EEN KEER MET SCOOTER EN AL BIJ EEN PATIENT NAAR BINNEN GEREDEN, HIJ PRESTEERDE HET OM MET ZIJN AUTO DE ACHTERPUI VAN ZIJN GARAGE NAAST ZIJN HUIS AAN HET OUDE VEER ERUIT TE RIJDEN, DE AUTO HALF HANGEND BOVEN ZIJN TUIN, MET BEHULP VAN BUREN IS HIJ DOOR DE ACHTERRUIT VAN ZIJN AUTO NAAR BUITEN GETROKKEN ZONDER 1 SCHRAMMETJE OP TE LOPEN.

DOKTER RIETVELD, HIJ KENDE ZIJN PATIENTEN DOOR EN DOOR, OOK DE FAMILIERELATIES EN PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN, DE PAPENDRECHTERS EN DOKTER RIETVELD WAREN 1, HIJ WAS MET HEM VERGROEID, DE BEVOLKING WAS OOK ZEER OP HEM GESTELD, ALS HIJ EEN UITGELATEN BUI HAD, EN DAT GEBEURDE NOG AL EENS, MOCHT HIJ DIT DOEN, HIJ WAS WARS VAN KOUWE DRUKTE, EN VOELDE ZICH BIJ HET GEWONE VOLK HET MEEST OP ZIJN GEMAK, JE HOORDE HEM EEN STRAAT VER AL AANKOMEN, HIJ LIEP ALTIJD TE FLUITEN, WAS HET DAAROM DAT HIJ ZO BEMIND WAS.

OP 8 APRIL 1985, IS OP DE VOORMALIGE BUITENWAARD/IJSPOLDER EEN PLEIN VERNOEMD NAAR DOKTER RIETVELD.