verhalen door papendrechters

heeft u een leuk verhaal van voor 1960, uit eigen ervaring of uit de overlevering van uw ouders / grootouders, zet het op papier en mail het ons, wij plaatsen het graag voor u.

DE VERZEKERINGEN IN 1898 door : BRAM BOERMAN

DOOR DE FIRMA JOHN KIEVITS & VAN REEDE CZ., FABRIKANTEN VAN STOOMWERKTUIGEN EN SCHEEPSBOUWMEESTERS TE PAPENDRECHT, IS, TEN BEHOEVE VAN HUNNE WERKLIEDEN, EEN ZIEKENFONDS GESTICHT.

ZOOVELE HONDERDEN GULDENS DOOR HEN AAN ARBEIDSLOON WORDEN UITBETAALD, ZOOVELE GULDENS STORTEN ZIJ IN DAT FONDS, TEN EINDE DAARUIT TE GEMOET TE KOMEN AAN HET GELDELIJKE NADEEL, WAARAAN EEN WERKMAN DOOR ZIEKTE IS BLOOTGESTELD.

DE WERKMAN ZELF DRAAGT ALZOO NIETS AAN HET FONDS BIJ.

EN HOEWEL ALLE WERKLIEDEN ZONDER ONDERSCHEID DAARIN DEELEN, ZIJN TOCH DE UITKERINGEN VAN PROGRESSIEVEN AARD. IS BIJVOORBEELD EEN ZIEKE GEDURENDE 3 MAANDEN OP DE FABRIEK WERKZAAM GEWEEST, DAN ONTVANGT HIJ VOOR EEN BEPAALDEN TIJD EEN DERDE, WAS HIJ ONAFGEBROKEN EEN JAAR WERKZAAM, DAN KRIJGT HIJ UIT DAT FONDS DE HELFT VAN ZIJN WEEKLOON.

NATUURLIJK MOET DAARBIJ TELKENS EENE VERKLARING VAN DEN BETROKKEN GENEESHEER WORDEN OVERLEGD.

WORDT IEMAND NA EEN ONAFGEBROKEN DIENSTTIJD VAN 25 JAREN, ONGESCHIKT VOOR ZIJN WERK, DAN WORDT HEM BLIJVEND EEN DERDE VAN ZIJN ARBEIDSLOON UITBETAALD.

TEVENS HEBBEN DE GENOEMDE FABRIKANTEN HUN VOLK BIJ EEN NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VERZEKERD OP HET LEVEN, TEGEN ONGELUKKEN EN INVALIDITEIT.

HET DOEL MET DIT FONDS EN VERZEKERING BEOOGD, IS DE WERKLIEDEN MEER AAN DE INRICHTING TE BINDEN EN OOK DAARDOOR AAN DE BELANGEN DER INRICHTING BEVORDELIJK TE ZIJN.

 

bron : artikel uit de Dordrechtsche Courant van 1898.

 

 

DE MOORDAANSLAG IN PAPENDRECHT door : BRAM BOERMAN

WE SCHRIJVEN MEI 1898, EEN AFSCHUWLIJKE, TEVENS TREURIGE GEBEURTENIS HAD WEDEROM TE PAPENDRECHT PLAATS.

TEGEN 11 UUR STONDEN EENIGE INWONERS, WAARONDER DE LANDBOUWER CORNELIS VAN WIJNGAARDEN JZ. MET ELKAAR EEN PRAATJE TE HOUDEN OP DEN DIJK, BIJ DEN VEERDAM.

IN BESCHONKEN TOESTAND NADERDE ZEKERE ANTON VAN SON, EEN 60 JARIGE SJOUWER, IEMAND DIE BIJ DE MEESTE INWONERS VAN HET DORP STEEDS ANTIPHATIE VERWEKTE, HET WAS BLIJKBAAR ZIJN BEDOELING OM TWIST TE ZOEKEN OF TOT VECHTEN TE GERAKEN, HERHAALDELIJK SARDE HIJ VAN WIJNGAARDEN, HEM UITNOODIGEND ZICH MET HEM AFZONDERLIJK TE BEGEVEN.

DEZE, EEN IN IEDER OPZICHT, NET EN KALM MENSCH, HAD WEINIG IDEE TOE TE GEVEN AAN DEN WENSCH VAN DIEN DRONKAARD, TOCH SCHEEN HIJ ZICH TEN LAATSTE NIET GENOEG TE KUNNEN BEHEERSCHEN, HIJ LIEP MET DEN KEREL EEN EIND DEN VEERDAM AF, TOEN ZIJN KENNISSEN HEM OPEENS HOORDEN ROEPEN : ""HIJ STEEKT ME !""", DIRECT DAAROP SNELDE GERRIT DE HEER EN LEENDERT VETH ER HEEN EN VONDEN VAN WIJNGAARDEN OP DEN GROND LIGGEN, BADENDE IN ZIJN BLOED.

ONVERWACHTS SCHEEN DE ONVERLAAT HEM VIER STEKEN TE HEBBEN TOEGEBRACHT, WWARVAN EEN ZEER GEVAARLIJKE IN DE ONDERBUIK, BINNENGEBRACHT BIJ DE WEDUWE VERHEY, WERD DAAR DADELIJK DOKTER BRANDTS ONTBODEN, DIE ADVISEERDE DEN GEWONDE ONMIDDELIJK TE DOEN VERVOEREN NAAR HET ZIEKENHUIS TE DORDRECHT, WAARAAN ZOO SPOEDIG MOGELIJK WERD GEVOLG GEGEVEN.

HEDENMORGEN WAS DE TOESTAND VAN DEN ONGELUKKIGEN, HOEWEL ZEER ERNSTIG TOCH BEVREDIGEND

DOOR DE RIJKSVELDWACHTER IS VAN SON VANNACHT OM DRIE UUR GEARRESTEERD, EN NAAR HET HUIS VAN BEWARING TE DORDRECHT OVERGEBRACHT.

GEHEEL PAPENDRECHT IS VOL VAN HET GEBEURDE, ALGEMEEN ZIJN VERACHTING TE KENNEN GEVEND OVER ZOO'N LAGE DAAD.

UIT NADERE BIJZONDERHEDEN BLIJKT DAT DE OUDE VAN SON IN ZIJNE GEMEENTE ONGUNSTIG AANGESCHREVEN STAAT, HIJ STAAT BEKEND ALS EEN RUZIEMAKER EN EEN PLAGER, ZIJN VROUW MOET HIJ INDERTIJD MOEDWILLIG VERLATEN HEBBEN, EN AL JAREN GELEDEN BEET HIJ DE VROUW VAN EEN VEERCOMMISSARIS, DIE TE PAPENDRECHT DE KERMIS KWAM MEEVIEREN, EEN VINGER AF, WAARVOOR HIJ TOT 3 MAANDEN WERD VEROORDEELD.

DE BEWEEGREDENEN, DIE TOT DE LAAGHARTIGE DAAD AANLEIDING GAVEN, ZIJN NIET BEKEND. MEN GELOOFD NIET, DAT ER EENIGE AANLEIDING TOE WAS GEGEVEN, OF HET MOCHTEN KLEINE PLAGERIJEN ZIJN, VAN DE ZIJDE VAN VAN WIJNGAARDEN, DIE DEN NAAM VAN SON WEL EENS VERBASTERDE TOT FATSOEN, DIT DEDEN TROUWENS OOK ANDERE INWONERS VAN PAPENDRECHT.

ZEKER SCHIJNT WEL, DAT DE MOORDAANSLAG MET VOORBEDACHTEN RADE GESCHIEDDE , HET MES WAS PAS GESLEPEN, BOVENDIEN KWAM VAN SON, ZONDAGAVOND TIJDENS DE VERGADERING AAN HET WESTEINDE BIJ WAPPEROM, WIEN HIJ VROEG OF KEES - ZOO HEET HET SLACHTOFFER - IN ZIJN HERBERG WAS.

WAPPEROM VROEG TOEN WELKEN KEES HIJ BEDOELDE, ""KEES VAN JANTJES"" ZEI HIJ TOEN, WAPPEROM ANTWOORDDE, DAT DEZE NIET BIJ HEM WAS, EN WELLICHT AL IN BED LAG OF ANDERS IN HET WESTEINDE WAS, WAAROP VAN SON ZEIDE :  ANDERS MOET IE NOU MAAR KOMEN ; NOU HEB IK WAT IN MIJN ZAK. IK HAD VANAVOND WAT MET HEM.  WAPPEROM VAN ZIJN KANT ZEI, DAT HIJ BETER ZOU DOEN ALS HIJ NAAR HUIS GING, MAAR VAN SON ZEI DAT HIJ DAT NIET DEED, IK HEB WAT IN MIJN ZAK, IK BEN NIET BANG, WIL IK MAAR ZEGGEN, BEGRIJP JE ?  MET DEZE WOORDEN BEGAF HIJ ZICH NAAR DEN VEERDAM.

UIT DIT ALLES BLIJKT DUS, DAT MEN HIER MET EEN MOORDAANSLAG MET VOORBEDACHTEN RADE TE DOEN HEEFT.

 

bron : div. krantenartikelen van mei 1898.

 

DE IJSBAAN door : PIET DE KONING

DE IJSBAAN LAG ACHTER HET HUIS VAN SLAGER VINK , TUSSEN HET HUIS VAN DE SLAGER EN HET GROENE KRUISGEBOUW WAS ER EEN BRUGGETJE OVER DE GANTEL,

IN NOVEMBER WERD DE SCHUIF OMHOOG GEZET ZODAT HET WEILAND ONDER WATER KON LOPEN, ALS HET WEILAND VOL WAS DEDEN ZE DE SCHUIF WEER NAAR BENEDEN, EN BLEEF HET WATER IN DE POLDER STAAN, DIT GEBEURDE ALTIJD IN NOVEMBER ALS ER IN DE HERFST EEN ZUIDWESTER STORM RAASDE LIEP DE IJSPOLDER HELEMAAL VOL VANAF DE RIVIER DE MERWEDE, DE RIVIER OVERSTROOMDE IEDER JAAR, ALS HET WATER WEER ZAKTE DAN LIEP DE POLDER WEER LEEG, MAAR IN DE IJSBAAN BLEEF ALTIJD WATER STAAN.

ALS ER IJS LAG EN HET WAS STERK GENOEG DAN ZORGDEN DE VRIJWILLIGERS VAN DE PAPENDRECHTSE IJSCLUB VOOR VERLICHTING AAN DE PALEN DIE ER AL IN HET WEILAND STONDEN, JE HOORDE DAN VAN VERRE DE MUZIEK AL ""HOLDERDEBOLDER ER IS EEN KOE OP ZOLDER ..."" EN DE FEESTMARS VAN WILLEM SIERE.

OP DE IJSBAAN WERDEN OOK WEDSTRIJDEN GEREDEN, DAT WAS HARDRIJDERIJ DOOR JONGELUI, ER STONDEN OOK EEN KOEK EN ZOPIE TENT, DIE VERKOCHTEN ANIJSMELK, WARME WORST EN VAAK OOK ERWTENSOEP, IK DENK DAT ZE TOEN MET GASFLESSEN WERKTEN OM DE SOEP WARM TE HOUDEN, DE BAAN WAS 'S AVONDS TOT 10 UUR OPEN, ALS HET VOLLE MAAN WAS BLEVEN ER NOG WELEENS MENSEN HANGEN OM VERDER TE SCHAATSEN, WANT DAN WAS HET VOLOP LICHT.

BEGIN MAART WERD DE SCHUIF OPEN GEZET EN KON DE POLDER WEER LEEG LOPEN, IK WEET NIET WIE DAT DEED, OP DE DIJK ROOK JE HET GELIJK, VOORAL ALS DE WIND UIT HET ZUIDEN KWAM, OVERAL LAG DAN DRAB OP HET GRAS, HET GRAS ZAG GEWOON ZWART VAN DE MODDER, DIE MODDER WERD DOOR DE MAARTSE BUIEN AL GAUW WEGGESPOELD, EN DAN KWAM HET GRAS WEER TEVOORSCHIJN.

 

DE BUURTFEESTEN OP HET ZAND

ALLEREERST EEN STUKJE VAN PIET DE KONING

DE FEESTEN OP HET ZAND WAREN DE ZOMERFEESTEN VAN PAPENDRECHT, OPA VAN HEKESEN WAS ALTIJD BEREID OM AAN HET RAD VAN AVONTUUR TE STAAN, DAN WAS HIJ EEN HALVE CLOWN, ALS HIJ DAARMEE BEZIG WAS MET ENKELE HULPJES OM DE PRIJZEN UIT TE DELEN.

HET WAS EEN ECHT BUURTFEEST, EN ALS JE IN EEN ANDERE BUURT WOONDE, DAN KWAM HE DAAR NIET PERSE, JE KON ER KOEK SLAAN, PLATTE PEPERKOEKEN WERDEN OP EEN BLOK HOUT GELEGD EN DAN MOEST JE MET EEN KNUPPEL DE KOEK DOORMIDDEN TE SLAAN, ALS DAT LUKTE KREEG JE DE KOEK MEE, DE BOERENJONGENS KONDEN ER WAT VAN, MAAR JE MOEST ER NATUURLIJK WEL VOOR BETALEN.

VERVOLGENS EEN STUKJE VAN HETTY SCHELLENBACH ALDERLIESTEN

ER WAS EEN GROTE EREPOORT WAAR AL DE SPELLETJES BEGONNEN, IK HERINNER MIJ KOEKHAPPEN, EEN STUK KOEK HING AAN EEN TOUWTJE EN DAT MOEST ER AFGEHAPT WORDEN ZONDER JE HANDEN TE GEBRUIKEN, VERDER WAS ER NATUURLIJK DE GRABBELTON EN ENVELOPPEN TREKKEN, EN DAN NATUURLIJK DE SPELLETJES VOOR DE KINDEREN, ZO ALS, ZAKLOPEN, WAS OPHANGEN, ER WAS EEN HARDLOOPWEDSTRIJD WAAR 2 PERSONEN MET DE MIDDELSTE BENEN AAN ELKAAR VAST ZATEN, VOOR OUDEREN WAS ER ONDERMEER RINGSTEKEN OP DE FIETS.

VOLGENS MIJ WERD DE GELUIDSINSTELLING VERZORGT DOOR KOOS LEEUWESTEIJN, DIE VROEGER OOK DOOR HET DORP REED MET ZIJN AUTO MET LUIDSPREKERS, OM AAN TE KONDIGEN ALS ER WAT TE DOEN WAS IN PAPENDRECHT.

 

 

 

IN DOODSGEVAAR door : BRAM BOERMAN

DE BEMANNING VAN HET OP VRIJDAGAVOND GEZONKEN MOTORSCHIP ZEELAND, AFKOMSTIG UIT PAPENDRECHT HEEFT BANGE OOGENBLIKKEN DOORLEEFD.

DE JONGE KAPITEIN C H VAN WIJNEN DEELDE DAAROVER HET VOLGEMDE MEE :

 

MET BIETEN GELADEN VERTROKKEN WIJ DES MIDDAGS 12 UUR VAN NIEUW- EN SINT JOOSTLAND, MET BESTEMMING VOOR ZWARTENBERG, BIJ HET UITGAAN DER KREEK WAS HET WEER NOG ORDENTELIJK, MAAR DAARBUITEN KREGEN WE ZOVEEL WIND EN WATER, DAT DE DEKKLEEDEN HET NIET MEER KONDEN HOUDEN EN LOS SLOEGEN, HERHAALDELIJK POOGDE IK DIE WEER VAST TE MAKEN, MAAR DOOR HET VELE WATER WAS DIT ONMOGELIJK, TOT ONDER MIJN ARMEN STOND IK SOMS IN HET WATER, SLOEG TOEN OVER BOORD, EN HAD HET GELUK MET EEN KOMENDE GOLF WEER AAN BOORD TE SPOELEN EN ME VAST TE GRIJPEN, IK WAS ALTHANS VOOR DIT OGENBLIK GERED.

OPEENS KREEG HET SCHIP ZOOVEEL WATER IN SLAGZIJ, DAT IK MIJN JONGENS GELASTTE ZICH IN DE BOOT TE BEGEVEN, NAUWELIJKS HAD IK DIT GEZEGD, OF HET SCHIP LAG GEHEEL OP ZIJ, EN IK HAD NOG JUIST TIJD ME BIJ HEM TE BEGEVEN, WAAROP HET SCHIP ZONK. HET WAS INMIDDELS HALF VIJF, EN WE WAREN AAN DE BOLTON AAN BROUWERSVAARWATER.

HET LEVERDE EEN WOESTEN AANBLIK, DE WATERMASSA, EN HET WERD ROEIEN OP LEVEN EN DOOD, TWEE UREN AAN EEN STUK, WE WAREN UITGEPUT EN KONDEN NIET MEER, MAAR MET DEN DOOD VOOR OOGEN SPANDEN WE DE LAATSTE KRACHTEN IN, EN HET WAS EEN ONBESCHRIJFELIJK GEVOEL TOEN WE AAN DEN VAL DEN DIJK BETRADEN.

DOORNAT EN RILLEND VAN KOUDE, UITGEPUT VAN VERMOEIENIS BEREIKTEN ZIJ EEN HALF UUR LATER ZIERIKZEE, WAAR DOOR DE ZORGEN VAN ARMBESTUUR EN POLITIE ZIJ VAN HET NOODIGE WERDEN VOORZIEN.

BIJ HET VAN BOORD GAAN VIEL ER NIET AAN TE DENKEN IETS TE REDDEN, HET SCHIP DAT VERZEKERD WAS, IS GEZONKEN IN EEN 100 METER DIEP VAARWATER, MET DE KAPITEIN VORMDEN DIRK KRAAL EN DE 14 JARIGE LEENDERT HARTKOORN DE BEMANNING

 

bron ; artikel uit de Dordrechtsche Courant van 20 noverber 1913

 

NIETS ANDERS TE DOEN ? door : N. N.

HET ZAL 1962 GEWEEST ZIJN, ONZE BURGEMEESTER HEEFT ALS PRIVEPERSOON !  EEN GESCHIL AANHANGIG GEMAAKT EN DIT VOORGELEGD BIJ DE GEDEPUTEERDE STATEN OVER EEN BESLISSING DIE DOOR ZIJN EIGEN GEMEENTERAAD IS GENOMEN, IN DIE GEMEENTERAAD HEEFT ZIJN EIGEN PARTIJ NOTABENE DE MEERDERHEID.

WAT IS ER AAN DE HAND ?   HET BETREFT DE AANSCHAFFING VAN EEN SCHRIJFMACHINE VOOR HET BESTUUR VAN EEN AANTAL SCHOLEN IN PAPENDRECHT WELKE MACHINE TER BESCHIKKING ZOU WORDEN GESTELD VOOR DE ADMINISTRATIE VAN DIE SCHOLEN, DE GEMEENTERAAD KEURDE DIT VERZOEK GOED, DE HEER KEIJZER IS HET ER NIET MEE EENS OMDAT DE ADMINISTRATIE IS UITBESTEED AAN EEN ADMINISTRATIEKANTOOR IN SLIEDRECHT, DAT OOK DE ADMINISTRATIE VERZORGD VOOR ANDERE SCHOLEN UIT DE REGIO.

DE BURGEMEESTER IS VAN MENING DAT DIT KANTOOR VOOR ZIJN EIGEN SCHRIJFMACHINES MOET ZORGEN, BOVENDIEN VINDT HIJ HET NIET JUIST DAT DEZE SCHRIJFMACHINE  OOK GEBRUIKT ZOU WORDEN VOOR HET BIJHOUDEN VAN DE ADMINISTRATIE VAN SCHOLEN UIT ANDERE GEMEENTEN.

HET ADMINISTRATIEKANTOOR HEEFT HEM MEEGEDEELD DAT EEN REEDS AANWEZIGE SCHRIJFMACHINE EN EEN REKENMACHINE VAN EEN ANDERE SCHOOLVERENIGING UIT EEN ANDERE GEMEENTE OOK GEBRUIKT WORDT VOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE SCHOOLVERENIGING UIT PAPENDRECHT.

HET RAADSBESLUIT WERD INDERTIJD AANGENOMEN, HOEWEL DE MEERDERHEID VAN HET COLLEGE VAN B & W ER TEGEN WAS,

NATUURLIJK MIJNHEER DE BURGEMEESTER, HEEFT U GELIJK !!, EEN ADMINISTRATIEKANTOOR DIE U EEN FACTUUR STUURT VOOR DE WERKZAAMHEDEN DIE ZIJ VERRICHTEN, MOET VOOR ZIJN EIGEN MACHINES ZORGEN, MAAR WAAROM ZO'N OPHEF, OVER EEN SIMPELE TYPEMACHINE, HAD U NIET EERDER IN KUNNEN GRIJPEN ??  NU HOUDT U BIJ GEDEPUTEERDE STATEN, MENSEN VAN HUN WERK, DIE HUN TIJD BETER AAN ANDERE ZAKEN, DIE NUTTIGER WAREN, HADDEN KUNNEN BESTEDEN.

SPEELDE ER SOMS ANDERE (POLITIEKE)  BELANGEN ?, OF HAD U EVEN NIETS TE DOEN ?   DIT HEEFT TENSLOTTE MEER GEKOST, DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN EEN NIEUWE SCHRIJFMACHINE.

 

DE ZEESLANG door : N. N.

OP EEN KOUDE HERFSTAVOND IN 1951, WANDELDEN DE BEWONERS VAN PAPENDRECHT NAAR DE KERKBUURT, WAAR HET SPOEDIG RIJEN DIK STOND, ER WERD GETRAPPELD OM DE KOUDE VOETEN TE VERDRIJVEN, DIE BELANGSTELLING GOLD DE OPERATIE ZEESLANG, ZOALS HET IN DE VOLKSMOND GENOEMD WERD, EN DIE EERDER OP DE DAG, DOOR EEN TE LAGE WATERSTAND IN DE MERWEDE WERD AFGEBLAZEN.

DE ZEESLANG WAS HET GROOTSTE ZINKSTUK OOIT IN NEDERLAND GEBOUWD, EN WAS BESTEMD VOOR DE ROTTERDAMSE STADSVERWARMING, DE MAKERS VAN DIT KOLOSSALE GEHEEL MET EEN GEWICHT VAN BIJNA 700 TON WAS VISSER EN SMIT, DIE DE RUIMTE AAN DE KERKBUURT HIER SPECIAAL VOOR GEHUURD EN INGERICHT HADDEN.

EINDELIJK WAS HET ZOVER, DE MERWEDE HAD WEER ZIJN HOGE PEIL, SCHIJNWERPERS VERLICHTEN HET TERREIN, WAAR HET WEMELDE VAN ARBEIDERS, OPZICHTERS EN GENODIGDEN, ALLES LIEP DOOR ELKAAR HEEN.

NIETS WERD AAN HET TOEVAL OVER GELATEN, DAAR ZORGDE HEIBAAS HARDAM WEL VOOR, HIJ REGELDE VANAF EEN PODIUM HET TEMPO EN SCHREEUWDE ZIJN BEVELEN OVER HET TERREIN EN NAAR DE MANNEN OP DE DRIE DRIJVENDE BOKKEN VAN V.D. TAKS BERGINGSMAATSCHAPPIJ, DRIE SLEEPBOTEN FLANKEERDEN DE BOKKEN.

OM 11 UUR KLONK DE EERSTE TROMPETSTOOT, HET RISKANTE WERK WAS BEGONNEN, LIEREN KNARSTEN, KABELS KRAAKTEN ONDER HET ENORME GEWICHT, HET PUBLIEK VERBRAK DE AFZETTING, EN DRONG NAAR DE RIVIERKANT, AGENTEN VAN DE RIJKSPOLITIE DRONGEN DE MENIGTE ONVERVAARD WEER TERUG.

DE ARBEIDERS EN UITVOERDERS HIELDEN HUN HART VAST, ZO,N WERK HAD MEN NOG NOOIT ONDER HANDEN GEHAD, OP EEN VIJFTIENTAL DIK INGEVETTE SLEEEN GLEED DE MONSTERACHTIGE BUIS CENTIMETER VOOR CENTIMETER OMLAAG, NA RUIM EEN HALF UUR BEREIKTE MEN DE WATERSPIEGEL, EN OM KWART VOOR TWAALF KLONK DE KREET : AANPIKKEN MAAR, DE BOKKEN DRAAIDEN BIJ, DE TAKELS WERDEN GEVIERD, WEER EEN HALF UUR LATER RUSTTE DE BUIS IN DE DRIE STROPPEN, DE LIEREN BEGONNEN OPNIEUW TE PIEPEN.

OM 1 UUR DREEF DE ZEESLANG WAARVAN NOG MAAR TWINTIG CENTIMETER BOVEN WATER UITSTAK IN DE MERWEDE, IEDEREEN GLUNDERDE, HANDEN WERDEN GESCHUT WANT DIT WAS EEN KNAP STUKJE WERK.

TWEE UUR LATER TROKKEN DE SLEEPBOTEN AAN EN BEGON DE TOCHT NAAR ROTTERDAM, WAAR MEN OM HALF NEGEN AANKWAM.

 

DE SPELLETJES VAN VROEGER door HETTY SCHELLENBACH ALDERLIESTEN

VROEGER SPEELDE DE KINDEREN VEEL MEER BUITEN DAN TEGENWOORDIG, OOK MOEST JE VAAK JE EIGEN VERTIER ZOEKEN, WIJ OP "HET ZAND" HADDEN ALTIJD HELE GROEPEN MET VRIENDEN EN VRIENDINNEN.

JE HAD DE GEWONE SPELLETJES ZOALS TOLLEN EN KNIKKEREN, MIJN ZAK MET KNIKKERS HAD ER HELE MOOIE STUITERS BIJ, DE KNIKKERS DIE WON OF VERLOOR JE NATUURLIJK, SOMS ZATEN ZE GRATIS BIJ DE BOODSCHAPPEN, ZOALS DE FLESSEN LODALINE, DAT AFWASMIDDEL VAN VROEGER.

WE VERZAMELDE ONS ALTIJD VOOR HET HUIS VAN JANNIE VETH, IN DE HOOFDSTRAAT, DIT WAS MEESTAL NA HET AVONDETEN IN DE ZOMER,  1 SPELLETJE WAT IK ME HEEL GOED HERINNER EN DAT VAST NIET MEER GESPEELD WORDT WAS ""DE BEER EN DE WOLF"" JE HAD DAN 2 GROEPEN, 1 GROEP GING ZICH VERBERGEN, MEESTAL IN DE GANGETJES DIE ACHTER DE HUIZEN LIEPEN, WE NOEMDEN DAT SLOPJES OF GEWOON BIJ DE MENSEN IN DE ACHTERTUIN, DE 2DE GROEP TELDE DAN TOT 100 EN DAN GING DE ZOEKTOCHT BEGINNEN, DIE GROEP LIEP DAN MET DE ARMEN OVER ELKAARS SCHOUDERS EN ZONG DIT VERSJE :  DE BEER EN DE WOLF ZATEN ACHTER HET RIET, IK HOOR JE WEL MAAR ZIET JE NIET, ALS ZE DICHT BIJ KWAMEN RIEP JE WARM, EN ALS ZE DAN WEER VERDER VAN JE AF GINGEN RIEP JE KOUD, EN ALS JE DAN GEVONDEN WAS, GING HET EROM WIE HET HARDST KON RENNEN, OM ALS EERSTE OP HET HONK TE KOMEN.

EEN ANDER SPELLETJE WAS : OORLOGJE VERKLAREN, DIT WERD MET 4 PERSONEN GESPEELD, WE SPEELDE DIT ALTIJD NAAST HET HUIS VAN MIJN OPA DIRK VAN OUDENAARDE WAT DAN GELIJK VOOR HET HUIS WAS VAN OMA VAN GENDEREN, DIT WAS NIET ECHT MIJN OMA MAAR DE OMA VAN MIJN VRIENDIN CORRIE VERSTEEG, JE HAD HIER VEEL RUIMTE  IO HET TROTTOIR OM HET SPEL OP TE ZETTEN, ER WERD EEN GROOT VIERKANT GETEKEND MET KRIJT, DIE WERD IN VIEREN GEDEELD, IEDER PERSOON HAD EEN GEDEELTE EN JE GAF DAT DE NAAM VAN EEN LAND DAT JE WILDE ZIJN, DE LIJNEN WAREN DE GRENZEN, DE PERSOON DIE HET EERST WAS GING DAN OVER DE LIJNEN RENNEN OM TE PROBEREN EEN ANDER EEN TIK TE GEVEN, ALS JE IEMAND AAN HAD GERAAKT MOCHT JE IN ZIJN LAND SPRINGEN EN EEN VIERKANTJE OM JE VOETEN TEKENEN, DIT WAS DAN JOU LANDGEBIED, EN MOCHT JE DAAR INSPRINGEN OM VAN JE VIJAND WEG TE BLIJVEN OF DICHTER BIJ EEN ANDERE VIJAND TE KOMEN ALS HET WEER JOUW BEURT WAS, WIE HET MEESTE GEBIED HAD NA EEN BEPAALDE TIJD HAD GEWONNEN.

WE GINGEN OOK HOOISPRINGEN IN DE TIJD DAT HET HOOI OP DE HOOIZOLDER OPGESLAGEN WERD, JE HAD TOEN NOG GEEN PAKKEN OF ROLLEN HOOI, DIT DEDEN WIJ BIJ OPOE DEKKER IN DE VISSERSBUURT, ZIJ WAS DE OMA VAN MIJN BUURMEISJE NEK LEEUWESTEIJN, WAT WAREN WE DAN VIES EN STOFFIG ER NA.

IN DE ZOMER GINGEN WIJ ZWEMMEN AAN DE WATERKANT TUSSEN DE SCHEPEN, SOMMIGE HELDEN ZWOMMEN NAAR DE DORDTSE KANT, WE HEBBEN EENS EEN HEEL GEVAARLIJK SPEL GESPEELD, ALS IK ER NOG AAN DENK, BEGRIJP IK NIET DAT ER GEEN ONGELUKKEN ZIJN GEBEURT, MIJN GETROUWDE ZUSTER WOONDE IN DE SPERWERSTRAAT EN IK WAS VEEL BIJ HAAR, ER WOONDEN DAAR OOK VEEL KINDEREN VAN MIJN LEEFTIJD EN IEDEREEN WAS BEVRIEND MET ELKAAR, ER WAS NET BEGONNEN MET DE BOUW VAN DE WESTPOLDER, ER STONDEN DUIZENDEN BAKSTENEN, IN LANGE RIJEN LANGS DE VEERWEG, NET NAAST HET AUTOBEDRIJF VAN VAN WIJNGAARDEN, WE HEBBEN DAAR HELE LEUKE SPEELHUISJES GEBOUWD, OOK HEBBEN WE HET VOOR ELKAAR GEKREGEN OM ER EEN DAK OP TE BOUWEN, JE MOET ER NIET AAN DENKEN WAT ER GEBEURT ZOU ZIJN ALS DIT IN ELKAAR GESTORT WAS.

ER WAS OOK VEEL PLEZIER BIJ HET STRANDJE DE NOORD, HEEL PAPENDRECHT GING DAAR ZWEMMEN, EN HET WAS SPANNEND ALS AVIOLANDA DE HELIKOPTERS AAN HET UITPROBEREN WAS KAN JE, JE INDENKEN DAT ZO IETS TEGENWOORDIG NOG KAN  GEBEUREN ?

WIJ HEBBEN EEN HEERLIJKE VRIJE KINDERTIJD GEHAD, EN IK DENK ER NOG GRAAG AAN TERUG.

,

 

 

 

 

GEBOREN OP DE PONT. door : N. N.

DE PAPENDRECHTSE VEERPONT IS IN DORDRECHT AAN WAL GEKOMEN, MET 1 PASSAGIER MEER DAN DAT MEN BIJ HET VEERPLEIN IN PAPENDRECHT AAN BOORD HAD GENOMEN, HET WAS DE TOEN NOG NAAMLOZE TEUNIS WILLEM BOERMAN, DIE OP DE SCHOMMELENDE BOOT IN AUGUSTUS 1959, HET LEVENSLICHT ZAG.

 

 

HET LIEP ALLEMAAL EEN BEETJE ANDERS DAN GEPLAND WAS, DE MOEDER, MEVROUW S BOERMAN WERD BEGELEID DOOR EEN VERLOSKUNDIGE, EN MET EEN VAART VAN 100 KM. REED DE AMBULANCE OVER DE VEERDAM IN DE RICHTING VAN DE PONT, OP DE PONT AANGEKOMEN BLEEK DIE SNELHEID TOCH TE LAAG TE ZIJN GEWEEST, WANT DE BABY VERKOOS HET WATER BOVEN DE VASTE WAL OM GEBOREN TE WORDEN, ALLES VERLIEP NAAR WENS, EN ZO VERVOERDE HET VEERBEDRIJF DE JONGSTE PASSAGIER IN DE 100 JAREN VAN ZIJN BESTAAN.

OVER DE GRENS VAN DE TERRITORIALE WATEREN TUSSEN DORDRECHT EN PAPENDRECHT HEEFT MEN ZICH VERDER MAAR GEEN ZORGEN GEMAAKT, HET KIND IS IN DE BURGELIJKE STAND VAN DORDRECHT INGESCHREVEN.

DE BRAND BIJ AANNEMER KLOOTWIJK door : BRAM BOERMAN

14 AUGUSTUS 1909, KORT NA MIDDERNACHT ONTSTOND IN EEN LOODS, DE BERGPLAATS VAN AANNEMERSWERKTUIGEN, TEER, OLIE, ETC. ALLE HET EIGENDOM VAN DEN AANNEMER G KLOOTWIJK AAN HET OOSTEIND TE PAPENDRECHT, EEN FELLE BRAND, AANGEWAKKERD DOOR EEN VRIJ KRACHTIGE NOORDWESTEN WIND HAD HET VUUR, DAT NATUURLIJK VOLDOENDE VOEDSEL HAD AAN DE TEER, OLIE EN HOUT VAN DE HEISTELLINGEN DE GELEGENHEID ZICH UIT TE BREIDEN. AAN BLUSSEN WAS NIET MEER TE DENKEN.

ONDANKS HET NACHTELIJK UUR, WAS VRIJ SPOEDIG DE BRANDWEER OP DE PLAATS DES ONHEILS AANWEZIG, ER WERDEN POGINGEN GEDAAN, HET VUUR ZIJN VOORUITGANG TE BELETTEN, DE HOOIPERS VAN DEN HEER JAC. v.d. GRIJP MOEST WORDEN BEHOUDEN, DE SLANGEN DER WATERLEIDING WIERPEN EEN GROTE HOEVEELHEID WATER IN DE VLAMMEN, TEN SLOTTE MOCHT MEN ER MET GROOTE INSPANNING IN SLAGEN DE HOOIPERS TE BEHOUDEN.

EEN GROOT DEEL AANNEMERSMATERIAAL GING ECHTER VERLOREN, OOK ENKELE KIPPEN KWAMEN IN DE VLAMMEN OM, EEN HOND WAS NOG INTIJDS GERED, OMTRENT DE OORZAAK VAN DE BRAND IS NIETS MET ZEKERHEID BEKEND.

NAAR AANLEIDING VAN ZO'N BRAND KOMT DE GERUCHTENSTROOM NATUURLIJK OP GANG, ZEKER IN ZO'N DORP ALS PAPENDRECHT, KLOOTWIJK ZOU NIET VERZEKERD ZIJN, ENKELE DAGEN LATER VERSCHIJNT ER EEN BERICHT IN DE KRANT, DE GOEDEREN WAREN OP BEURSPOLIS VERZEKERD.

VRIJ ALGEMEEN WERD GEDACHT AAN KWAADWILLIGHEID ALS OORZAAK VAN DE BRAND, DE MARECHAUSSEES GAAN EEN ERNSTIG ONDERZOEK INSTELLEN.

G KLOOTWIJK EEN HARDWERKEND ZAKENMAN, HAD NATUURLIJK DE NODIGE VRIENDJES, DE FAMILIE VISSER IS DAAR EEN VOORBEELD VAN, NAAST VRIENDEN WAREN ZE OOK BUREN, ZE NAMEN SAMEN WERKEN AAN, NATUURLIJK HAD KLOOTWIJK OOK ZIJN VIJANDEN, DIE HEM GRAAG EEN LOER WILDEN DRAAIEN, HIJ WAS GEMEENTERAADSLID EN UIT HOOFDE VAN DIE FUNCTIE WAS HIJ OPGEROEPEN ALS GETUIGE IN HET GARSTHAGENPROCES, HIJ DEELDE DAAR MEDE, DAT HIJ NOOIT WAT GEMERKT HAD, VAN HET RUWE OPTREDEN DER POLITIE, ALLEEN DE LAATSTE TIJD WEL, MAAR ALLEEN BIJ GERUCHTEN, TERWIJL HIJ ALS RAADSLID PRECIES WIST HOE DE VORK IN DE STEEL ZAT, HIJ MAAKTE HIER GEEN VRIENDEN MEE.

EEN TWEEDE FEIT WAS DAT HIJ IN EEN RECHTZAAK VERWIKKELD WAS MER DE ONDERANNNEMER J W KALKMAN, HET BETROF EEN WERK AAN DE ELEKTRISCHE CENTRALE AAN DE SCHIEHAVEN IN ROTTERDAM, KLOOTWIJK HAD MET KALKMAN EEN CONTRACT GESLOTEN OVER DE VERKOOP VAN DE KOPPEN VAN HEIPALEN VOOR 22 CENT DE STREKKENDE METER, ER ONTSTOND TIJDENS DE LEVERING VERSCHIL VAN MENING, WAT AANLEIDING WAS DAT KLOOTWIJK, KALKMAN BIJ DEURWAARDERSEXPLOIT SOMMEERDE OM EEN PARTIJ TE LATEN WEG HALEN, EN DAGVAARDE TOT CONTRACT ONTBINDING, KALKMAN OP ZIJN BEURT SOMMEERDE KLOOTWIJK EEN ANDERE PARTIJ TE LEVEREN, EN DAGVAARDE EVENEENS TOT ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST, DAAR HIJ NIET VAN PLAN WAS KLOOTWIJK'S ROMMEL OP TE RUIMEN.

DE RECHTBANK WEES VONNIS EN VEROORDEELD KLOOTWIJK TOT EEN SCHADEVERGOEDING, DIE HIJ UITEINDELIJK NA VEEL STRUBBELINGEN BETAALD WERD, DE 2 HEREN WAREN DUIDELIJK GEEN VRIENDEN.

UIT HET AANGEKONDIGDE ERNSTIG ONDERZOEK DER MARECHAUSSEE IS NIETS UITGEKOMEN, VOOR ZOVER ER VAN OPZET SPRAKE WAS, HIELD IEDEREEN ZIJN MOND DICHT.