verhalen door papendrechters

HEEFT U EEN LEUK VERHAAL VAN VOOR 1960 UIT EIGEN ERVARING OF UIT DE OVERLEVERING VAN UW OUDERS / GROOTOUDERS, ZET HET OP PAPIER EN MAIL HET NAAR ONS, WIJ PLAATSEN HET GRAAG OP DE SITE

DE BRANDEN VAN 1885 door : BRAM BOERMAN

OP 4 JUNI 1885 ONTSTOND ER IN PAPENDRECHT NABIJ DE VEERDAM EEN GROTE BRAND, WAARBIJ EEN BOERENHOFSTEDE, 7 WONINGEN EN 2 SCHEPEN EEN PROOI DER VLAMMEN WERDEN.

DE OORZAAK DAT DIE BRAND ZULK EEN OMVANG HEEFT GENOMEN, IS VOOR HET GROOTSTE DEEL TE WIJTEN AAN DEN LAGEN WATERSTAND, WAARDOOR DE TWEE SPUITEN VAN PAPENDRECHT NA EENIGEN TIJD GEPOMPT TE HEBBEN, GENOODZAAKT WAREN OP TE HOUDEN, DAAR VOOR HET GROOTSTE DEEL MODDER WERD OPGEPOMPT, WEL HAD MEN MEER WATER KUNNEN KRIJGEN, ZOO DE SLANGEN LANGER WAREN EN MEN TOT VERDER VERWIJDERDE SLOTEN HAD KUNNEN KOMEN.

OOK DE STOOMSPUIT VAN DORDT HAD, WANNEER ZIJ DAARTOE ORDER HAD GEKREGEN, GEEN HULP KUNNEN VERLENEN, DAAR ZIJ ONGEVEER 300 METER SLANG TE WEINIG HADDEN.

MEN KAN ZICH DE ONTSTELTENIS VOORSTELLEN DIE ZICH VAN HET GEHEELE DORP HAD MEESTER GEMAAKT, DAAR MEN GEEN HULP KON VERLENEN EN GENOODZAAKT WAS ALLES LIJDELIJK AAN TE ZIEN

TOCH AL HEEFT DE BRAND ONBEREKENBARE SCHADE AANGERICHT, ER ZOU NOG MEER IN DE ASCH GELEGD ZIJN WANNEER MEN NIET DOOR MET EMMERS WATER IN HET LAATST AANGETASTE HUIS TE WERPEN DEN VOORTGANG DER VLAMMEN HAD GESTUIT, DIT WERD NOG VEEL VERGEMAKKELIJKT TOEN TWEE AFDEELINGEN PONTONNIERS WAREN AANGERUKT EN GEREGELD ELKAAR EMMERS WATER AANGAVEN OM DIE IN HET LAATST AANGETASTE HUIS TE WERPEN.

NAUWELIJKS 14 DAGEN NA DEN ZWAREN BRAND WERD PAPENDRECHT OPNIEUW GETROFFEN DOOR EEN BRAND, WAARBIJ 5 GROOTERE EN KLEINERE GEBOUWEN MET SCHUREN, BEWOOND DOOR 9 GEZINNEN IN DE ASCH GELEGD ZIJN.

OMSTREEKS 1 UUR TERWIJL DE BEWONERS AAN HET MIDDAGMAAL ZATEN, WERD VUUR ONTDEKT OP HET RIETEN DAK NABIJ DEN SCHOORSTEEN VAN HET PERCEEL B 113 AAN HET WESTEINDE, BEWOOND DOOR DE GEZINNEN VAN de HEER EN van DALEN, HETWELK ZICH MET ZOO GROOTE SNELHEID UITBREIDDE, DAT HET GEHELE GEBOUW IN LICHTERLAAIE STOND ALVORENS IETS GERED KON WORDEN

DOOR EEN KRACHTIGE STORM UIT HET ZUIDWESTEN AANGEWAKKERD SLOEGEN DE VLAMMEN SPOEDIG OVER OP DE AAN DE LANGS DE OVERZIJDE VAN DEN DIJK LIGGENDE GEBOUWEN, WAAR ZIJ IN DE RIETEN DAKEN RUIMSCHOOTS VOEDSEL VONDEN

GELUKKIG WAS HET WATER HOOG, ZODAT DE POGINGEN TOT BESTRIJDING VAN HET VUUR, NIET ZOALS DE VORIGE MAAL, DOOR GEBREK AAN WATER WERDEN BEMOEILIJKT, NIETTEMIN WERDEN DE GEBOUWEN IN DEN ASCH GELEGD, WAARBIJ DE GEHELE INBOEDEL, GEREEDSCHAP ETC. VERLOREN GINGEN, OOK 2 HONDEN EN EENIGE KIPPEN EN KONIJNEN ZIJN IN DE VLAMMEN OMGEKOMEN.

EEN AANGRENZEND GROOT GEBOUW, WAARVAN HET RIETEN DAK REEDS DOOR HET VUUR WAS AANGETAST, WERD MET BEHULP VAN ZEILEN EN EMMERS WATER GERED.

EEN DERGENEN DIE BIJ DEN BRAND VAN 4 DEZER HUIS EN INBOEDEL HAD VERLOREN, EN JAREN GELEDEN ZIJN ASSURANTIE HAD OPGEZEGD, DEED KORT NA DEN BRAND EEN AANZOEK BIJ EENE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ OM OPNAME ONDER HAAR VEZEKERDE, HIJ ONTVING GEEN ANTWOORD,

HOE VREEMD KEEK HIJ OP, TOEN ER EEN AGENT VAN DE ASSURANTIEMAATSCHAPPIJ WAARBIJ HIJ VROEGER VERZEKERD WAS DE SCHADE OP KWAM NEMEN, EN HEM UITBETALING VAN DE GEHELE VERZEKERDE SOM  VAN FL. 800,00 TOEZEGDE, WAT TOEN BLEEK HET GEVAL TE ZIJN ?  DEN DAG NADAT DE MAN ZIJNE ASSURANTIE HAD OPGEZEGD, WAS DE VROUW NAAR DEN AGENT GEGAAN EN HAD DEZEN VERZOCHT DE VERZEKERING TEN HAREN NAAM TE DOEN DOORLOPEN, NOOIT HAD ZIJ HAAR MAN IETS DOEN BEMERKEN.

 

bron : 4 verslagen uit kranten van juni 1885, waar wij 1 verhaal van gemaakt hebben,

MIJN VERHAAL 1942 - 1953. door HENK BLOKLAND

IK BEN GEBOREN OP 14 OKTOBER 1942 HET DERDE JAAR VAN DE OORLOG, AANVANKELIJK DACHT IK ALTIJD DAT IK GEBOREN WAS AAN HET OOSTEINDE 105 TE PAPENDRECHT, OP DAT ADRES WOONDEN RIJKE MENSEN, DE FAMILIE VONK, EN MIJN OUDERS HUURDEN HET ACHTERHUIS EN DAAROM ZEI JE DAN OOK ALS IEMAND VROEG WAAR JE WOONDE ""ACHTER VONK"".    OP MIJN WEEGKAART VAN HET CONSULTATIEBUREAU UIT 1942 ECHTER STOND DUIDELIJK ALS EERSTE WOONADRES : OOSTEINDE 20 DIT WAS HET ADRES VAN MIJN GROOTOUDERS VAN MIJN MOEDERS KANT.

MIJN MOEDER SIJGJE WAS DE JONGSTE VAN 12 KINDEREN, WAARVAN ER 3 SLECHTS ENKELE JAREN LEEFDEN, IK HERINNER MIJ MIJN GROOTMOEDER ALS EEN STRIJDBARE VROUW DIE LID WAS VAN HET PLAATSELIJKE ROOIE ZANGKOOR MORGENROOD, ZIJ LIEP DERHALVE ALTIJD VOOROP  IN OPTOCHTEN EN DEMONSTRATIES TE SAMEN MET DE ANDERE VROUWEN UIT VOLLE BORST DE INTERNATIONALE ZINGEND.

 

MIJN OPA HEB IK NOOIT GEKEND HIJ STIERF OP ..... JARIGE LEEFTIJD IN 1930,  VAN DE ANDERE BROERS EN ZUSSEN VAN MIJN MOEDER HERINNER  IK MIJ VOORAL OOM HENK EN OOM HUIG, OOM HENK BLEEF TOT OP LATERE LEEFTIJD VRIJGEZEL MAAR ONTMOETTE OP ZIJN 60ste NA AL DIE JAREN ALLEEN VERLIEFD TE ZIJN OP DE FLES, ZIJN ECHTE LIEFDE : EEN LIEFDEVOLLE VROUW,  BEIDE BROERS WAREN EVENEENS BETROKKEN BIJ DE ARBEIDERS BEWEGING EN WAREN LID VAN DE SDAP  (zie foto oosteind van de gebr.donker)  OOM HUIG, OOK VRIJGEZEL, BRACHT HET NOG TOT GEMEENTERAADSLID MAAR OVERLEED OP JONGE LEEFTIJD TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGEVAL.

GEDURENDE DE JAREN VAN DE OORLOG WOONDEN WE DUS ""ACHTER VONK"" EN UIT DIE TIJD HERINNER IK MIJ 3 GEBEURTENISSEN.       TEN EERSTE HET NEERSTORTEN VAN DE LANCASTER BOMMENWERPER IN DE OOSTPOLDER WAT WIJ STAANDE OP DE DIJK TER HOOGTE VAN HET KLEINE WAALTJE GOED KONDEN ZIEN, TEN TWEEDE  BIJ DE INTOCHT OF FEESTELIJKHEDEN BIJ DE BEVRIJDING VIEL MIJN JONGERE ZUS WIL ACHTEROVER IN DE ""BAKSTOEP"" VAN HET HUIS AAN DE DIJK, EN TENSLOTTE DE TERUGKEER VAN MIJN VADER UIT DUITSLAND, WAAR HIJ VANAF BEGIN 1945 TOT VER NA DE BEVRIJDING DWANGARBEID HAD VERRICHT. TIJDENS ZIJN VERBLIJF IN DUITSLAND IS HIJ STEEDS WEER NAAR ANDERE PLAATSEN GETRANSPORTEERD, VAN DACHAU BIJ MUNCHEN TOT HAMBURG EN DRESDEN IN HET DESTIJDS GENOEMDE SUDETENLAND NAAR DE PLAATS AUSSIG OM TENSLOTTE DOOR DE RUSSEN  TE WORDEN BEVRIJD IN DE BUURT VAN LEIPZIG, DIT WEET IK ALLEMAAL DOOR DE BRIEVEN DIE HIJ DESTIJDS SCHREEF AAN ZIJN GEZIN EN DIE IK AL DIE JAREN BEWAARD EN HERSCHREVEN HEB (binnenkort worden deze brieven overgedragen aan het NIOD).

NA DE OORLOG VERHUISDEN WE NAAR OOSTEINDE 58, EEN BINNENDIJKSE WONING DIE WE HUURDEN VAN WIM HUBERS, DE EIGENAAR VAN CAFE DE WITTE BALLON, ZOALS DESTIJDS GEBRUIKELIJK GING JE OP ZONDAGOCHTEND ALTIJD OP KOFFIE VISITE BIJ OMA, ALLE OOMS, TANTE'S, NEVEN EN NICHTEN WAREN DAN PRESENT, WAT IK HET LIEFST DEED OP ZONDAG WAS HET LUISTEREN NAAR DE RADIO VAN OMA DONKER NAAR HET HOORSPEL ""MONUS DE MAN VAN DE MAAN""  TELEVISIE KWAM PAS LATER EN IK HERINNER ME DAT IK DAT VOOR HET EERST GEZIEN HEB IK CAFE DE WITTE BALLON.

DE WATERSNOODRAMP IN 1953 HEEFT EEN ONUITWISBARE INDRUK OP MIJ GEMAAKT, IK ZIE HET WATER NOG DE POLDER INKOMEN, UIT HET WESTEN KWAM EEN BREED FRONT VAN WITTIG SCHUIMIG WATER VERDWEEN DAN WEER HEEL EVEN OM DE VOLGENDE SLOOT TE VULLEN EN KWAM DAN WEER DICHTERBIJ, OOK DE WEEIGE LUCHT VAN ONTBINDENDE LICHAMEN VAN HET DRIJVENDE VEE IN HET WATER WAS MISSELIJK MAKEND, EEN GELUK HADDEN WE ALS JOCHIE VAN 11 JAAR, WE HOEFDEN NIET NAAR SCHOOL, WANT DIE WAS BEZET DOOR DE KOEIEN DIE HET OVERLEEFD HADDEN.   NOG MAANDEN LATER ROOK JE DE PENETRANTE GEUR VAN GIER EN LYSOL EN KON JE ZIEN WAAR DE GATEN WAREN ONTSTAAN IN DE VLOER VAN DE LESLOKALEN.

 

1875 DE 1ste SCHOLEN IN PAPENDRECHT door : N.N.

IN 1874 IS EEN AANVANG GENOMEN MET DE BOUW VAN ZOWEL DE WESTELIJKE - ALS DE OOSTELIJKE OPENBARE SCHOOL, DE AANBESTEDING VAN DEZE BOUW VOND PLAATS OP 4 MAART 1874.

VOLGENS HET JAARVERSLAG VAN DE PAPENDRECHTSE GEMEENTERAAD OVER 1871 WAS 1 OPENBARE SCHOOL VOLDOENDE.  HET JAARVERSLAG OVER 1872 MAAKT MELDING DAT 1 SCHOOL IN DE GEMEENTE ONVOLDOENDE IS.  IN HET JAARVERSLAG OVER 1873 WORDT VERMELD, DAT VOOR DE BOUW VAN EEN NIEUWE SCHOOL DOOR HET RIJK EN DE PROVINCIE EEN BELANGRIJKE SUBSIDIE ZAL WORDEN VERLEEND.

IN HET JAARVERSLAG OVER 1874 IS VERMELD, DAT DE WESTELIJKE OPENBARE SCHOOL GEBOUWD ZAL WORDEN VOOR f.23.900.-- EN DE OOSTELIJKE OPENBARE SCHOOL VOOR EEN BEDRAG VAN f.16.778,--  TOTAAL DUS f.40.678.--  DE GEMEENTE HEEFT VOOR DE BOUW VAN GENOEMDE SCHOLEN SLECHTS f. 8.000,-- BETAALD,  HET RESTANT IS BETAALD - IEDER DE HELFT - DOOR HET RIJK EN DE PROVINCIE.

BIJ RAADSBESLUIT VAN 15 APRIL 1875 IS HET AANTAL OPENBARE SCHOLEN BEPAALD OP 2, DE NIEUWE SCHOLEN ZIJN GEOPEND OP 1 MEI 1875.

 

DE OOSTELIJKE SCHOOL WAS ECHTER NIET ""ONDERHEID"" MAAR OP ZAND GEBOUWD, EN BEGON DAN OOK NA ENIGE TIJD TEKENEN VAN VERZAKKING TE VERTONEN, IN 1ste INSTANTIE KOESTERDE MEN DE HOOP, DAT DE VERZAKKINGEN NIET ERNSTIG ZOUDEN ZIJN. DE VERZAKKINGEN NAMEN ECHTER DUSDANIGE VORMEN AAN, DAT VOOR ONGELUKKEN WERD GEVREESD.

DE GEMEENTERAAD HEEFT DAN OOK IN ZIJN VERGADERING VAN 6 AUGUSTUS 1879 BESLOTEN TOT RESTAURATIE OVER TE GAAN, EN VOORAF DE MUREN VAN EEN HEIFUNDERING DOOR MIDDEL VAN TONNEN TE VOORZIEN

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HEBBEN ECHTER BIJ BRIEF VAN 16 AUGUSTUS 1879 AAN GEDEPUTEERDE STATEN VERZOCHT HET SCHOOLGEBOUW DOOR EEN DOOR GEDEPUTEERDE STATEN AAN TE WIJZEN DESKUNDIGE TE LATEN OPNEMEN.  OP 4 SEPTEMBER 1879 IS HET SCHOOLGEBOUW DOOR DE HOOFDINGENIEUR OPGENOMEN.

NAAR AANLEIDING HIERVAN HEBBEN GEDEPUTEERDE STATEN, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BERICHT, DAT DE TOESTAND VAN DE IN 1874 GEBOUWDE SCHOOL MET ONDERWIJZERSWONING VAN DIEN AARD WAS, DAT HET AFBREKEN VAN HET GEHELE GEBOUW WENSELIJK WAS.

HIERVAN HEBBEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DE RAAD OP DE HOOGTE GESTELD, WAARNA DE RAAD BESLOOT TOT AFBRAAK VAN DE IN 1874 GEBOUWDE SCHOOL EN TEVENS OP DEZELFDE PLAATS EEN NIEUWE SCHOOL TE BOUWEN, OP GROND VAN ARTIKEL 36 VAN DE TOENMALIGE LAGER ONDERWIJSWET IS EEN BIJDRAGE VOOR DE BOUW VAN DEZE SCHOOL VERZOCHT AAN DE PROVINCIE EN HET RIJK.

OP 23 MAART 1880 IS DE BOUW AANBESTEED, TERWIJL IN 1880 OOK MET DE BOUW EEN AANVANG IS GENOMEN, DE BOUW IS IN 1881 OPGELEVERD, DE ARCHITECT WAS A VERMAES UIT SLIEDRECHT.

 

 

MIJN VERHAAL 1954 - 1955 door : HENK BLOKLAND

ONS HUIS AAN HET OOSTEIND 58 WAS EEN DIJKHUIS MET OP DIJK NIVEAU EEN PORTAAL ( HET ZGN KLOMPENHOK ) EN EEN WOONKAMER EN TWEE BEDSTEDEN WAARVAN ER 1 WAS OMGEBOUWD TOT KEUKEN, WE HADDEN EEN AANRECHT MET KOUD STROMEND WATER, MAAR GEEN AFVOER NAAR HET RIOOL, DUS AL HET AFWAS/AFVALWATER MOEST WORDEN OPGEVANGEN IN EMMERS EN AFGEVOERD WORDEN NAAR BUITEN.

BOVEN WAS EEN GROTE ZOLDER WAAR WE MET Z'N ALLEN SLIEPEN, VADER, MOEDER EN 2 KINDEREN

VIA EEN LUIK KWAM JE IN DE KELDER ONDER DE WOONKAMER, HIER HINGEN DE VERSE WORSTEN EN HET SPEK VAN ONS EIGEN GESLACHTE VARKEN, EN HIER WAS OOK DE GASMETER WAAR JE MUNTJES IN MOEST GOOIEN.

EENS PER JAAR VOOR DE KERST, KWAM ONZE OME HUIG OOK IN DEZE KELDER DE KONIJNEN SLACHTEN, DE HUID VAN DE KONIJNEN WAS VOOR ONS KINDEREN, EN DIE GINGEN WE DAN VERKOPEN AAN EEN HANDELAAR IN DE VISSERSBUURT.

MIJN VADER WAS IJZERWERKER HAKKER/BRANDER EN WERKTE VEEL VOOR STORK, BIJVOORBEELD AAN DE ELEKTRICITEITSCENTRALE IN DORDRECHT,  OOK MOEST HIJ VOOR ZIJN WERK DIKWIJLS BUITENAF EN DAN WAS HIJ DUS DE HELE WEEK VAN HUIS, ONDANKS DAT HADDEN WE THUIS KONIJNEN, 3 VARKENS, EN OP DRIE PLAATSEN IN DE POLDER EEN STUK GROND WAAR WE GROENTEN EN AARDAPPELEN VERBOUWDEN.

UIT DE KELDER VANDAAN KWAM JE AAN DE ACHTERKANT VAN HET HUIS IN EEN LANGE SMALLE BIJKEUKEN, DAAR WERD VOORAL IN DE ZOMER GELEEFD.  HET WAS OOK DAAR DAT ALLE WERKZAAMHEDEN VERRICHT WERDEN ALS IN DE WINTER HET VARKEN WAS GESLACHT, WECKEN, BRADEN, INMAKEN, VERSE WORST EN ZURE ZULT MAKEN.

NOG EEN ANEKDOTE : ALS MET DE KERST HET KONIJN WAS GESLACHT VROEG MIJN JONGERE ZUS WIL ALTIJD ""MAG IK HET LEVERTJE ?""  WANT DAT VOND ZE HEEL LEKKER,  TOEN OOK HET VARKEN WAS GESLACHT VROEG ZE NATUURLIJK OOK OF ZE HET LEVERTJE MOCHT HEBBEN,  ZE SCHROK HEVIG TOEN ZE ZAG HOE GROOT DIE LEVER WAS, DIE ZE OP HAAR BORD KREEG.

VANUIT DE BIJKEUKEN KWAM JE OP HET ACHTERERF DAAR WAAR DE KONIJNENHOKKEN  EN HET VERBLIJF VOOR DE VARKENS WAS.  IN HET HUIS HADDEN WE GEEN TOILET, VOOR ELKE KLEINE EN GROTE BOODSCHAP MOESTEN WE NAAR BUITEN, NAAR HET POEPHUIS, HIER GEEN SPOELWATER OF TOILETPAPIER HIER WERDEN OUDE KRANTEN VOOR GEBRUIKT  ALLES KWAM RECHTSTREEKS IN EEN GROTE GIERKELDER TERECHT, DIE WERD GELEEGD ALS HIJ OVERLIEP EN DE LUCHT ONDRAAGLIJK WERD

OVER KRANTEN GESPROKEN, NIET IEDEREEN LAS DAGELIJKS DE KRANT DUS EEN HOBBY VAN MIJ GEDURENDE MIJN LAGERE SCHOOL PERIODE WAS OM MIN OF MEER BELANGRIJKE BERICHTEN EN ADVERTENTIES UIT DE KRANT TE KNIPPEN EN DIE DAN TE VERZAMELEN OP EEN GROOT AANPLAKBORD BOVEN AAN DE DIJK.

EENS PER WEEK KWAM DE VUILNISWAGEN LANGS EN IK HERINNER ME  NOG PRECIES WAT VOOR WAGEN DAT WAS, HET WAS EEN VRACHTWAGEN MET AAN BEIDE ZIJDEN 3 GROTE RONDE LAADSCHUIVEN, DE VUILNISOPHALER LEEGDE DE VUILNISBAKKEN LOPEND NAAST DE VUILNISAUTO EN HIJ REED DE WAGEN OOK LOPEND, DOOR MIDDEL VAN EEN STUUR, REM EN GASPEDAAL DAT AAN DE VOORKANT VAN DE WAGEN UIT DE ZIJKANT VAN DE MOTOR KWAM.

 

DE WINKELS EN BEDRIJVEN AAN HET OOSTEIND door : HENK BLOKLAND

DE WINKELTJES EN BEDRIJFJES AAN HET OOSTEIND IN DE 50er JAREN, WE BEGINNEN BUITENDIJKS BIJ DE OOSTELIJKE SCHOOL.

HET KRUIDENIERSWINKELTJE VAN DE WEDUWE VAN DE GRAAF ""GATA"" , EVEN VERDEROP HET WINKELTJE VAN STUY VAN DE HERIK, DAN DE SMEDERIJ VAN ........ EN DAAR DICHTBIJ SLAGER VINK, DAARNA TIMMERBEDRIJF HENK VAN DE HERIK, DIE TEVENS DOODGRAVER WAS, DAN TEGENOVER OOSTEIND 58 GROENTE EN KOLENBOER AAI KOOIJ, MET DAARNAAST RIETHANDEL VAN DE GRAAF, GEVOLGD DOOR CAFE DE WITTE BALLON, TUSSEN HET CAFE EN DE GRIEND EN RIETHANDEL VAN PIET DE KONING, LAGEN IN HET TALUD LANGS DE WEG JARENLANG DE RESTANTEN VAN VLIEGTUIG WRAKKEN UIT DE OORLOG. BIJ PIET DE KONING VERDIENDE IK OOK MIJN EERSTE EIGEN GELD DOOR STOKKEN TE SCHILLEN.

EEN EIND VERDEROP BINNENDIJKS AAN DE MATENA ZAT MELKBOER TIMMER, EN NU WEER TERUG LANGS DE DIJK IN WESTELIJKE RICHTING, KOMEN WE EERST BIJ HET KRUIDENIERSWINKELTJE VAN LEENTJE VAN DER HAVE, EN EVEN VERDEROP DE BAKKERIJ VAN GOUDRIAAN.

 

HET VERONTREINIGDE DRINKWATER door : BRAM BOERMAN

IN DE AFGELOPEN WEEK CIRCULEERDE HIER HET VOLGENDE ADRES

AAN DEN EDELACHTBAREN RAAD DER GEMEENTE.

WIJ GEVEN MET GEPASTEN EERBIED TE KENNEN, DE ONDERGETEEKENDEN ALLEN INGEZETENEN DEZER GEMEENTE, EN WEL MEER BEPAALD VAN DAT GEDEELTE, HETWELK ZICH EENIGE MINUTEN GAANS TEN OOSTEN EN TEN WESTEN VAN DEN VEERDAM UITSTREKT.

1 : DAT VOORAL IN DEN LAATSTEN TIJD, HET WATER, DAT ZIJ VOOR HUN DAGELIJKSCH GEBRUIK NOODIG HEBBEN, WEDER OP ONVERANTWOORDELIJKE WIJZE IS VERONTREINIGD, EN DAT WEL IN EEN TIJD, WAARIN ZOO ALGEMEEN DE NADRUK WORDT GELEGD OP DE WAARDE VAN ZUIVER DRINKWATER EN HET VERSCHAFFEN DAAR VAN.

2 : DAT ZIJ JAAR IN JAAR UIT VAN DIE VERONTREINIGING GROOTEN LAST EN NADEEL ONDERVINDEN EN BLOOTGESTELD ZIJN AAN DE GEVAREN DIE DAAR AAN ONVERMIJDELIJK ZIJN VERBONDEN,

3 : DAT NAAR HUNNE BESCHEIDEN MEENING, MET BETREKKELIJK WEINIG KOSTEN IN DIEN TOESTAND VERBETERING ZOU ZIJN TE BRENGEN, DOOR ZOOWEL DE VERONTREINIGING TE BELETTEN ALS HET OP LINKE WIJZE IN RECHTSTREEKSCHEN VERBINDING BRENGEN VAN DE OOST EN WESTGEUL WAARDOOR EENE BETERE STROOMING EN VERVERSCHING VAN HET WATER EN EEN BETERE AFVOER VAN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOFFEN ZOUDEN WORDEN IN HET LEVEN GEROEPEN.

REDENEN, WAAROM ZIJ BELEEFD VERZOEKEN DIE MAATREGELEN TE TREFFEN, WELKE AAN DEN BESTAANDEN TOESTAND VOORGOED EEN EINDE KUNNEN MAKEN.

 

bron : artikel uit de Dordrechtsche Courant van 27 juli 1897

 

HET BEDORVEN VLEES door : BRAM BOERMAN

IN EEN KRANT VAN 6 SEPTEMBER 1893, KWAMEN WIJ DE VOLGENDE INGEZONDEN BRIEF TEGEN.

MIJNHEER DE REDACTEUR.

MET HET PLAATSEN VAN ONDERSTAAND ARTIKEL ZULT U MIJ TEN ZEERSTE VERPLICHTEN.

 

IN UW BLAD VAN HEDEN KOMT ONDER PLAATSELIJK NIEUWS EEN BERICHT VOOR, AFKEURING VAN VLEESCH, REDEN MILTVUUR.

 

DE BETROKKEN VERVOERDER HIERVAN WAS ONDERGETEKENDE, IK WENSCH DIT MET EEN ENKEL WOORD NADER TOE TE LICHTEN, TEN EINDE HET PUBLIEK IN DE GELEGENHEID TE STELLEN, HIEROVER ZELF TE OORDELEN.

DE WARE TOEDRACHT DER ZAAK IS ALDUS : VOOR DE DOOR MIJ IN TE VOEREN HOEVEELHEID VLEESCH VERVOEGDE IK MIJ BIJ DEN KEURMEESTER, DEN HEER ELLERMAN. IK VERZOCHT HEM  TEN MIJNENT TE WILLEN KOMEN KEUREN, WAT DOOR HEM POSITIEF GEWEIGERD WERD, HIJ GEEFT ECHTER NA MIJN GEDAAN VERZOEK, VERGUNNING ZONDER BILJET HET VLEESCH IN TE VOEREN. IK REKENDE MIJ NA DEZE MONDELINGE VERKLARING NIET GENOEGZAAM VERANTWOORD, IK HEB  DAARNA AAN HET BUREAU VAN POLITIE DE TOEDRACHT DER ZAAK VERTELD, WAAROP MIJ DOOR EEN DER AMBTENAREN, MET DEN MEESTE BEREIDWILLIGHEID DE NODIGE ASSISTENTIE VERLEEND WERD, TER VOORKOMING VAN EEN EVENTUELE BEKEURING.

AAN HET KEURHUIS AANGEKOMEN, WAS DE BEJEGENING VAN DE ZIJDE VAN DEN KEURMEESTER ALLES BEHALVE BELEEFD TE NOEMEN. DIE HEER VERKLAARDE MIJ TOEN, NIET MEER BIJ MIJ TE WILLEN KOMEN KEUREN, NOCH VRIJEN INVOER TE VERLEENEN, DE OORZAAK HIERVOOR, ZEI HIJ MIJ TE MOETEN ZOEKEN, NAAR AANLEIDING EENER VERGADERING VAN SLAGERS, HIER TER STEDE GEHOUDEN, WAAROP IK MIJNE BELANGEN VERDEDIGDE, IK VERZOEK THANS DEN HEER ELLERMAN, MIJN LEUGENS VAN DIEN AVOND, LIEFST LANGS DEZEN WEG TE BEWIJZEN.

NA DIT ONDERHOUD VING HET MICROSCOPISCH ONDERZOEK AAN, IK BEN LEEK, DOCH WIL DIT EVEN AANROEREN, HOE ZOO'N MICROSCOPISCH ONDERZOEK TOEGAAT, DRIE DER STUKKEN VLEESCH WORDEN UIT DEN WAGEN GENOMEN EN ....... ZONDER MICROSCOPISCH ONDERZOEK GESTEMPELD, DUS GOEDGEKEURD VOOR DE COMSUMPTIE.  DE OVERIGE DRIE STUKKEN, WAARONDER EEN GEDEELTE VAN HET ZELFDE VLEESCH, WAARVAN DE DRIE STUKKEN GOEDGEKEURD WAREN, WERDEN AFGEKEURD NA MICROSCOPISCH ONDERZOCHT TE ZIJN. IN TWEE DEZER STUKKEN WERDEN MILTVUUR BACTERIEN AANGETROFFEN, HET DERDE STUK ECHTER WERD AFGEKEURD, OMDAT DIT MET DIE TWEE STUKKEN IN AANRAKING GEWEEST IS.

NU, MIJNHEER DE REDACTEUR, VRAAG IK HIER DEN HEER ELLERMAN OPENLIJK TE VERKLAREN, OF HIJ ER VOOR KAN INSTAAN DAT HET GOEDGEKEURDE VLEESCH, NIET IN AANRAKING KWAM MET HET AFGEKEURDE.

IK WAS VERVOERDER, DOCH IK MOET ZWIJGEN, WAAR DE WETENSCHAP AAN HET WOORD IS, DE KEURMEESTER IS GEDIPLOMEERD EN BEEEDIGD, HIJ DRAGE DE VERANTWOORDING VOOR DE GEVOLGEN. WIJ SLAGERS KUNNEN NIET ZIEN MET HET BLOOTE OOG WAT LANGS MICROSCOPISCHEN WEG MOET WORDEN AANGETOOND.

EEN IEDER BEOORDEELE VERDER UW BERICHT EN TOETSE HET AAN BOVENSTAANDE WAARHEID.

U DANKZEGGEND VOOR DE OPNAME

FLIP VAN HECHTEN

 

 

 

DE ACCOMMODATIES VAN DE v.v. PAPENDRECHT DEEL 1 door : BRAM BOERMAN

v.v. PAPENDRECHT IS OPGERICHT OP 1 AUGUSTUS 1920. ALS PVV, IN 1920 NAM DE VOETBALSPORT IN NEDERLAND EEN GROTE VLUCHT, IN VRIJWEL ELKE GEMEENTE WERDEN POGINGEN ONDERNOMEN EEN VOETBALCLUB OP TE RICHTEN, PAPENDRECHT BLEEF DAARBIJ NIET ACHTER.

OP INITIATIEF VAN FABRIEKSARBEIDERS VAN DE SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK VAN v.d. SCHUYT WERD IN CAFE WAPPEROM, OP DE HOEK VAN HET OUDE VEER EN DE VEERSTOEP MET DE PET ROND GEGAAN, MET DE 50 CENT DIE HET OPLEVERDE , WERD EEN BAL GEKOCHT, DE OPRICHTING VAN DE v.v. PVV GENAAMD, LATER OMGEDOOPT IN v.v. PAPENDRECHT WAS DAARMEE EEN FEIT.

HET 1ste VELD BEVOND ZICH OP DE PLAATS WAAR NU DE MUZIEKTENT AAN DE EILANDSTRAAT STAAT, IN 1920 HEETTE DAT STUK "HET ZAND" TEGENWOORDIG "HET EILAND" GEHETEN, HET VELD WAS EEN EN AL ZAND, EN NA WAT WEKEN OEFENEN, OP KLOMPEN, GELD VOOR SCHOENEN WAS ER NIET, KON DE EERSTE WEDSTRIJD GESPEELD WORDEN, DORTUNA UIT DORDRECHT KWAM OP BEZOEK EN WERD NOTA BENE MET 5-0 VERSLAGEN, DIT SUCCES LEIDDE ER TOE DAT HET AANTAL LEDEN GESTAAG GROEIDE.

AL SPOEDIG KONDEN 2 PLOEGEN GEVORMD WORDEN, DIT BETEKENDE DAT EEN TWEEDE BAL NOODZAKELIJK WAS, MEJUFFROUW M VERHEY WAS BEREID OM EEN COLLECTE TE DOEN HOUDEN, EN AANSTONDS WAS DE TWEEDE NIEUWE BAL AANWEZIG, TENMINSTE HET GELD ERVOOR, OMDAT DE VERENIGING GROEIDE WERD BESLOTEN TOT HET FORMEREN VAN EEN BESTUUR, DE EERSTE UITWEDSTRIJD WERD GESPEELD TEGEN AFC UIT ALBLASSERDAM, EN WERD MET 12-0 VERLOREN.

AL IN 1921 VERHUISDE HET IN ROOD-ZWARTE KLEUREN GESTOKEN PVV, VAN HET ZAND NAAR EEN NIEUW TERREIN, TEN WESTEN VAN DE VEERWEG, EN TEN ZUIDEN VAN DE KORTE TIENDWEG, HET  TERREIN LAG OP DE LOKATIE WAAR NU HET VONDELPARK IS, HET TERREIN WAS NIET DIRECT GESCHIKT OM ALS VOETBALVELD TE DIENEN. VANWEGE DE GREPPELS, MET EEN GEMEENTESUBSIDIE VAN 150 GULDEN EN MET RIET EN KOLENGRUIS WERD DIT STUK WEILAND OMGETOVERD TOT EEN VOETBALVELD, MET DE AFTRAP VAN BURGEMEESTER BONTEN, WERD HET VELD GEOPEND MET EEN WEDSTRIJD TEGEN SPORT EN STRIJD UIT DORDRECHT.

NA ZO'N ANDERHALF JAAR KEURDE DE DVB ( DORDTSE VOETBAL BOND ) HET TERREIN AF, OMDAT HET VERWONDINGEN OP KON LEVEREN, VANWEGE HET KOLENGRUIS, EN OMDAT HET VELD 25 METER TE SMAL WAS, NIET VOOR NIETS WERD HET DE KIPPENREN GENOEMD.

DE NIEUWBAKKEN VERENIGING MOEST DUS VOOR DE TWEEDE KEER GAAN VERHUIZEN, IN 1923 WERD EEN WEILAND AAN DE LANGE TIENDWEG BETROKKEN, DE ZOGENAAMDE HOOGT, HET IS DUS NIET TOEVALLIG DAT HET ZWEMBAD OOK ZO HEET, HET VELD MOET ONGEVEER OP DE PLAATS VAN HET ZWEMBAD GELEGEN HEBBEN, HET TERREIN WERD GEHUURD EN GESCHIKT GEMAAKT VOOR VOETBAL, TEVENS WERD ER EEN HEUSE KLEEDKAMER IN ELKAAR GETIMMERD, ALLES LEEK GOED TE GAAN, MAAR IN DE WINTER BLEKEN DE NADELEN VAN DIT VELD, HET LAG VER VAN DE DIJK, WAT BETEKEND DAT IN DE HERFST EN WINTER MAAR WEINIG MENSEN OP DE WEDSTRIJDEN AF KWAMEN, HET MODDERPAD VAN DE DIJK NAAR DE HOOGT HIELP HIERBIJ NIET ECHT MEE, OMDAT DE HUUR VRIJ HOOG WAS, DUURDE HET NIET LANG OF DE VERENIGING KON DE HUUR NIET MEER BETALEN, EN WERD PVV GEDWONGEN HET TERREIN TE VERLATEN.

IN OVERLEG MET DE DVB IS TOEN BESLOTEN OM DE THUISWEDSTRIJDEN AAN DE ORANJELAAN IN DORDRECHT TE SPELEN, VOOR HET VERENIGINGSLEVEN WAS DIT NATUURLIJK EEN SLECHTE ZAAK, EN DE HOEVEELHEID LEDEN NAM STERK AF, HET DIEPTEPUNT WERD BEREIKT MET DE WEDSTRIJD TEGEN SVW IN GORINCHEM, TOEN ER MAAR 7 PAPENDRECHTERS AANWEZIG WAREN, EN MEN SPELERS VAN DE TEGENPARTIJ MOEST LENEN, ANDERS KON DE WEDSTRIJD NIET DOORGAAN.

WORDT VERVOLGD ZIE DEEL 2

bron : website v.v. papendrecht.

klik op link om op de prachtige site van de v.v. papendrecht te komen, met nog veel meer historie waaronder oude wedstrijdverslagen, de zaterdagafdeling, het damesvoetbal, en natuurlijk de jeugd.

http://www.vvpapendrecht.nl

 

 

DE ACCOMMODATIES VAN DE v.v. PAPENDRECHT DEEL 2 door : BRAM BOERMAN

HET WAS NATUURLIJK NIET BEST ALLEMAAL IN DE BEGINFASE, MET ALS DIEPTEPUNT DIE BEWUSTE WEDSTRIJD IN GORINCHEM, IN AUGUSTUS 1927, DEDEN DE WEINIGE VOLHOUDERS EEN BEROEP OP DE DVB OM TE HULP TE SCHIETEN, KAREL LOTSY TOEN VOORZITTER VAN DE DVB. DROEG SECRETARIS JAAP DEKKER OP EEN VERGADERING TE BELEGGEN, WAAROP LOTSY ZELF KWAM SPREKEN, HET RESULTAAT WAS DAT MAAR LIEFST 36 MENSEN LID WERDEN.

 

IN HET VOORJAAR VAN 1928 WERD HET TERREIN IJSPOLDER GEHUURD, HET WERD OP 1 JUNI 1928 OFFICIEEL GEOPEND DOOR BURGEMEESTER VAN REES, HET WAS WEL ZO DAT DE TOENMALIGE VOORZITTER GERRIT v.d. GRAAF, EN SECRETARIS JAAP DEKKER PERSOONLIJK GARANT STONDEN VOOR EEN LENING VAN 600 GULDEN, DIE NODIG WAS OM HET TERREIN GESCHIKT TE MAKEN, SPORTIEF GING HET UITSTEKEND MET 3 KAMPIOENSCHAPPEN IN 5 JAAR PROMOVEERDE DE v.v. PAPENDRECHT IN 1933 VAN DE DVB NAAR DE KNVB, WEDEROM WAREN ER PROBLEMEN ROND HET TERREIN DAT NIET VOOR NIETS IJSPOLDER HEETTE, IN DE WINTERMAANDEN STOND HET ONDER WATER OM ALS IJSBAAN TE DIENEN, DE KNVB KON DIT NIET ACCEPTEREN.

WEDEROM MOEST ER VERHUISD WORDEN, DE BLIK VIEL OP EEN TERREIN AAN DE HAVENSTRAAT, GELEGEN IN DE WESTEINDSCHE POLDER, DIT TERREIN WAS DE VOORLOPER VAN WAT WIJ NU KENNEN ALS SPORTPARK SLOBBENGORS, HET VELD LAG OP DE PLAATS WAAR NU DE VIJVER EN HET PARK LIGGEN, DEZE ZIJN OVERIGENS IN 1952 AANGELEGD, VANAF DE HAVENSTRAAT KONDEN DE MENSEN MET EEN VOETBRUG DE GANTEL OVER NAAR HET VOETBALVELD, BIJ DE AANLEG VAN HET RECREATIEPARK HET SLOBBENGORS WERD DE VOETBRUG VERVANGEN DOOR DE BEKENDE OPHAALBRUG OVER DE GANTEL.

EINDELIJK WAS DE RUST MET BETREKKING TOT DE ACCOMMODATIE WEERGEKEERD, PAPENDRECHT KON OP HET SLOBBENGORS BLIJVEN, HET VELD LAG ECHTER ERG LAAG, WAT IN DE HERFST EN WINTER WEL EENS WAT NATTE VELDEN GAF, VERGELEKEN MET DE PERIKELEN UIT HET VERLEDEN WAS DIT ECHTER GEEN PROBLEEM.

ALHOEWEL ER DIRECT NA DE 2de WERELDOORLOG EVEN SPRAKE WAS VAN UITBREIDINGSPLANNEN VAN GEMEENTE EN INDUSTRIE IN DE BUURT VAN HET VELD, WAS DE VERENIGING TOCH IN STAAT HAAR ACCOMMODATIE UIT TE BREIDEN, IN 1948 BESTOND DEZE UIT 2 VELDEN, KLEEDKAMERS MET WASGELEGENHEID, EN EEN ZOGENAAMDE WONDERTENT, EEN SOORT KANTINE, VERLICHTING OM TE TRAINEN WAS OOK AANWEZIG, ZODAT DE WINTERTRAININGEN IN DE ZAAL VAN de BEER AAN HET WESTEIND VERLEDEN TIJD WAREN.

IN HET BEGIN VAN DE JAREN 50 BESLOOT DE GEMEENTE TOT HET AANLEGGEN VAN HET RECREATIE OORD SLOBBENGORS MET DAAROP OOK EEN COMPLEX VOOR DE VERENIGING, IN 1954 ZOU ALLES GEREED MOETEN ZIJN, WAARDOOR PAPENDRECHT VAN 1952 TOT 1954 OP EEN NOODVELD ZOU GAAN SPELEN, DE OPSTALLEN KONDEN BLIJVEN STAAN, DE WATERSNOODRAMP VAN 1953 GOOIDE ECHTER ROET IN HET ETEN, DE NOODVELDEN EN DE ACCOMMODATIE HADDEN ZWAAR TE LIJDEN ONDER HET WATER, NET ALS DE VORDERINGEN VAN HET NIEUWE SPORTPARK , EIND 1954 WAS ER WEER EEN TEGENSLAG, ER WAS WEER HOOG WATER WAARDOOR HET SLOBBENGORS ONDER WATER LIEP.

IN SEPTEMBER 1955 WAS HET DAN GEDEELTELIJK ZOVER, NADAT EEN PARTICULIERE AANNEMER DIE DOOR DE GEMEENTE WAS INGESCHAKELD, KON OP 3 SEPTEMBER HET EERSTE VELD IN GEBRUIK GENOMEN WORDEN, HET VELD LAG OP DEZELFDE PLAATS ALS WAAR HET NU NOG LIGT, VOORAFGAAND AAN DE INGEBRUIKNAME LIEPEN BIJNA ALLE LEDEN IN EEN LANGE OPTOCHT MET VLAGGEN EN SPANDOEKEN WAAROP STOND "ONZE SPORT IS VOETBAL" DOOR DE GEMEENTE, OP HET SLOBBENGORS AANGEKOMEN EN NA DE NODIGE TOESPRAKEN VOLGDE DE OFFICIELE OPENING DOOR BURGEMEESTER KEIZER.

OP 1 SEPTEMBER 1956 VOND DE OFFICIELE OPENING PLAATS VAN HET COMPLEX SPORTPARK SLOBBENGORS, IN DIE TIJD EEN MODERN SPORTCOMPLEX MET ONDER ANDERE DE v.v. PAPENDRECHT, DE KORFBALVERENIGING PKC, EN EEN IJSPOLDER, DIE IN DE ZOMERMAANDEN GEBRUIKT WERD ALS VOETBALVELD, OOK DE MUZIEKVERENIGING OBK OEFENDE HIER VEEL.

DE v.v. PAPENDRECHT BOUWDE GESTAAG VERDER, ZO KWAM ER IN 1958 VERLICHTING OP DE TRAININGSVELDEN, IN 1960 WAREN HET DE KANTINE EN DE KLEEDKAMERS, IN 1964 KWAM ER EEN OVERDEKTE ZITTRIBUNE, IN 1967 KWAM ER ACHTER DE DOELEN EEN STATRIBUNE.

DE WEBSITE OUD-PAPENDRECHT GAAT TOT 1965, ANDERS IS HET IMMERS GEEN OUD PAPENDRECHT MEER, UITERAARD GAAT HET VERHAAL VAN DE v.v. PAPENDRECHT VERDER, ER IS DAAR OP HET SLOBBENGORS VEEL GEBEURD, VIA ONDERSTAANDE LINK KOMT U OP DE SITE VAN DE v.v. PAPENDRECHT, U KUNT DAAR HET VERVOLG LEZEN.

bron : website v.v. papendrecht.

klik op onderstaande link om op de prachtige site van de v.v. papendrecht te komen, met nog veel meer historie, waaronder wedstrijdverslagen, de zaterdagafdeling, het damesvoetbal en natuurlijk de jeugd.

http://vvpapendrecht.nl

 

 

 

 

EEN BIJNA ONGELUK door : BRAM BOERMAN

EEN ONGEVAL DAT ZEER ERNSTIG HAD KUNNEN AFLOOPEN, HAD GISTEREN AVOND OP DE RIVIER PLAATS, OM 5 UUR ONGEVEER, ZOUDEN DE GEBROEDERS J EN H VETH LZ. VAN PAPENDRECHT, ALS NAAR GEWOONTE, HUN MELK NAAR DE STAD BRENGEN, EN AANGEZIEN HET VEERBOOTJE TENGEVOLGE VAN HET VELE DRIJFIJS, DEN DIENST HAD GESTAAKT, BEGAVEN ZIJ ZICH MET HUNNE VRACHT IN EENE SCHIETSCHOUW OM MET BEHULP VAN NOG 2 ANDERE MANNEN, IN HET DUISTER OVER TE STEKEN.

 

NADAT ZE MET INSPANNING VAN ALLE KRACHTEN RUIM DEN HALVE TOCHT HADDEN AFGELEGD, GERAATEN ZE MET HUN VAARTUIG IN ZULK EEN BENARDE TOESTAND, DAT ZE ZICH GENOODZAAKT ZAGEN HUN 10 VOLLE KANNEN MELK - 500 LITER ONGEVEER - BUITEN BOORD TE LEDIGEN, TOEN KONDEN ZE BEWEGING IN DE SCHOUW KRIJGEN, DOCH WAREN NIET IN STAAT HET VERDER TE BRENGEN DAN TOT EEN NOG GROOTEN AFSTAND VAN DE MERWEKADE.

OP HUN HULPGEROEP KWAMEN VAN DEN DORDTSCHE WAL EENIGE MANSCHAPPEN VAN HET PAPENDRECHTSCHE VEER - DAARTOE TE 6.30 UUR DOOR DE POLITIE OPGEROEPEN - IN EENE SCHIETSCHOUW TOT REDDING OPDAGEN, DEZE HADDEN ZICH DOOR EENE LIJN MET DEN VASTEN WAL VERBONDEN EN SLAAGDEN ER IN DE SCHOUW TE BEREIKEN.

DE VIER MANNEN HADDEN INMIDDELS HET ZOO WETEN AAN TE LEGGEN, DAT ZIJ ZICH AAN BOORD VAN DE SCHROEFBOOT DELIANNA - DIE ZICH IN DE NABIJHEID BEVOND - IN VEILIGHEID HADDEN GEBRACHT, TOEN DE PAPENDRECHTSCHE VEERLIEDEN DE SCHOUW HADDEN BEREIKT, WERDEN BEIDE SCHOUWEN, DOOR EEN GROOT AANTAL HULPVAARDIGEN HANDEN NAAR DEN WAL GESLEEPT.

EERST KWARTIER VOOR NEGENEN WAS MEN AAN DEN VASTEN WAL, HADDEN DE MELKBOEREN EEN HALF UUR LATER IN HET IJS GEZETEN, DAN WAREN ZIJ VERLOREN GEWEEST, WANT TOEN KWAM ER BEWEGING IN DE IJSMASSA.