verhalen door papendrechters

heeft u een leuk verhaal van voor 1960, uit eigen ervaring of uit de overlevering van uw ouders / grootouders, zet het op papier en mail het ons, wij plaatsen het graag op de site.

DE PAPENDRECHTSE MOORDZAAK deel 1 door : N.N.

HET WAS GEEN MOORDZAAK, HET GEZAG STOND OP HET SPEL, DIT DOOR HET WANGEDRAG VAN DE POLITIE EN DE STARHEID VAN DE REGENTEN.

ER ZIJN ONTELBARE STUKKEN EN VERSLAGEN GESCHREVEN IN DE LANDELIJKE PERS OVER DE GERECHTELIJKE PROCEDURES EN DWALINGEN.  

 ER IS ZELFS EEN VERHALENBUNDEL UITGEBRACHT DOOR : FRED VAN OS, ONDER DE TITEL : ONDER AAN 'T VEER,  DEZE BUNDEL IS TE KOOP BIJ BOL.COM.

MAAR WAT IS ER NU PRECIES GEBEURT ?

DE PAPENDRECHTSE JEUGD GING IN HET WEEKEND STAPPEN IN DE KROEGEN OP DE BLIJENHOEK EN DE RIETDIJK IN DORDRECHT, EN GOTEN ZICH VOL, OM 10 UUR GING DE LAATSTE PONT, WAAR AL DE NODIGE HERRIE GEMAAKT WERD, NA DE ONTSCHEPING OP HET VEERPLEIN WAS HET MET DIE DRONKEN KOPPEN NATUURLIJK VECHTEN, DIT HERHAALDE ZICH WEKELIJKS, TOT ERGERNIS VAN DE NOTABELEN EN KERKELIJKE AUTORITEITEN, DIE HUN BEKLAG DEDEN BIJ BURGERMEESTER BONTEN.

BURGERMEESTER BONTEN ZAG ZICH GEDWONGEN DE VELDWACHTERS DE ORDE TE LATEN HANDHAVEN OP HET VEERPLEIN, DE BEIDE VELDWACHTERS HADDEN GEEN SCHIJN VAN KANS TEGEN DE GROEP DRONKEN JONGENS, EN WERDEN IN HET BALKENGAT GEGOOID, DE WEEK DAAROP STONDEN ER 6 VELDWACHTERS, DIE OOK WEER HET ONDERSPIT MOESTEN DELVEN, DE BURGEMEESTER HEEFT VERVOLGENS DE WEEK DAAROP DE OPDRACHT GEGEVENS OM DE ERGSTE RADDRAAIERS, NA WEER EEN AVONDJE STAPPEN, VAN HUN BED TE LICHTEN.

WAT WAS ER OP EEN ZONDAGAVOND GEBEURT ?  ER WAS EEN RUIT INGESLAGEN OP HET GEMEENTEHUIS, WAARVAN EEN ZEKERE H GARSTHAGEN WERD VERDACHT, DE RUIT WAS INGESLAGEN ZONDAGAVOND 8 SEPTEMBER, DAAR GENOEMDE INWONER VAN PAPENDRECHT VOLGENS DE MEENING VAN DE POLITIE DE SCHULDIGE MOEST ZIJN WERD ZONDAGAVOND EN MAANDAGMORGEN OVERAL NAAR HEM GEZOCHT

DEN 9 DE SEPTEMBER MELDDE GARSTHAGEN ZICHZELVEN AAN, HIJ HAD ZICH SCHUIL GEHOUDEN OMDAT HIJ VOLGENS ZIJNE VERKLARING IN HET STUK IN DE DORDTSCHE COURANT , ABSOLUUT GEEN LUST HAD OM STEVIG GEBOEID TEN AANSCHOUWE VAN DE BEVOLKING, OPGEBRACHT TE WORDEN, WAT DEN HEER GARSTHAGEN NA ZIJN AANMELDING GEBEURDE, WORDT IN HET STUK ALDUS BESCHREVEN.

DE ONTVANGST TEN GEMEENTEHUIZE WAS IN 1 WOORD BEESTACHTIG, BIJNA ONMIDDELIJK NA ZIJN BINNENTREDEN, KREEG HIJ VAN DEN GEMEENTEVELDWACHTER, GENAAMD DE MEIJ, EEN GEDUCHTEN STOMP OP ZIJN NEUS, HET BLOED STROOMDE UIT DE TOEGEBRACHTE WONDE OP DEN VLOER, VOORNOEMDE VELDWACHTER KWAM MET EEN HANDDOEK OPDAGEN EN DREEF DE BRUTALITEIT ZOO VER, DAT HIJ NOTA BENE AAN GARSTHAGEN GELASTTE OM ZELF AL HET BLOED VAN DEN VLOER OP TE NEMEN, DEZE GROOTE HANDDOEK WAS EVENWEL IN LANG NIET VOLDOENDE OM DE HOEVEELHEID TE VERZWELGEN, EEN 2 DE HANDDOEK MOEST ER AAN TE PAS KOMEN, WAARMEDE DE VELDWACHTER TOEN ZELF DE SPOREN VAN ZIJN MISDRIJF TRACHTTE TE VERWIJDEREN, BLIJKBAAR VOND HIJ ZIJN BEVEL, BIJ NADER INZIEN WEL WAT AL TE ONBESCHAAMD.

's AVONDS VAN DIEN DAG PERSTE HET BLOED WEDER ONDER DE AANGEBRACHTE PLEISTER UIT, ZOWEL DE BURGEMEESTER, DIE BIJ DE MISHANDELING TEGENWOORDIG WAS, ALS DE GEMEENTEVELDWACHTER DE MEIJ EN DE RIJKSVELDWACHTER VAN DEN BERG, VERKLAARDEN VLAK IN ZIJN GEZICHT DAT ZIJ ZEKER WISTEN DAT GARSTHAGEN DE BEWUSTE GLASRUIT HAD VERNIELD, ZE HIELDEN ZULKS ZOO HEVIG VOL DAT GARSTHAGEN TEN SLOTTE EN TEN EINDE RAAD MAAR UITRIEP ""SLA ME MAAR DOOD""  DE RIJKSVELDWACHTER VAN DEN BERG HEEFT ZELF DEN TREURIGEN MOED GEHAD OM GARSTHAGEN NADAT HIJ REEDS ZOO HEVIG BLOEDEND VERWOND WAS NOG EEN PAAR EXTRA STOMPEN IN HET AANGEZICHT TOE TE BRENGEN.

 

 

 

 

DE PAPENDRECHTSE MOORDZAAK deel 2 door : N.N.

JACOB KWAKERNAAT

HET WAS GEEN MOORDZAAK, HET GEZAG STOND OP HET SPEL, DIT DOOR HET WANGEDRAG VAN DE POLITIE EN DE STARHEID VAN DE REGENTEN.

ER ZIJN ONTELBARE STUKKEN EN VERSLAGEN GESCHREVEN IN DE LANDELIJKE PERS OVER DE GERECHTELIJKE PROCEDURES EN DWALINGEN.

ER IS ZELFS EEN VERHALENBUNDEL UITGEBRACHT DOOR : FRED VAN OS, ONDER DE TITEL : ONDER AAN 'T VEER, DEZE BUNDEL IS TE KOOP BIJ BOL.COM.

 

 

 

 

 

EEN ANDER BEKENDE DE RUIT VERNIELD TE HEBBEN !

 

DE MAN DIE DE RUIT WERKELIJK HAD STUKGESLAGEN IS JACOB KWAKERNAAT, EVENALS VAN PAPENDRECHT, EN DIE ZICH OVER ZIJN WEDERVAREN ALDUS IN DE DORDTSCHE COURANT UITLAAT, DE POLITIE HAD VAN TERZIJDE VERNOMEN, DAT HET WAARSCHIJNLIJK WAS DAT IK DE SCHULDIGE WAS,  ;s AVONDS TE ONGEVEER 11 UUR WERD ER OP MIJNE BUITENDEUR GEKLOPT, IK LAG REEDS TE BED, ONMIDDELIJK STOND IK OP EN OPENDE DE DEUR, EN EVEN ONMIDDELIJK SLOEGEN DE RIJKSVELDWACHTERS EN DE GEMEENTEVELDWACHTER MIJ DE BOEIEN OM DE POLSEN, ZOALS IK WAS MOEST IK MEE, ZONDER BOVENBROEK, BARREVOETS, BLOOTSHOOFDS, NIETTEGENSTAANDE IK HUN HERHAALDELIJK VROEG OM TOCH EVEN DE NOODZAKELIJKE KLEDINGSTUKKEN AAN TE MOGEN TREKKEN, ZOO WERD IK OVER EEN AFSTAND VAN 25 MINUTEN GAANS NAAR HET GEMEENTEHUIS GETRANSPORTEERD.

ALDAAR AANGEKOMEN WERD IK OP DE KRIB GESLAGEN, EN TOEN IK DAARNA ER IN SLAAGDE OM OP DIE KRIB TE GAAN STAAN, TENEINDE MIJN HOOFD TEGEN DE ELKAAR OPVOLGENDE SLAGEN EN STOMPEN TE BEVEILIGEN, SCHREEUWDE MEN MIJ TOE ""LEGGEN, ZEG IK"" EN TOEN IK AAN DIT BEVEL, BEDUCHT VOOR ERGER, NIET VERKOOS TE VOLDOEN, SLOEG MEN MIJ EENVOUDIG DE BEENEN ONDER HET LIJF VANDAAN, EN VIEL IK VERSUFT VAN PIJN NEDER, TOEN LIET MEN MIJ MET RUST, AAN HUN BEVEL WAS VOLDAAN, ZIJ HET OOK NOLENS VOLENS.

AAN MIJN LINKEROOG BEN IK OP HEDEN NOG BLAUW, MIJN LINKERBEEN VERTOONT EEN VERSCHE SCHEUR, OP MIJN ACHTERHOOFD ZITTEN NOG BULTEN EN IS BLOEDERIG, IK HEB TIJDENS BOVENSTAANDE BEHANDELING EN OOK 's MORGENS NIET DURVEN BEKENNEN, IK HOOPTE NAAR DORDT OVERGEBRACHT TE ZULLEN WORDEN, ALWAAR IK OP VEILIG TERREIN NATUURLIJK GERUST DE WAARHEID ZOU HEBBEN GEZEGD.

TOEN IK EVENWEL IN TEGENWOORDIGHEID VAN MIJN KAMERAAD GARSTHAGEN WERD GEBRACHT EN ZAG HOE VREESELIJK DEZE GEHEEL ONSCHULDIG STOND TE BLOEDEN, HEB IK ONMIDDELIJK DE WAARHEID GEZEGD, WAARDOOR HIJ NATUURLIJK DADELIJK BEVRIJD WAS.

 

 

 

 

 

DE PAPENDRECHTSE MOORDZAAK deel 3 door : N.N.

HET WAS GEEN MOORDZAAK, HET GEZAG STOND OP HET SPEL, DIT DOOR WANGEDRAG VAN DE POLITIE EN DE STARHEID VAN DE REGENTEN.

ER ZIJN ONTELBARE STUKKEN EN VERSLAGEN GESCHREVEN IN DE LANDELIJKE PERS OVER DE GERECHTELIJKE PROCEDURES EN DWALINGEN.

ER IS ZELFS EEN VERHALENBUNDEL UITGEBRACHT DOOR : FRED VAN OS, ONDER DE TITEL : ONDER AAN 'T VEER, DEZE BUNDEL IS TE KOOP BIJ BOL.COM.

 

 

DE PUBLICATIE IN DE DORDTSCHE COURANT.

DE PAPENDRECHTSE GEMEENTEVELDWACHTER DE MEIJ MOET ZICH ONDER TOEZICHT VAN BURGEMEESTER N BONTEN AZN. EN ZONDER DAT DE LAATSTE ER ZICH TEGEN VERZETTE, AAN ERNSTIGE MISHANDELING HEBBEN SCHULDIG GEMAAKT.

ZOU DE JUSTITIE TE DORDRECHT ZICH NIET VERPLICHT ACHTEN, NAAR EEN EN ANDER EEN ERNSTIG ONDERZOEK IN TE STELLEN ?

HET IS WAAR, ANDERE GETUIGEN DAN DE MISHANDELDEN WAREN NIET AANWEZIG EN HET HERINNERINGSVERMOGEN DER GEMEENTE-AMBTENAREN IS BIJ DERGELIJKE GELEGENHEDEN MERKWAARDIG ZWAK, MAAR EEN ERNSTIG ONDERZOEK TE PAPENDRECHT KAN WELLICHT DINGEN AAN HET LICHT BRENGEN, WAARUIT DE WERKWIJZE VAN DEN GEMEENTE VELDWACHTER EN DE LIJDELIJKE ROL VAN DE BURGEMEESTER BIJ EEN HARDHANDIG OPTREDEN VAN DE MEIJ TEGENOVER DERDEN AANNEEMT, VOLDOENDE KAN BLIJKEN.

HET SCHIJNT TOCH, HET ZICH SCHUILHOUDEN VAN GARSTHAGEN WIJST ER OP, IN PAPENDRECHT EEN ALGEMENE BEKENDHEID TE ZIJN, DAT DE ORDEBEWAARDERS OP HET GEMEENTEHUIS ALDAAR WAT HARD VAN HAND ZIJN.

NU DIT ONDER VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID DER INGEZONDEN STUKKEN SCHRIJVERS, WORDT GEPUBLICEERD, KAN HET PARKET TE DORDT IN DEZE NIET WERKLOOS BLIJVEN.

 

 

 

 

 

EEN DIEF GEPAKT door : BRAM BOERMAN

DONDERDAGOCHTEND WERD BIJ DE POLITIE TE DORDRECHT EEN MEDEDELING ONTVANGEN, DAT IN DEN AFGELOPEN NACHT TE ROTTERDAM WAS ONTVREEMD, EEN STOOM PROVIANDBOOT, GELADEN MET GOEDEREN, EN TOEBEHORENDE AAN EEN PARLEVINKER ALDAAR.

HET VAARTUIG IS VERMOEDELIJK VERTROKKEN IN DE RICHTING VAN DORDT, TERSTOND WERD EEN ONDERZOEK INGESTELD, WAARUIT BLEEK, DAT EEN BOOT ALS DE VERMISTE DE GEUL DER VOORMALIGE SLEEPHELLING WAS INGESCHOTEN.

DE MET HET ONDERZOEK BELASTE HOOFDAGENT BEGAF ZICH DAARHEEN, EN ZAG DE REEDS TEN DELE GELOSTE BOOT LIGGEN, EN EEN PERSOON DAARBIJ STAAN, MET DE NODIGE VOORZICHTIGHEID WERD DEZE LAATSTE AANGESPROKEN, MAAR HIJ BEWEERDE DAT HET VAARTUIG TOEBEHOORDE AAN EENE VENNOOTSCHAP, WAARVAN HIJ DEEL UITMAAKTE.

TEN EINDE DIT NADER VAST TE STELLEN, WERD DE VERDACHTE UITGENOODIGD, MEDE TE GAAN NAAR DEN BURGEMEESTER VAN PAPENDRECHT, ONDER GELEIDE VAN DEN VELDWACHTER DIER GEMEENTE, DIE INMIDDELS TE HULP GEROEPEN WAS, GING MEN OP WEG, MAAR AAN HET EIND VAN DE VEERDAM GEKOMEN, WIST DE ARRESTANT TE ONTSNAPPEN, EN ZETTE HIJ HET OP EEN LOOPEN IN DE RICHTING VAN OUD ALBLAS.

DE BEIDE POLITIEBEAMBTEN, BENEVENS TWEE WERKLIEDEN VAN DEN RUSSISCHEN HOUTHANDEL AAN DE VEERDAM, ZETTEN HEM NA, MAAR KONDEN HEM NIET INHALEN.

OP GEROEP VAN ""HOUD DEN DIEF"" DOOR DE BEIDE LAATSTE PERSONEN, WERD DE VLUCHTELING, DIE INMIDDELS ZIJN MES HAD GETROKKEN, NABIJ DE GRAAFSTROOM DOOR DEN VELDWACHTER DER GEMEENTE OUD ALBLAS TOT STAAN GEBRACHT, EN MET DE HULP VAN DE TWEE WERKLIEDEN GEGREPEN EN ONTWAPEND, WAAROP DE HOOFDAGENT UIT DORDRECHT EN DE VELDWACHTER UIT PAPENDRECHT, DIE ONDERWEG OP EEN BOERENWAGEN WAREN GESPRONGEN EN KORT DAARNA TER PLAATSE KWAMEN, HEM IN ARREST NAMEN, EN BEHOORLIJK GEBOEID NAAR DORDRECHT OVER BRACHTEN.

HET BLEEK DAT MEN HIER TE DOEN HEEFT MET EEN GEVAARLIJK SUJET, DE GEARRESTEERDE IS NAMELIJK DE BEKENDE H M CUPPEN, EEN VOORMALIG DUITSCH SCHRIJNWERKER EN VARENSGEZEL, DIE OOK VERDACHT WORDT VAN DEN DIEFSTAL EENER ROEIBOOT TEN NADEELE VAN ROELOFS TE PAPENDRECHT OP 10 DEZER, EN DESWEGE TER BESCHIKKING VAN DE JUSTITIE WERD GESTELD, WERD HIJ KORT DAAROP UIT ZIJNE VOORLOPIGE HECHTENIS ONTSLAGEN, DITMAAL ZULLEN ER ZEKER WEL TERMEN WORDEN GEVONDEN OM HEM VOOREERST ONSCHADELIJK TE MAKEN.

 

bron :  een artikel uit de Dordrechtsche Courant  van 1901.

 

 

 

 

DE GEMEENTEBEGROTING VAN 1934 door : BRAM BOERMAN

EEN TOP / TOB PRESTATIE VAN HET TOENMALIGE AMBTENARENKORPS VAN DE GEMEENTE PAPENDRECHT, 4 MAAL EEN BEGROTING INDIENEN BIJ GEDEPUTEERDE STATEN, EN DIE VERVOLGENS ALLE 4 NIET GOEDGEKEURD ZIEN WORDEN.

THANS WORDT DOOR HET COLLEGE VAN B EN W VOOR DE 5DE MAAL EEN HERZIENINGSNOTA AANGEBODEN,

OP TELEFONISCH VERZOEK VAN DEN CHEF VAN DE PROVINCIALE GRIFFIE HEBBEN WIJ EEN ONDERHOUD GEHAD OVER DE NOG HANGENDE KWESTIES TEN AANZIEN VAN DE BEGROTING 1934, WE HOUDEN AAN DEZE BESPREKING EEN AANGENAME HERINNERING NIET ALLEEN VANWEGE DE RESULTATEN OF DE VAN ALLE BUREAUCRATIE GESPEENDE ZAKELIJKHEID, MAAR VOORNAMELIJK VANWEGE DE OMSTANDIGHEID, DAT EEN HELDER BEGRIP VAN DEN PLAATSELIJKE TOESTAND EN DE PLAATSELIJKE MOEILIJKHEDEN BIJ HET PROVINCIAAL BESTUURSAPPARAAT AANWEZIG BLEEK.

INDIEN EENZELFDE BEGRIP ZOU MOGEN GROEIEN BIJ ALLE INSTANTIES MET WIE HET CRISIS STAATSRECHT DE GEMEENTE IN AANRAKING BRENGT, DAN WARE ER EEN KOSTBARE WINST TE BOEKEN.

DE EISCH TOT INVOERING VAN REINIGINGSRECHTEN HEBBEN GEDEPUTEERDE STATEN LATEN VERVALLEN, OOK DE INVOERING EENER VERLICHTINGSBELASTING, MITS DE RAAD ZICH HOUDT AAN ZIJNE TOEZEGGING, DAT OVER HET GEHEELE KALENDERJAAR WAARIN DE STRAATVERLICHTING TOT STAND KOMT EEN STRAATBELASTING ZAL WORDEN GEHEVEN TOT EEN ZODANIG BEDRAG, DAT DAARMEE DE JAARLIJKSE KOSTEN DER VERHARDING, OOK EEN GEDEELTE DER KOSTEN  VAN STRAATVERLICHTING WORDT GOEDGEMAAKT, DAAR DE RAAD ZICH HIEROVER REEDS HEEFT UITGESPROKEN, KAN DEZE KWESTIE WEL ALS AFGEDAAN WORDEN BESCHOUWD.

TEGEN HANDHAVING VAN HET SUBSIDIE AAN DE BAD EN ZWEMINRICHTING ZULLEN GEDEPUTEERDE STATEN ZICH NIET MEER BLIJVEN VERZETTEN, HET BEDRAG KAN ECHTER NIET OP HET OUDE PEIL GEHANDHAAFD BLIJVEN, HOEWEL HET ONS BEKEND IS, DAT DE EXPLOITATIE ER DOOR VERZWAARD ZAL WORDEN, STELLEN B EN W  VOOR HET SUBSIDIE TE VERLAGEN TOT 350 GULDEN.

EEN VERGOEDING AAN DEN SECRETARIS VAN DE COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM MAG BLIJVEN, DOCH DE PRESENTIEGELDEN MOETEN VERVALLEN.

IN DE BIJ UW BESLUIT VAN APRIL J.L. TOT 500 GULDEN VERLAAGDE RAMING VOOR DE VERSTREKKING VAN SCHOEISEL AAN LEERPLICHTIGE KINDEREN WORDT DOOR GEDEPUTEERDE STATEN BERUST.

 

bron : artikel uit de Dordrechtse Courant  van 1934

 

 

 

DE HOND door : N. N.

EEN NOTARIS IS WEL WAT GEWEND, TOCH HEEFT DE DORDTSE NOTARIS VAST WEL VREEMD OPGEKEKEN TOEN IN DE OORLOGSJAREN MEJUFFROUW HOOGHWINKEL UIT PAPENDRECHT BIJ HEM KWAM MET HAAR TESTAMENT.

DAARIN STOND DAT HIJ HAAR HELE HUIS AAN HET WESTEIND 62 TE PAPENDRECHT COMPLEET MET INBOEDEL, BIJ HAAR DOOD ZOU ACHTERLATEN AAN HET DORDTSE DIERENTEHUIS, ER WAS MAAR 1 VOORWAARDE AAN VERBONDEN, HAAR HONDJE ZOU TOT AAN ZIJN DOOD MOETEN WORDEN VERZORGD IN HET DIERENTEHUIS, EN MOCHT NIET BIJ ANDEREN WORDEN ONDER GEBRACHT. ZO STOND IN HET TESTAMENT.

IN JULI 1953, NA MAAR NET DE WATERSNOOD TE HEBBEN OVERLEEFD, OVERLEED MEJUFFROUW HOOGHWINKEL OP 76 JARIGE LEEFTIJD, HET HONDJE WERD MET EEN STOEL UIT DE INBOEDEL VAN HET VROUWTJE NAAR HET DIERENTEHUIS GEBRACHT, HET HUIS EN DE INBOEDEL ZIJN IN SEPTEMBER VAN DAT JAAR VERKOCHT, ZE BRACHTEN ENKELE DUIZENDEN GULDENS OP, EEN WELKOME AANVULLING VOOR DE KAS VAN HET TEHUIS.

 

MILJOENEN DOLLARS ZWEVEN BOVEN PAPENDRECHT door : N. N.

TWEE FAMILIES P DE KONING, VAN DE VISSERSBUURT 112 EN OOSTEIND 25 UIT PAPENDRECHT, ONTVINGEN EIND JUNI 1954, EEN BRIEF UIT AMERIKA GEDATEERD 16 JUNI 1954 EN VERZONDEN UIT OGDEN U.S.A.

DE BRIEF IS IN BEIDE GEVALLEN EEN DOORSLAG, EN IN HET NEDERLANDS GESCHREVEN, MET DE TEKST ..... UW FAMILIE HEEFT WAARSCHIJNLIJK MEDEZEGGENSCHAP IN EEN ESTATE VAN 23 MILJOEN DOLLAR. VAN ENE LEENDERT DE GRUITER.

DE FAMILIE DE KONING UIT DE VISSERSBUURT HEEFT EEN KRUIDENIERSBEDRIJF IS VAN PLAN EENS TE GAAN PRATEN OP HET GEMEENTEHUIS, EN DAN DE OPGAVE MAAR SAMEN TE STELLEN, DE PLAATS VAN HERKOMST SALT LAKE CITY, DE NEDERZETTING VAN MORMONEN HEEFT OP DE HOUTHANDELAAR DE KONING VAN HET OOSTEIND NOGAL INDRUK GEMAAKT, HIJ HERINNERT ZICH EEN VERHAAL VAN ZIJN OMA, VOLGENS HAAR WAS 1 HARER ZUSTERS MORMOONSE EN NAAR AMERIKA GEEMIGREERD, HIJ GAAT NAAR BRIELLE OM DAAR TE WETEN TE KOMEN OF DE BEWUSTE LEENDERT DE GRUITER MISSCHIEN MET ZIJN OUD TANTE GETROUWD GEWEEST IS.

VOORLOPIG WACHTEN BEIDE ""DOLLARKONINGEN"" MAAR EVEN AF.

ACHTERAF GEZIEN EEN WIJS BESLUIT, HET HEEFT ER NAMELIJK ALLE SCHIJN VAN, DAT DE 23 MILJOEN DOLLAR ALLEEN MAAR BESTAAT IN DE VERWARDE GEEST VAN EEN AMERIKAANSE MENEER BOOGAART, DIE NEDERLAND BESTROOIT MET VAGE BRIEFJES , WAARIN HIJ EEN AANDEEL IN DE MILJOENENERFENIS BELOOFT.

HET STAAT VAST DAT DE MILLIONNAIR LENNDERT DE GRUITER OP 37 JARIGE LEEFTIJD ALS EENVOUDIG WAGENMAKER IN ZIJN GEBOORTEPLAATS BRIELLE IS OVERLEDEN, ZIJN BESCHEIDEN BEZITTINGEN LIET HIJ AAN ZIJN MOEDER NA.

 

 

 

DE OMNIBUS door : BRAM BOERMAN

DAT ER IN 1906 MET HET OPENBAAR VERVOER, WAT TOEN NOG IN DE KINDERSCHOENEN STOND, HET EEN EN ANDER MIS WAS IS DUIDELIJK, DE COURANTEN WAREN ER BLIJ MEE, HET REGENDE INGEZONDEN STUKKEN, WAT DAN VERVOLGENS WEER TOT EEN VERHOOGDE OPLAGE RESULTEERDE.

WIJ HEBBEN 3 VAN DEZE INGEZONDEN STUKKEN OP EEN RIJ GEZET, OM EEN INDRUK TE GEVEN WAT ER SPEELDE.

 

MIJNHEER DE REDACTEUR.

TER RECTIFICATIE VAN BERICHTEN IN UW GEACHT BLAD, OVER EEN AUTOMOBIELDIENST TUSSCHEN PAPENDRECHT EN HARDINXVELD DIENE , DAT ER HIER SLECHTS SPRAKE IS VAN EEN PROEF MET SLECHTS 1 ENKELE AUTOBUS, WELKE EENIGE MAANDEN DAG IN DAG UIT EEN GEREGELDE DIENST HEEFT MOETEN DOEN, DE GEBREKKIGE DIENST LIGT DAN OOK ZEER ZEKER NIET AAN DE BEPROEFDE OMNIBUS ZELVE, DEZE HEEFT, MET IN ACHTNEMING VAN DE ZEER ONGUNSTIGE OMSTANDIGHEDEN, VOLDOENDE BEWIJZEN VAN BEKWAAMHEID GELEVERD.

DIT TER VOOKOMING VAN VERKEERDE GEVOLGTREKKINGEN, VOORTSPRUITENDE UIT OPPERVLAKKIGE BEOORDELINGEN.

A J M VAN HOUTEN - PAPENDRECHT

----------

 MIJNHEER DE REDACTEUR

TOT MIJN VERWONDERING ZAG IK IN UW BLAD EEN INGEZONDEN STUK VAN DE HEER VAN HOUTEN, WAARIN AANMERKELIJK GEMAAKT WERD OP DEN INHOUD DER DOOR MIJ OPGEZONDEN BERICHTEN AANGAANDE DE AUTOBUSDIENST PAPENDRECHT - HARDINXVELD, LAAT IK EVEN DAT STUK, HET WELK TEN DOEL HEEFT, DIE BERICHTEN TE RECTIFICEREN. ZELF AAN RECTIFICATIE ONDERWERPEN.

DE HEER VAN HOUTEN STELT DE ZAAK VOOR, ALS HADDE IK ER NIET OP GEWEZEN, DAT ER SPRAKE IS VAN EEN PROEFNEMING, IK VERZOEK DEN HEER VAN H. ,MIJNE BERICHTEN NOG EENS NA TE LEZEN, EN DAN ZAL HIJ TOT DE ONTDEKKING KOMEN, DAT IK DAAR WEL DEGELIJK OP GEWEZEN HEB, IN DIT OPZICHT SCHOOT IK DUS NIET TEKORT.

IN DE TWEEDE ZOU IK VAN H. WILLEN VRAGEN, OF HIJ NIETS VAN EEN TWEEDEN AUTOBUS WEET, OMDAT HIJ BEWEERT DAT DE PROEF MET SLECHTS 1 AUTOBUS GENOMEN WERD, DAT IS NIET WAAR ER ZIJN ER TWEE GEWEEST, OF KENT VAN H. DIE GELE NIET, DIE SLECHTS EEN PAAR KEER DIENST DEED, EN TOEN VAN HET TONEEL VERDWEEN, OMDAT HIJ TOTAAL ONBRUIKBAAR WAS.

DAT DE ANDERE NU DAG IN DAG UIT DIENST HEEFT MOETEN DOEN GEDURENDE EENIGE MAANDEN IS WAAR, MAAR DAT HIJ DAG IN DAG UIT GEREDEN HEEFT IS NIET WAAR, IK VERZOEK DEN HEER VAN H., TER VOORKOMING VAN VERKEERDE GEVOLGTREKKINGEN OMTRENT DE BETROUWBAARHEID MIJNER BERICHTEN, DIT NIET VERKEERD VOOR TE STELLEN. TOT HEDEN WORDT DE AUTOBUS DOOR ALLE INWONERS VAN SLIEDRECHT EN PAPENDRECHT, ZONDER TE OVERDRIJVEN, BESCHOUWD ALS EEN VERVOERMIDDEL, WAAROP MEN TOTAAL GEEN STAAT KAN MAKEN.

DE RESULTATEN VAN DE PROEFNEMINGEN ZIJN DAN OOK ALLES BEHALVE SCHITTEREND, IK HOOP MAAR DAT DEN HEER VAN H. HET MIJ NIET KWALIJK ZAL NEMEN, WANNEER IK HEM VERKLAAR, DAT IK VAN DE DEGELIJKHEID VAN DE AUTOBUS NOG NIETS GEMERKT HEB

DE CORRESPONDENT - SLIEDRECHT

----------------

 MIJNHEER DE REDACTEUR

BELEEFD VERZOEK IK U NOG EEN PLAATSJE IN UW GEACHT BLAD, OM UWEN CORRESPONDENT TE SLIEDRECHT GERUST TE STELLEN.

HET DOEL VAN MIJN SCHRIJVEN WAS NIET IN HET MINST TEGEN HEM GERICHT, DOCH TEGEN DEN VERKEERDEN INDRUK DIEN ZUN BERICHTEN, WAARSCHIJNLIJK GOED BEDOELD, MOESTEN TEWEEG BRENGEN.

UIT ZIJN INGEZONDEN STUK BLIJKT, DAT HIJ IN HET GEHEEL NIET WEET HOE DE VORK IN DE STEEL ZIT, DAAR HIJ MIJ BLIJKT TE BESCHOUWEN ALS DE ONDERNEMER VAN DEZE DIENST, EN NAAR HET SCHIJNT MIJ EEN VERWIJT WIL MAKEN OVER DEZE DIENST.

HET FEIT WAAROP ALLES NEERKOMT IS, DAT IK VAN MIJN OPDRACHTGEVER MET 1 AUTOBUS MOET RIJDEN, EN DAT TEN GEVOLGE  DE HOOGST ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN, GEEN GEREGELDE DIENST GEREDEN KON WORDEN

U MIJNHEER DE REDACTEUR, BELEEFD DANKZEGGEND VOOR DE OPNEMING

A J M VAN HOUTEN - PAPENDRECHT

 

bron  : diverse artikelen uit de kranten van 1906

 

 

KERK EN SCHOOL deel 1 - door : BRAM BOERMAN

DE KERKERAAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE IN PAPENDRECHT, WEIGERT GODSDIENSTONDERWIJS TE LATEN GEVEN OP DE OPENBARE KAGERE SCHOLEN IN DEZE GEMEENTE, DE GEMEENTERAAD DIE HIER IN FEBRUARI 1960 HEEFT VERZOCHT, HEEFT BERICHT GEKREGEN DAT DE KERKERAAD GEEN AANLEIDING KAN VINDEN OM HET VERZOEK IN TE WILLIGEN.

DE KERKERAAD IS VAN MENING, DAT OUDERS DIE GODSDIENSTONDERWIJS VOOR HUN KINDEREN VERLANGEN, HIERTOE IN PAPENDRECHT VOLOP DE GELEGENHEID HEBBEN, EN WIJST ER DAARBIJ OP, DAT ER IN PAPENDRECHT, 4 BIJZONDERE SCHOLEN ZIJN, WAAR DAGELIJKS DE KINDEREN WORDEN ONDERWEZEN IN HET WOORD GODS, EN WAAR HEEL HET ONDERWIJS TEN DOEL HEEFT, HUN DE WEG TE WIJZEN OM ALS CHRISTENEN TE LEVEN IN DEZE MAATSCHAPPIJ.

DE KERKERAAD, DIE DE GEMEENTERAAD ERAAN HERINNERT DAT IN PAPENDRECHT OOK NOG ZONDAGSSCHOLEN ZIJN, VOEGT DAAR AAN TOE DAT CHRISTENOUDERS WETEN WELKE SCHOOL ZIJ OP GROND VAN HUN DOOPSBELOFTE VOOR HUN KINDEREN HEBBEN TE KIEZEN.

MET 9 TEGEN 4 STEMMEN HEEFT DE GEMEENTERAAD VAN PAPENDRECHT EEN SOCIALISTISCHE MOTIE AANVAARD, WAARIN HET BESLUIT VAN DE HERVORMDE KERKERAAD, GEEN GODSDIENSTONDERWIJS OP DE OPENBARE LAGERE SCHOLEN IN DEZE GEMEENTE TE LATEN GEVEN TELEURSTELLEND WORDT GENOEMD, TOT DE VOORSTEMMERS BEHOORDE 2 A.R. RAADSLEDEN, EEN DERDE A.R. RAADSLID, DE C.H.U. EN S.G.P. STEMDEN TEGEN DE MOTIE, DE TEGENSTEMMERS HULDIGDEN DE OPVATTING, DAT IEDER DIE ZIJN KINDEREN LAAT DOPEN ZICH VERPLICHT ZIJN KINDEREN NAAR DE BIJZONDERE SCHOOL TE STUREN, WIE ZE TOCH NAAR DE OPENBARE SCHOOL STUURT, KAN VOLGENS DEZE RAADSLEDEN NIET VAN EEN KERKERAAD VERLANGEN  DAT HIJ DE KINDEREN GODSDIENSTONDERWIJS OP DIE SCHOOL GEEFT.

B en W VAN PAPENDRECHT, GAAN NU TRACHTEN TOCH NOG GODSDIENSTONDERWIJS OP DE OPENBARE LAGERE SCHOLEN TE LATEN GEVEN, OP VERZOEK VAN DE SOCIALISTISCHE FRACTIE DIE INDERTIJD OOK HET INITIATIEF NAM TOT HET VERZOEK AAN DE HERVORMDE KERKERAAD, TREDEN ZIJ IN OVERLEG MET DE ANDERE KERKERADEN OM NA TE GAAN OF DEZE GEZAMELIJK HET GODSDIENSTONDERWIJS WILLEN LATEN GEVEN.

MET HET BESLUIT VAN DE KERKERAAD WORDT DE ONVERZOENLIJKE HOUDING DIE MEN IN KERKELIJKE KRINGEN IN PAPENDRECHT, TEN AANZIEN VAN DE OPENBARE SCHOOL AANNEEMT NOG EENS GEACCENTUEERD , HET BESLUIT ZAL INTUSSEN EN ZEKER OOK IN DE HERVORMDE KRING GROTE VERBAZING WEKKEN, WANT HIER IS IN DE EERSTE PLAATS SPRAKE VAN EEN MISKENNING VAN DE TAAK DIE DE KERKEN - EN ONGETWIJFELD OOK DE HERVORMDE KERKEN - ZICH ZELF HEBBEN GESTELD, DE VERSPREIDING VAN HET WOORD GODS, DOOR HET VERZOEK VAN DE GEMEENTERAAD TE WEIGEREN GEEFT DEZE KERKERAAD DAN BLIJK VAN EEN WEL ZEER VREEMDE OPVATTING VAN ZIJN TAAK.

HOE PERSOONLIJK DIE OPVATTING IS, BLIJKT UIT WAT DE GENERALE SYNODE VAN DE HERVORMDE KERKEN OVER HET OPENBAAR ONDERWIJS PUBLICEERDE IN EEN HERDERLIJK SCHRIJVEN, DAARIN STAAT OVER DE TAAK VAN DE KERK : EVENMIN ALS ZIJ DE MEDEVERANTWOORDELIJKHEID KAN EN MAG AFWIJZEN VOOR DE BIJZONDERE SCHOLEN, KAN EN MAG ZIJ ZICH NIET ONTTREKKEN AAN HAAR MEDEVERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE OPENBARE SCHOLEN.

HOE DE PAPENDRECHTSE HERVORMDE KERKERAAD DIT KAN RIJMEN, MET ZIJN BESLUIT OM OP DE OPENBARE SCHOLEN GEEN GODSDIENSTONDERWIJS TE GEVEN, IS EEN RAADSEL.

 

KERK EN SCHOOL deel 2 - door : BRAM BOERMAN

KORT NA HET GEHARREWAR OMTRENT HET GEVEN VAN GODSDIENSTONDERWIJS OP DE OPENBARE LAGERE SCHOLEN IN 1960, GAAT DE ONDERSTAANDE KWESTIE SPELEN, OF HET NU EEN VERGELDINGS AKTIE WAS, VAN DE PAPENDRECHTSE GEMEENTERAAD IN DE TREND VAN : JULLIE NIET, DAN WIJ OOK NIET, ZULLEN WE WAARSCHIJNLIJK NOOIT TE WETEN KOMEN IEDEREEN HIELD ER ZIJN MOND OVER.

HET VERHAAL GAAT ALS VOLGT :

IN PAPENDRECHT ZIJN DE GEMOEDEREN IN BEROERING GEBRACHT DOOR EEN SCHOOLKWESTIE, DE GEMEENTERAAD HEEFT NAMELIJK HET VERZOEK VAN DE STICHTING CHRISTELIJK NIJVERHEIDSONDERWIJS WEST ALBLASSERWAARD, OM DE OPRICHTING VAN EEN CHRISTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL IN PAPENDRECHT OVEREENKOMSTIG DE WET OP HET NIJVERHEIDSONDERWIJS NIET NODIG TE VERKLAREN MET ZEVEN TEGEN ZES STEMMEN.

IN DEZELFDE RAADSVERGADERING NAM DE MEERDERHEID IN DE RAAD, 6 P.V.D.A. LEDEN EN 1 VVD-ER EEN MOTIE AAN WAARIN DE OPRICHTING VAN EEN OPENBARE TECHNISCHE SCHOOL WERD BEPLEIT.

DE STICHTING VINDT DIT BESLUIT EN DEZE MOTIE IN STRIJD MET DE REALITEIT EN BOVENDIEN IN STRIJD MET DE ZOGENAAMDE PACIFICATIE, ZIJ IS VAN OORDEEL DAT ER ALLE REDEN IS, IN PAPENDRECHT EEN CHRISTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL OP TE RICHTEN, AL WAS HET ALLEEN MAAR VANWEGE HET FEIT DAT DEZE SCHOOL ELK JAAR OP TEN MINSTE 100 NIEUWE LEERLINGEN KAN REKENEN

ZIJ HEEFT ZICH NU TOT DE KROON GEWEND MET HET VERZOEK, DE STICHTING VAN EEN CHRISTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL IN PAPENDRECHT, ONDANKS HET BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD OM EEN OPENBARE TECHNISCHE SCHOOL GOED TE KEUREN, ONDERMEER WORDT IN DIT VERZOEK AANGEVOERD, DAT ER IN DE OMGEVING VAN PAPENDRECHT, DRIE OPENBARE SCHOLEN ZIJN, NAMELIJK IN DORDRECHT, SLIEDRECHT EN SLIKKERVEER, OUDERS DIE HUN KINDEREN NAAR EEN OPENBARE SCHOOL WILLEN STUREN, KUNNEN DAAR TERECHT, ER IS MAAR 1 CHRISTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL IN DE OMGEVING, EN WEL IN ZWIJNDRECHT, DEZE SCHOOL IS GEOGRAFISCH GEZIEN ONBEREIKBAAR VOOR KINDEREN UIT DE ALBLASSERWAARD, EN BOVENDIEN IS ZIJ OVERBEVOLKT, DE MEERDERHEID VAN DE RAAD VERWIERP HET VERZOEK OM NODIG VERKLARING ONDERMEER OP GROND VAN DE STICHTINGSKOSTEN.

DE KERKERADEN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE, DE GEREFORMEERDE GEMEENTE, DE CHRISTELIJK GEREFORMEERDE GEMEENTE EN DE OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE HEBBEN EEN ADRES BIJ DE GEMEENTERAAD INGEDIEND, WAARIN ERNSTIG GEPROTESTEERD WORDT TEGEN HET MEERDERHEIDSBESLUIT, IN DIT ADRES WORDT GEZEGD, DAT DE MEERDERHEID NIET SLECHTS DE DEMOCRATISCHE VRIJHEID VAN EEN GROOT DEEL DER ARBEIDSBEVOLKING IN DE ALBLASSERWAARD ONTKEND HEEFT MAAR ER BOVENDIEN BLIJK VAN GEGEVEN HEEFT, GEEN REKENING TE WILLEN HOUDEN MET DE GODSDIENSTIGE OVERTUIGING VAN DIT VOLKSDEEL.

UITEINDELIJK IS HET ALLEMAAL GOED GEKOMEN, ER KWAM EEN CHRISTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL IN PAPENDRECHT, MAAR WAT EEN STRIJD IS DAT GEWEEST, EEN KERKERAAD DIE NIET LUISTERDE, ER ONTSTOND NIET VOOR NIETS EEN SCHEURING IN DE HERVORMDE KERK, DE BETHLEHEMKERK ONTSTOND HIERDOOR, EEN GEMEENTERAAD WAAR VEEL ROOD IN VERTEGENWOORDIGD WAS, DIE DE KERKERAAD PROBEERDE EEN HAK TE ZETTEN, NAAR AANLEIDING VAN HET CONFLICT MET BETREKKING TOT HET GODSDIENSTONDERWIJS OP DE LAGERE OPENBARE SCHOLEN, 2 PARTIJEN DIE GEWOON HADDEN MOETEN LUISTEREN NAAR DE ACHTERBAN.