verhalen door papendrechters

heeft u een leuk verhaal van voor 1960, uit eigen ervaring of uit de overlevering van uw ouders / grootouders, zet het op papier en mail het ons, wij plaatsen het graag op de site.

EEN VERLOKKELIJK AANBOD door : BRAM BOERMAN

EEN INWONER UIT PAPENDRECHT VERLOKT DOOR HET AANBOD IN HET GEILLUSTREERDE ZONDAGSBLAD, WAARBIJ VOOR DE LUTTELE SOM VAN FL. 1,50, EEN ""POP OP NATUURLIJKE GROOTTE"" MET 2 GRATIS POPPEN VAN 25 CM VERKRIJGBAAR GESTELD WORDT, ZOND EEN BUITENLANDSCHE POSTWISSEL VAN DIT BEDRAG AAN HET OPGEGEVEN ADRES : ""QUEEN VICTORIASTREET LONDEN"".

MET SPANNING WERD ER NAAR HET GROOTE PAKKET UITGEKEKEN, VERBEELD U DE TELEURSTELLING TOEN DE POSTBODE DONDERDAG'S EEN GROOTE ENVELOPPE BEZORGDE, VERZONDEN UIT ROTTERDAM, VOORZIEN VAN EEN POSTZEGEL VAN 5 CENT. EN DIE NIETS INHIELD DAN EEN LAP RUW KATOEN BEDRUKT MET 1 GROOTE EN 2 KLEINE POPPEN.

DEZE FIGUREN KONDEN UITGEKNIPT WORDEN, DAN HAD DE FAMILIE DE 3 BELOOFDE POPPEN.

 

bron :  artikel uit de Dordrechtsche Courant van 30 juli 1908.

GOEDGELOVIG door : BRAM BOERMAN

KOOPMAN B HAD OP 17 SEPTEMBER G v.d. BEEK EN DIENS ECHTGENOTE BEWOGEN TOT AFGIFTE VAN F 35,00 VERTELLENDE DAT HIJ INMIDDELS BEKEERD WAS TOT GELOOFSGENOOT VAN v.d. BEEK, VOORTS DAT HIJ ERG IN GELD VERLEGENHEID WAS, EN VAN EEN BOER NAG F 60,00 TEGOED HAD.

v.d. BEEK DROGIST AAN HET KARHOEK TE PAPENDRECHT, HERHAALDE HET GEHELE HUICHELACHTIGE VERHAAL EN BESLOOT MET ZIJN VROUW B  F 35,00 TE VERSCHAFFEN.

NADAT v.d. BEEK EEN KLACHT HAD INGEDIEND, HAD B HEM HET GELD TERUG GEGEVEN, ZIJ HET VEEL TE LAAT, EN NA TUSSENKOMST VAN DE RECHTBANK.

v.d. BEEK ZEGT DAT HIJ LATER OM ZIJN EIGEN DOMHEID GELACHEN HAD, B. HAD HEM VERTELD, DAT GOD HEM IN EEN DROOM HAD VERTELD, DAT HIJ v.d. BEEK HEM WEL F. 35,00 ZOU LEENEN, DAT WAS ZELFS v.d. BEEK WEL WAT AL TE MACHTIG VOORGEKOMEN, MAAR TOEN B HEM EN ZIJN VROUW ALS BROEDER EN ZUSTER HAD AANGESPROKEN, HAD HIJ GEDOKT.

DOMINEE HETTINGA ZEIDE DAT B. VAN HEM OOK WEL EENS GELD HAD WILLEN LENEN,  B. HAD GEZEGD DAT HIJ VAN TE VOREN OP DE KNIEEN WAS GEWEEST, DOMINEE HAD GEWEIGERD,  LATER HAD B. HEM NOG WEL MEER OM GELD VERZOCHT, DE VROME PRAATJES WAREN TOEN ACHTERWEGE GEBLEVEN.

 

bron : artikel uit de Dordrechtsche Courant van 3 februari 1936.

 

EEN AVONTURIER door : BRAM BOERMAN

DE 23 JARIGE VARENSGEZEL N.H. UIT PAPENDRECHT WIST EENIGE TIJD GELEDEN EEN NEDERLANDSCHE SCHEEPVAART MAATSCHAPPIJ BIJ DEN NEUS TE NEMEN, DOOR ZICH UIT TE GEVEN ALS MARCONIST-STUURMAN, HIJ ZOU OP HET LAATSTE MOMENT INVALLEN VOOR EEN ZIEK GEWORDEN MARCONIST OP HET SCHIP.

TOEN DE JONGEMAN AAN BOORD KWAM, BLEEK AL SPOEDIG , DAT HIJ VAN TOETEN NOG BLAZEN WIST, HIJ HAD VAN RADIO NIET HET MINSTE BEGRIP, EN MOEST AL SPOEDIG BEKENNEN DAT HIJ ZIJN DIPLOMA NIET VERGETEN WAS, MAAR DAT HIJ ER NOOIT EEN BEHAALD HAD, HIJ WERD AAN HET SCHROBBEN EN BOENEN GEZET, EN IN MARSEILLE ZETTE MEN HEM VAN BOORD.

DE NEDERLANDSCHE CONSUL GAF HEM GELD VOOR DE TERUGREIS NAAR ROTTERDAM, DOCH DAAR KWAM HIJ NIET AAN.

THANS IS GEBLEKEN, DAT ZIJN VERDERE LEVENSWANDEL OOK ZEER AVONTUURLIJK IS GEWEEST, UIT ANTWERPEN GING DE JONGEMAN ALS MATROOS OP HET HOLLANDSCHE SCHIP "TARA"  DAT NAAR BUENOS AIRES GING.

HIER DESERTEERDE HIJ EN TROK HET LAND IN , EENIGEN TIJD LATER WERD HIJ DAAR UITGEZET, EN AAN BOORD GEBRACHT VAN HET NEDERLANDSCHE STOOMSCHIP "" TELA"" TOEN DIT OP WEG WAS NAAR ANTWERPEN, HEEFT DE POLITIE VAN VLISSINGEN HEM MET EEN BOOT VAN BOORD GEHAALD

 

bron : artikel uit de Dordrechtsche Courant van 1933

DE ORKAAN VAN 1836 door : BRAM BOERMAN

DE ORKAAN DIE HIER GISTEREN NAMIDDAG UIT HET W.Z.W. HEEFT GEWAAID, KAN GEACHT WORDEN WEINIG MINDER IN HEVIGHEID EN AANHOUDEND GEWEEST TE ZIJN, DAN DIE VAN DEN 9de NOVEMBER 1800.

EVEN ALS TOEN ZIJN OOK NU ZWAREN BOOMEN UIT DEN GROND GERUKT, EN IS BIJNA GEEN GEBOUW OF HUIS ONBESCHADIGD GEBLEVEN, MENIG NEDERIG STULPJE AAN DE DIJKEN, ZELFS EENE ZEER STEVIGEN HOUTLOODS IN DEZE PLAATS IS DOOR DE WIND GEHEEL VERNIELD.

VAN ONGELUKKEN OP HET WATER IS HET TE VREEZEN, DAT VEEL ZAL GEHOORD WORDEN : EEN DROEVIG ONGELUK IS HIER IN HET GEZICHT VAN HET DORP GEBEURD. 5 GROENTEBOERINNEN, OMSTREEKS DEN MIDDAG IN HAAR SCHUITJE UIT DE GROOTHOOFDSHAVEN VERTROKKEN, NA LANG MET WIND EN GOLVEN GEWORSTELD TE HEBBEN, KWAMEN OMSTREEKS HALF VIER IN DE NOORD DOOR HET OVERSLAAN VAN HET WATER IN HET UITERSTE GEVAAR.

TWEE WAKKERE MANNEN HERMANS EN DE KLUNDERT, SNELDEN VAN HET GROOTHOOFD IN EENE ANDERE ROEISCHUIT, IN WEERWIL VAN DEN ALLERHEVIGST WOEDENDEN ORKAAN, TER HULPE TOE, ZE BEREIKTEN NOG EVEN TIJDIG DE ZINKENDE SCHUIT, OM ER DE 5 BOERINNEN UIT OVER TE NEMEN.

LANG WORSTELDEN ZIJ TOEN MET DEZE ZWAAR GELADEN BOOT TEGEN DE GOLVEN, DOCH UITEINDELIJK, DOOR HET STERK BINNENKOMEN VAN HET WATER, ALLE KANS OM MET HUNNE SCHUIT AAN DEN OEVER TE KOMEN VERLOREN ZIENDE, WERDEN ZIJ GENOOTZAAKT DEZELVE TE VERLATEN, EN OP EEN RIETGORS , WAAR ECHTER HET WATER VERSCHEIDENE VOETEN HOOG STOND, EENE SCHUILPLAATS TE ZOEKEN, TOT DAT HERMANS EN DE KLUNDERT MEERDERE HULP IN PAPENDRECHT ZOUDEN GEHAALD HEBBEN, HET GELUKTE DEZEN, DEELS ZWEMMENDE, DEELS BADENDE, HET DORP TE BEREIKEN, EN DEN NOOD DER 5 VROUWEN AAN EENIGE BEWONERS BEKEND TE MAKEN.

DADELIJK BEGAVEN ZICH 5 MENSCHLIEVENDE MANNEN, WILLEM DE JONG, MAARTEN OTTO, TEUNIS WAPPEROM, HENDRIK VAN DER REST EN ADRIAAN KLEIN IN EENE BOOT, WELKE ZIJ DAARTOE VAN DIRK DE HEER VERKREGEN, NAAR HET VERBLIJF DER ONGELUKKIGEN, DOCH OP DE AANGEWEZENE PLAATS GEKOMEN, BEVONDEN ZIJ , DAT REEDS 4 DERZELVEN HET LEVEN VERLOREN HADDEN, EN NOG SLECHTS EENE TE REDDEN OVERBLEEF.

DEZE NAMEN ZIJ IN DE SCHUIT EN BRAGTEN HAAR IN BEDENKELIJKEN TOESTAND AAN HET HUIS VAN H VAN DEN ADEL, WAAR HAAR DADELIJK DE NOODIGE GENEESKUNDIGE HULP TOEGEBRACHT IS.

 

bron : een artikel uit een krant van 30 november 1836

DE KERKBRAND VAN 1855 door : BRAM BOERMAN

ZONDAGAVOND TEN 9 URE IS ER, IN HET VLAK OVER DORDRECHT OP DEN ANDEREN OEVER DER RIVIER, GELEGENE PAPENDRECHT, EEN HEVIGE BRAND UITGEBARSTEN.

BEGUNSTIGD DOOR DE RIETBEDEKKING DER MEESTE GEBOUWEN, STONDEN IN ZEER KORTEN TIJD 8 HUIZEN EN ONDERSCHEIDENE SCHUREN IN LICHTELAAIJE VLAM.

EEN UUR LATER GERAAKTE OOK DE KERKTOREN IN BRAND, MET HET ONGELUKKIGE GEVOLG, DAT HET VUUR TEN 12 URE DES NACHTS OOK DE KERK AANGREEP, DIE MEDE EENE PROOI DER VLAMMEN WERD, ZOODAT ER NIETS DAN DE MUREN VAN OVERBLEVEN.

DE DORPSSPUITEN WAREN BIJ HET UITBREKEN DER VLAMMEN SPORDIG IN WERKING, DOCH KONDEN WEINIG OF NIETS DOEN. DE DORPSSCHOOL, DIE MEN MET DE SPUITEN STEEDS NAT HIELD, HEEFT WEINIG GELEDEN, HET VEE EN DE INBOEDELS ZIJN VOOR HET GROOTSTE GEDEELTE GERED.

VAN SOMMIGE VERBRANDDE GEBOUWEN EN DAARONDER DE KERK EN TOREN, IS ALLES, EN VAN ANDERE EEN GEDEELTE OF NIETS TEGEN BRANDSCHADE VERZEKERD, DE OORZAAK VAN DEN BRAND IS ONBEKEND.

NAAR MEN VERNEEMT, WORDT NOG STEEDS WEGENS DEN OP DEN 30STEN APRIL PLAATS GEHAD HEBBENDEN BRAND IN PAPENDRECHT, WAARBIJ OOK DE TOREN EN DE KERK ZIJN AFGEBRAND, EEN GEREGTELIJK ONDERZOEK VOORTGEZET, WIJ WILDEN DEN UITSLAG VAN DIT ONDERZOEK NIET VOORUITLOOPEN, DOCH BETREUREN HET DAT, NAAR ALGEMENE GERUCHTEN, BIJ DIEN BRAND IN HET GEBOUW AAN DE GODSDIENST TOEGEWIJD, ONBETAMELIJKE HANDELINGEN HEBBEN PLAATS GEVONDEN.

MEN HOOPT DAT HET PLAATSELIJK BESTUUR IN VERBAND MET ARTIKEL 189 EN 199 DER GEMEENTEWET, ZICH TEN DEZEN ZAL KUNNEN REGTVAARDIGEN. MEN VERZEKERT DAT EEN COMMISSARIS VAN POLICIE MET TWEE AGENTEN DOOR DE AUTORITEITEN VAN DE STAD DORDRECHT TER ASSISTENTIE WAREN GEZONDEN, MAAR TE PAPENDRECHT HUNNE HULP IS AFGEWEZEN.

DE BRANDSPUITEN, ZEGT MEN VERDER, WAREN DOOR DE STAD DORDRECHT VROEGTIJDIG TER BESCHIKKING GESTELD, DOCH NIEMAND HEEFT ZICH AANGEMELD OM DEZE TE HALEN, HOEWEL DE BRAND ONDERSCHEIDENE UREN HEEFT AANGEHOUDEN,  HET KERKGEBOUW WARE GEMAKKELIJK TE BEHOUDEN GEWEEST IS HET OORDEEL VAN VELEN.

DE KERK EN TOREN WAREN OUD EN BOUWVALLIG, DE EERSTE VOOR F 12.000 EN DE LAATSTE VOOR F 3.000 TEGEN BRANDSCHADE VERZEKERD.

TEN BEWIJZE HOEDANIG IN DEZE HET GEDRAG IN HET ALGEMEEN BIJ DEN BRAND IS GEWEEST, MOGE STREKKEN DAT DE VELDWACHTER IN DE UITOEFENING  ZIJNER FUNCTIE BIJ DIE GELEGENHEID, DUSDANIG IS MISHANDELD, DAT EEN INDIVIDU DIEN TEN GEVOLGE IN DE VORIGE WEEK, DOOR DE ARRONDISEMENTS REGTBANK TE GORINCHEM TOT EENE GEVANGENISSTRAF VAN TWEE MAANDEN IS VEROORDEELD.

 

bron : verschillende krantenartikelen uit 1855

 

 

HET PAPENDRECHTS DIALECT door : HETTY SCHELLENBACH - ALDERLIESTEN

EEN STUKJE PAPENDRECHTS DIALECT ZOALS MIJN OPA DAT SPRAK.

PAPENDRECHT HAD VROEGER ZIJN EIGE DIALECT ZO ALS IEDER ANDER DORP IN NEDERLAND. ZE SPRAKEN IN SLIEDRECHT OF ALBLASSERDAM HEEL VERSCHILLEND DAN BIJ ONS OP PAPENDRECHT, ZO VOND IK HET MOOISTE PAPENDRECHTSE WOORD MEZIK = MUG, IK DENK DAT DIT WOORD NOG WEL GEBRUIKT WORDT

MIJN OPA GING ALTIJD NAAR DE PLEE = W C, HIJ MOEST S'MORGENS EVEN ZIJN SMOEL = GEZICHT WASSEN, ALS HIJ NAAR ZIJN WERK GING, GING HIJ NAAR DE WURF = SCHEEPSWERF, HIJ NAM DAN ZIJN STIKKE ZAKKIE MEE MET ZIJN HAGGIE ER IN = EEN ZAK GEMAAKT VAN STOF MET ZIJN ETEN VOOR TUSSEN DE MIDDAG, ZATERDAG S'MORGENS KREEG HIJ ZIJN TRACTEMENT = LOONZAKJE.

OP ZONDAG GING HIJ EEN EINDJE KUIEREN EN VROEG HIJ OF IK MEE GING = EEN WANDELING MAKEN, IK VROEG DAN "WAAR GAAN WE DAN NAAR TOE" , NAAR HET END = OOSTEIND, WAAR HET DICHT GEPLAKT IS MET OUWE = OUDE KRANTEN. WE GINGEN OOK WEL EENS KUIEREN NAAR DE WITTE BRUG, ALS IK ONDERWEG NIET LUISTERDE VERTELDE HIJ MIJ DAT IK DAN IN HET HOK BIJ DE MARKESEE = MARECHAUSSEE TERECHT KWAM.

OPA ZIJN HOBBY WAS PIETJES = KANARIE'S KWEKEN, DIE VEUGELTJES ZATTE IN EEN KOOIGIE = DIE VOGELS ZATEN IN EEN KOOI, NIKS = NIETS WAS TE VEUL = VEEL VOOR HEM.

TOEN HIJ VAN DREES GING TREKKEN = AOW EN PENSIOEN KREEG, GING HIJ OUWE KRANTEN OPHALEN MET ZIJN KARRIGJE = KARRETJE, DE OPBRENGST VAN DE KRANTEN WAS VOOR DE SOOS DIE IN HET OUWE GROENE KRUISGEBOUW WAS. HIER WAS HET VROUW = MEVROUW VAN DER KOLK DIE EEN BAKSIE = KOPJE KOFFIE OF THEE VOOR HUN ZETTE.

ALS JE HEM DE WEG NAAR IETS VROEG MOEST JE EEN BIETJIE = BEETJE HIER HEEN, EN DAN DAAIR ET HOEKIE OM = DAAR DE HOEK OM, ALS HIJ BIJ MIJN GETROUWDE ZUS OP VISITE GING, MOEST HIJ BIJ TEUN DE SNOEK ( BIJNAAM VOOR TEUN DE VISSER ) DE STOEP AF (EDELWEISLAAN)

HIJ HAD WEL EENS EEN ZERE SCHOUWER = SCHOUDER, HIJ STOTE OOK WEL EENS ZIJN HARSES = HOOFD, ALS WE PEEN EN JUIN EN AIREPPELS = HUTSPOT ATEN VONDEN WE DAT HEERLIJK.

MIJN OPA HEEFT TOT ZIJN TACHTIGSTE OP DE FILICIPEE = FIETS GEREDEN, HIJ WAS EEN ECHTE DEURDOUWER = DOORDOUWER, HIJ KWAM BEKANT = BIJNA OVERAL OP HET DURP = DORP

ER WOONDEN ONTSTRANTE = BRUTAAL JONGEREN IN DE BUURT, ALS HIJ ZIJN PRAKKIE = WARME MAALTIJD KWAM ETEN, WERD ZIJN PRUIM = TABAK WAAR HIJ HEEL DE DAG OP PRUIMDE = KAUWDE IN HET RAAMKOZIJN GELEGD, NA HET ETEN GING HET WEER TERUG IN ZIJN MOND.

OPA ZIJN VERJAARDAG WAS MET KESSEMUS = KERSTMIS, HIJ WAS OOK LID VAN EXCELSIOR EN SPEULDE = SPEELDE DE TROMBONE.

HIJ SPRAK OOK NOG WEL EENS OVER DE STRENGE WINTER VAN 1923, EN SNEWE DAT ER DEE, DAT WAS EEN MERAKEL, TOT ZOVER DE UITSPRAKEN VAN MIJN OPA.

 

DE RADERSTOOMBOOT door : BRAM BOERMAN

OMTREND HET ONGELUK VAN 7 AUGUSTUS 1861 OP DE RIVIER DE MAAS VOOR SLEEUWIJK GEBEURD DELEN WIJ NOG DE VOLGENDE NADERE BIJZONDERHEDEN MEDE.

DE STOOMBOOT WAS DE P J BERGER, VAN DE ONDERNEMING VAN DIEN NAAM, HET ONGELUK HAD PLAATS VRIJDAGAVOND 11 URE, ONDER EENE HEVIGE ONWEERSBUI, DE ONGELUKKIGEN DIE ZICH IN EEN AAK BEVONDEN, SLAGMOLEN EN VERVEVER GEHEETEN VAN PAPENDRECHT HERKOMSTIG, TRACHTEN HUN MET 10 MUD AARDAPEELEN GELADEN VAARTUIGJE TEGEN DE ZWARE GOLFSLAG IN TE ROEIEN.

HET SCHIJNT DAT MEN VAN WEDERZIJDEN, EN DOOR DE ONDOORDRINGBARE DUISTERNIS, EN DOOR HET GEHUIL VAN DEN WIND, HET GEKLETTER VAN DEN REGEN, DE ZICH OPVULLENDE DONDERSLAGEN, EN HET HEVIGE GEKLOTS VAN HET WATER, ELKANDER NIET HEEFT KUNNEN ZIEN, NOCH HOOREN.

DE PASSAGIERS DIE ZICH IN DE VOORKAJUIT DER STOOMBOOT BEVONDEN, OP EENS VERSCHRIKT DOOR EEN HEVIGEN SLAG TEGEN DE BOOT, VLOGEN NAAR BOVEN, EN ONDER HET VERVAARLIJK GELOEI VAN HET NOODWEER, VERNAMEN ZIJ MET HET GEKRAAK VAN EEN VERBRIJZELD WORDEND VAARTUIG, HET AKELIGE GEKERM VAN TWEE MENSCHEN.

ONMIDDELIJK WAS DE MACHINE GESTOPT, DOCH HELAAS TE LAAT, DE DRENKELINGEN SCHENEN AL VERDER VAN DE STOOMBOOT VERWIJDERD TE WORDEN, DE EQUIPAGE SPOEDDE ZICH MET EEN SLOEP TE WATER, EN NA LANG ZOEKEN VOND MEN EEN REEDS ZINKENDE MAN, DIE ZICH NOG AAN EEN BROKSTUK VAN HET VERBRIJZELD VAARTUIG HIELD VASTGEKLAMPT, VERDER  HOORDE, ZAG OF VOND MEN NIETS MEER.

AAN BOORD GEKOMEN, BLEEK DE GEREDDE, HOE DEERLIJK OOK DOOR DE RADERSLAGEN DER STOOMBOOT VERMINKT, NOG TE LEVEN. ZOO GOED MOGELIJK VERPLEEGD, WERD HIJ BIJ DE AANKOMST TE GORINCHEM ONMIDDELIJK IN HET GASTHUIS OPGENOMEN, AL DADELIJK KOESTERDE MEN WEINIG HOOP OP ZIJN BEHOUD.

DE ONGELUKKIGE VERVEVER IS DAN OOK IN DEN AFGELOPEN NACHT ONDER DE HEVIGSTE PIJNEN BEZWEKEN, HIJ LAAT EENE DIEP BEDROEFDE WEDUWE NA, HET LIJK VAN SLAGMOLEN IS TOT HEDEN NOG NIET OPGEVISCHT, ZIJNE VROUW EN VIER KINDEREN VERLIEZEN IN HEM EEN OPPASSEND MAN EN VADER.

 

bron : een artikel uit de Dordrechtsche Courant van 8 augustus 1861

EEN POLITIEKE REL door N.N.

HET VERHAAL KOMT UIT DE OVERLEVERING VAN .... EN SPEELT ZICH AF EIND 1955

AAN DE VEERDAM IN PAPENDRECHT STOND EEN DUBBELHUIS, 2 MIDDENSTANDSWONINGEN ONDER 1 KAP, DAT HUIS IS ER NIET MEER, DE EIGENAAR ERVAN, EEN PLAATSELIJKE AANNEMER LIET HET AFBREKEN, OP DE VRIJGEKOMEN PLAATS LAAT HIJ EEN VILLA VOOR ZICHZELF BOUWEN.

DIT GEBEUREN HEEFT GROTE BEROERING GEBRACHT, WANT DE BEWONERS VAN PAPENDRECHT VROEGEN ZICH AF, HOE HET MOGELIJK IS, DAT IN DEZE TIJD VAN WONINGNOOD 2 GOEDE HUIZEN AFGEBROKEN KAN WORDEN.

HET IS ALLEMAAL NOGAL GEHEIMZINNIG IN ZIJN WERK GEGAAN, HET ENE GEDEELTE VAN HET DUBBELE HUIS AAN DE VEERDAM WERD BEWOOND DOOR DE EIGENAAR VAN HET HELE HUIS, DE AANNEMER DEKKER, DE HEER DAVELAAR HAD HET ANDERE DEEL VAN HEM GEHUURD, HIJ IS KORTGELEDEN NAAR DORDRECHT VERTROKKEN, DAAR WOONT HIJ NU IN BIJ ZIJN FAMILIE.

TOEN 1 WONING VAN HET DUBBELE HUIS LEEG KWAM, HEEFT DE AANNEMER VAN B & W , BUITEN MEDEWETEN VAN DE RAADSLEDEN, TOESTEMMING GEKREGEN VOOR DE SLOOP VAN HET GEHELE HUIS.

EEN DER RAADSLEDEN VROEG OP WELKE GRONDEN B & W DE TOESTEMMING HADDEN VERLEEND. BURGEMEESTER KEIZER ZEI, DAT DE HUIZEN TE LAAG STONDEN IN VERBAND MET HET HOOGWATERPEIL, DIT WAS EEN ZWAK ARGUMENT, DE ANDERE HUIZEN AAN DE VEERDAM HEBBEN GEEN LAST VAN HET HOOGWATERPEIL,  HET RAADSLID, OVERIGENS UIT DEZELFDE PARTIJ ALS DE BURGEMEESTER, ZEI DAAROM : HET ZIJN GEEN KROTWONINGEN, OM WATERVRIJ TE KOMEN, HAD DE HEER DEKKER ZEKER WEL EEN OPLOSSING GEWETEN, HIJ HEEFT MET ZIJN BEDRIJF IN 1953 ER TOCH MAAR VOOR GEZORGD DAT DE ALBLASSERWAARD IN SNEL TEMPO WEER DROOG STOND.

HET RAADSLID DIENDE EEN MOTIE VAN WANTROUWEN IN OP HET BELEID VAN B & W.  DE MOTIE WERD AANGENOMEN !

MET DE VERGUNNING OP ZAK HEEFT DEKKER ER GEEN GRAS OVER LATEN GROEIEN, BINNEN ENKELE DAGEN WAS HET HUIS MET DE GROND GELIJK GEMAAKT, EN EEN PAAR DAGEN LATER WERD BEGONNEN MET HET LEGGEN VAN EEN NIEUWE FUNDERING OP DE PLAATS WAAR HET OUDE HUIS STOND, MET MAN EN MACHT WERD ER DOORGEWERKT, DEKKER WAS ZELF S'NACHTS AANWEZIG BIJ HET BETON STORTEN, IN NOG GEEN WEEK WAS HET BETON VAN DE FUNDERING GESTORT,ONDER DE VILLA IS OOK EEN SCHUILKELDER AANGEBRACHT.    VANWAAR AL DIE HAAST ? ? ?

HET INDIENEN VAN DE MOTIE VAN WANTROUWEN HAD ONDERTUSSEN HEEL DE GEMEENTE IN REP EN ROER GEBRACHT, DE HELE GEMEENTE STAAT OP ZIJN KOP, ZEI EEN RAADSLID VAN DE P v d A IN DE GEMEENTERAADSVERGADERING, HET WERD EEN RUMOERIGE GEMEENTERAADSVERGADERING.

EEN RAADSLID VAN DE A.R. HAD SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGEDIEND, TOT OP DE VERGADERING HAD HIJ NOG GEEN ANTWOORD, DE BURGEMEESTER ZEI DAT HIJ HET TE DRUK HAD.

UIT REACTIE'S VAN DORPSBEWONERS WERD AL SNEL DUIDELIJK HOE DE VORK IN DE STEEL ZAT, ZIJ VERTELDEN OVER AANNEMER DEKKER, : HET IS EEN EIGENGEREID HEERSCHAP EN HIJ HEEFT VEEL GELD, HIJ IS EEN KEIHARDE ZAKENMAN, MAAR PRIVE EEN HEEL SOCIAAL MENS, HET VERENIGINGSLEVEN IN PAPENDRECHT DRAAIT GEWOON OM HEM, MET AL ZIJN DONATIE'S EN BESCHERMHEERSCHAPPEN BIJ DE VERENIGINGEN.

VERMELDENSWAARDIG IS OOK DAT DE AFGEBROKEN HUIZEN NAAST HET GEMEENTEHUIS STONDEN EN DAT ER TEGENOVER DE BURGEMEESTERSWONING STAAT, EN DAT DE BURGEMEESTER EEN GOEDE VRIEND VAN DEKKER IS, DIE HET JAMMER ZOU VINDEN, ALS DEKKER NAAR ELDERS ZOU VERTREKKEN.

DE VERONTWAARDIGING VAN DE PAPENDRECHTSCHE BEVOLKING IS ZEER GROOT, ER KOMEN INGEZONDEN STUKKEN IN HET PAPENDRECHTS NIEUWSBLAD, ER ZIJN OOK PROTESTEN VERZONDEN AAN DE MINISTER.

HET NIEUWE PAND VAN DEKKER IS OVERIGENS JARENLANG BEWAAKT, DOOR DE HEER LAFFEBER,DE LATERE OPRICHTER EN EIGENAAR VAN HET BEVEILIGINGSBEDRIJF RFL TE TIEL.  DIE VANAF BEGIN AVOND TOT MIDDERNACHT, GEHEEL ONOPVALLEND IN ZIJN PERSONENAUTO AAN DE PONTONNIERSWEG ZAT, EN DIT ECHT NIET OM ZIJN DOCHTER OP TE HALEN, UIT DE JONGEREN SOOS OMAH, DIE TOEN ZEER POPULAIR WAS, MAAR GEWOON OM DEKKER ZIJN EIGENDOMMEN TE BEWAKEN.

 

 

 

 

HET CARBID SCHIETEN door BERT SCHIMMEL

TOEN ZO ROND 1952-1953 DE STROOM NOORDELINGEN OP GANG KWAM, INTRODUCEERDEN ZE MET OUD EN NIEUW HET CARBID SCHIETEN IN PAPENDRECHT, -( hebben we toch nog wat bijgedragen aan de beschaving hier)- IN HET NOORDEN MAAR OOK IN HET OOSTEN VAN NEDERLAND WAS DAT AL HEEL LANG EEN TRADITIE, VOLWASSENEN DEDEN HET MET MELKBUSSEN, IETS WAT LEVENSGEVAARLIJK WAS, TEGENWOORDIG WORDT DE MELKBUS AFGESLOTEN MET EEN PLASTIC BAL, MAAR IN DIE TIJD DEED MEN HET ORGINELE DEKSEL ER OP, DAARBIJ VIELEN REGELMATIG DODEN, OMDAT ZE GERAAKT WERDEN DOOR HET WEGVLIEGENDE DEKSEL.

ALS KIND DEED JE HET MET EEN VERF OF STROOPBLIK, IN DE BODEM WERD IN HET MIDDEN EEN GAATJE GEMAAKT, JE DEED ER EEN BLOKJE CARBID IN, EN VERVOLGENS SPUUGDE JE OP DAT BLOKJE CARBID WAARDOOR HET GAS VRIJ KWAM, DEKSEL EROP DIE JE EVEN MET JE KLOMP AANSTAMPTE, JE LEGDE HET BLIK OP ZIJN KANT, KLOMP EROP, EEN LUCIFER BIJ HET GAATJE, EN DAN WAS HET BAM !, HET GING OOK WEL EENS MIS, DAN KWAM ER EEN STEEKVLAMMETJE UIT DAT GAATJE, EN LIEP JE MET EEN VERBRANDE DUIM, MAAR ACH DAT HOORDE ER GEWOON BIJ.

IK WAS EEN JAAR OF 6 a 7 TOEN MIJN MOEDER MIJ LEERDE HOE JE MOEST CARBID SCHIETEN, CARBID KOCHT JE BIJ DE DORPSSMID, DIE BRANDDE HET EN HET WERD GELEVERD IN BROKKEN, CARBID WERD GEBRUIKT IN BIJVOORBEELD CARBIDLAMPEN, EN WORDT OOK MET SNIJ EN LASBRANDERS IN COMBINATIE MET ZUURSTOF GEBRUIKT, TEGENWOORDIG ZIT HET CARBIDGAS, ACETYLEEN GENAAMD IN FLESSEN, MAAR IN DIE TIJD HADDEN BEDRIJVEN VAAK EEN EIGEN INSTALLATIE OM ACETYLEENGAS TE MAKEN, IN PAPENDRECHT HAD ONDER ANDERE SCHEEPSWERF SCHRAM AAN DE HOGENDIJK ER EEN, ER WERKTEN EEN AANTAL NOORDELINGEN BIJ SCHRAM, EN ZO KWAMEN WE AAN CARBID.

DE POLITIE WAS ER NIET BLIJ MEE, EN MAAKTE JACHT OP DE JONGENS DIE AAN HET CARBID SCHIETEN WAREN, ZO OOK AGENT PAUWE, VOOR ALLE DUIDELIJKHEID, IK HEB HET VOORVAL NIET ZELF MEEGEMAAKT, MAAR HET VERHAAL GING ALS EEN LOPEND VUURTJE DOOR HET DORP, EEN AANTAL JONGENS WAREN IN EEN WEILAND, VERMOEDELIJK LANGS DE VEERWEG MET CARBIDBUSSEN AAN HET KNALLEN,  AGENT PAUWE KWAM AANRIJDEN OP ZIJN FIETS EN RIEP DE JONGENS BIJ ZICH, MAAR DIE GINGEN ER VANDOOR, PAUWE BESLOOT ER ACHTERAAN TE GAAN, MAAR TUSSEN HEM EN HET WEILAND WAS EEN SLOOT WAAR HIJ OVER WOU SPRINGEN, WAARSCHIJNLIJK WAREN ZIJN OGEN IETS BETER DAN ZIJN BENEN, EN JE RAAD HET AL, HIJ SPRONG IN DE SLOOT, IEDEREEN DIE WEL EENS SLOOTJE HEEFT GESPRONGEN, WEET DAT ALS HET MISGAAT, JE GELIJK BIJNA TOT AAN JE KNIEEN IN DE STINKENDE BLUBBER STAAT, IK NEEM AAN DAT DIE JONGENS ZICH BESCHEURD HEBBEN VAN HET LACHEN.

TOEN IK HET VERHAAL HOORDE, BEN IK EVEN NAAR ZIJN HUIS GELOPEN, HIJ WOONDE PRAKTISCH RECHT TEGENOVER MIJN OUDERLIJKE WONING, EN INDERDAAD ZIJN UNIFORM HING AAN DE WASLIJN.

 

copyright en eventuele opmerkingen of aanvullingen op dit verhaal bertschimmel@hotmail.com

 

OPOE INGETJE 100 JAAR door : BRAM BOERMAN

 

OPOE INGETJE WERD ZE ALTIJD GENOEMD, GEBOREN OP 21 OKTOBER 1858 IN HEKELINGEN EN OP 21 DECEMBER 1883 GETROUWD MET JACOB v.d. LINDEN UIT PAPENDRECHT, AANNEMER - METSELAAR VAN BEROEP, ZE HEEFT VANAF HAAR TROUWEN , ALTIJD OP OUDE VEER nr. 24 GEWOOND.

OP 21 OKTOBER 1958, WAS HET ZOVER, ZIJ WERD 100 JAAR, DE AVOND ERVOOR BEGON HET AL, HET OUDE VEER MOEST VERSIERD WORDEN, MAAR OMDAT ZE S'MIDDAGS ALTIJD EEN DUTJE DEED, BLEEF ZE S'AVONDS WAT LANGER OP, DAAR ZAT DE BUURT NATUURLIJK NIET OP TE WACHTEN, WANT ER MOEST VEEL GEBEUREN, GELUKKIG ZAT DOKTER RIETVELD HAAR OVERBUURMAN EN HUISARTS IN HET COMPLOT, HIJ GAF HAAR EEN FLINKE SLAAPPIL, ONDER HET MOM VAN, JE KRIJGT MORGEN EEN DRUKKE DAG, DUS GA LEKKER VROEG SLAPEN, EN JA HOOR HET WERKTE, DE BUURTBEWONERS ZIJN TOT S'AVONDS 11 UUR BEZIG GEWEEST, OM DE VOLGENDE MORGEN OM 6 UUR WEER VERDER TE GAAN, OM 7 UUR WAS HEEL HET OUDE VEER VERSIERD.

OM 8 UUR BEGON HET FEEST AL, DE BUREN VAN HET OUDE VEER HADDEN GELAPT, EN ER WERD EEN FRUITMAND BEZORGD DIE BIJNA NIET TE TILLEN WAS, WAT HADDEN ZE BIJ FRUITHANDEL BOERMAN GEDAAN, ZE HADDEN DE FRUITMAND OPGEVULD MET BLIKJES OF POTTEN FRUIT EN DE NODIGE FLESSEN VRUCHTENSAP, WANT ZE WISTEN OOK WEL DAT EEN MENSJE VAN 100, NOOIT ZOVEEL FRUIT IN EEN WEEK OP KON ETEN, BOVENDIEN AL DAT EXOTISCHE FRUIT, VOOR ZOVER HET ER AL WAS, HOEFDE ZE NIET, HET WAS BUITENLANDSE ROMMEL VOLGENS HAAR, EEN BLIK ANANAS DAAR AAN TEGEN AT ZE IN 1 KEER LEEG, DAT KWAM NIET UIT HET BUITENLAND, WANT ER STOND EEN NEDERLANDSE TEKST OP HET BLIKJE.

TOEN DE BUURTJES WEG WAREN KWAM BURGEMEESTER KEIJZER MET ZIJN VROUW FELICITEREN, HIJ BRACHT EEN GROTE TAART VAN BAKKER BROEKEMA MEE, ZE WAS DAAR WEL BLIJ MEE, MAAR ZEI TOCH VRIJMOEDIG, DAT ZE NET ZO LIEF EEN HANEBOUTJE VAN HEM HAD GEHAD, NET ZOALS VERLEDEN JAAR, TOEN HIJ HAAR KWAM FELICITEREN MET HAAR 99 STE , EN DAARMEE OUDSTE INWONER VAN PAPENDRECHT WAS GEWORDEN.

'S MIDDAGS NA HET ETEN DEED OPOE INGETJE - FEEST OF GEEN FEEST - TOCH HAAR MIDDAGDUTJE, MAAR TOEN ER OPNIEUW VISITE KWAM, KWAM ZE DIRECT VAN DE DIVAN, MET EEN TEVREDEN LACH ZAT ZE HEEL DE MIDDAG NAAST DE KACHEL.

OP DE TAFEL STAPELDE DE HOEVEELHEID CADEAU'S, FRUIT, BLOEMEN, FLESJES EAU DE COLOGNE, DOZEN BONBONS, CHOCOLADE EN NOG VEEL MEER VERSNAPERINGEN ZICH STEEDS HOGER OP, VOL TEVREDENHEID KEEK OPOE INGETJE ER EENS NAAR, EN VOL TEVREDENHEID KEEK ZE DE GROTE KRING BEZOEKERS DAN EENS ROND, VAN IEDER MOEST ZIJ WETEN, WIE HIJ OF ZIJ WAS, DAT LEIDDE WEER TOT ELLENLANGE UITLEGGEN.

AAN ALLES KOMT EEN EIND, OM 8 UUR WAS HAAR FEEST VOORBIJ, DE BUREN KWAMEN HELPEN OPRUIMEN, GERRIT PUNT DE DROGIST NAM GAUW HET CADEAUPAPIER MEE, DAT KON HIJ NOG WEL EEN KEER GEBRUIKEN, DE RESTJES WERDEN OPGEMAAKT, EN ZO WAS IEDEREEN TEVREDEN, OPOE INGETJE HAD VOOR EEN JAAR BONBONS EN CHOCALADE IN HUIS, EN VOOR 10 JAAR EAU DE COLOGNE, HELAAS IS ZE MAAR 101 JAAR EN 2 MAANDEN OUD GEWORDEN.